Máte
otázku?

Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi

Dobrý deň. Rád by som získal informácie o tom, ako je to s užívaním spoločnej veci jednotlivými podielovými spoluvlastníkmi. Ďakujem. Roman

Odpoveď: Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi

Dobrý deň, užívaniu predmetu podielového spoluvlastníctva sa podrobne venuje judikát R 54/1973:

Právo užívať vec, ktorá patrí vlastníkovi (§ 130 ods. 1 OZ), prislúcha pri podielovom spoluvlastníctve všetkým spoluvlastníkom spoločne a mierou oprávnení každého z nich je jeho spoluvlastnícky podiel (§ 137 ods. 1 OZ). Okrem tejto rámcovej úpravy niet v Občianskom zákonníku osobitných ustanovení o tom, ako majú spoluvlastníci vec spoločne užívať.

Za tohto stavu je v prvom rade vecou spoluvlastníkov, aby sa o tom, ako budú spoločnú vec užívať, sami dohodli. Predpokladá to aj ustanovenie § 139 OZ, ktoré umožňuje, aby sa spoluvlastníci v prípade nezhody o svojich právach a povinnostiach obrátili na súd. Ak si teda spoluvlastníci nebudú vedieť sami upraviť užívanie spoločnej veci, rozhodne o spôsobe spoločného užívania súd na základe citovaného ustanovenia.

Pri úprave spoločného užívania prichádzajú do úvahy tieto základné možnosti: a) rozdelenie užívania veci tak, že jednotliví spoluvlastníci budú užívať určité im vydelené časti spoločnej veci; b) jeden zo spoluvlastníkov bude užívať celú vec a ostatní dostanú náhradu (spravidla peňažnú); c) všetci spoluvlastníci budú vec užívať striedavo v určitých časových obdobiach.

V konkrétnom prípade bude možné tieto jednotlivé spôsoby užívania rozlične kombinovať. Záleží jednak na povahe veci a jednak na osobných pomeroch účastníkov, aký spôsob spoločného užívania im bude najviac vyhovovať. Zvolený spôsob užívania niekedy predpokladá aj určité predbežné úpravy veci, na ktorých a na ich podmienkach sa potom spoluvlastníci tiež musia dohodnúť.

Dohoda spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci nevyžaduje písomnú formu, ani ak ide o nehnuteľnú vec. Môže byť teda uzavretá aj len ústne. Ak bola uzavretá na neurčitý čas, to znamená, ak v nej účastníci neurčili aj čas jej trvania, viaže účastníkov do tých čias, kým nedôjde ku zmene pomerov.

Dohoda o užívaní spoločnej veci by nepochybne mohla byť uzavretá aj mlčky. Treba však vždy starostlivo uvážiť, či už v samom dlhodobom užívaní veci určitým spôsobom treba a možno vidieť takúto dohodu. Bude tomu tak len vtedy, ak je takéto užívanie veci podľa všetkých okolností zjavne výrazom uváženej vôle vzájomnou dohodou upraviť užívanie veci a nie len dlhodobým faktickým stavom, ktorý poprípade porušuje práva niektorého spoluvlastníka.

Dohoda vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov, nestačilo by iba väčšinové uznesenie. Je, pravda, vecou spoluvlastníkov, aký význam chcú prikladať výške podielu, ktorý na veci majú. V zásade by však spoluvlastník, ktorý nebude užívať vec, mal dostať náhradu (spravidla peňažnú).

Dohoda môže byť kedykoľvek zmenená novou dohodou všetkých spoluvlastníkov. V prípade podstatnej zmeny pomerov, bude ktorýkoľvek z nich aj oprávnený domáhať sa novej úpravy užívania spoločnej veci, a ak by nedošlo k dohode spoluvlastníkov, obrátiť sa na súd. Podstatnou zmenou okolností bude vznik okolností objektívnych aj subjektívnych, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že by boli mali za následok inú úpravu spoločného užívania, ak by sa už v tom čase boli vyskytli. Napr. spoluvlastník, ktorý predtým býval na inom mieste, sa prisťahuje na miesto, kde je spoločný rodinný dom.

Prípady návrhov podľa ustanovenia § 139 OZ nie sú príliš početné, ale vyskytujú sa. Najčastejšie ide o užívanie spoločného domu, dvora a záhrady, niekedy len o užívanie niektorého príslušenstva veci, napr. o užívanie pivnice, práčovne atď. Súdy berú zreteľ najmä na účelné využitie veci, na bytovú potrebu spoluvlastníkov, ak ide o dom, a na výšku ich podielov. Spravujú sa teda aj požiadavkou účelného využitia veci v súlade so záujmami spoločnosti, tak ako ju vznáša v inej spojitosti ustanovenie § 142 OZ, a nepokladajú výšku spoluvlastníckych podielov za jedine rozhodujúcu. Rozdiely vyrovnávajú prípadným peňažným plnením.

Ťažkosti vznikajú často preto, že vec je príliš malá, než aby ju mohli všetci spoluvlastníci užívať v rozsahu, ako by im to vyhovovalo.

Výrok súdneho rozsudku, pokiaľ pri riešení nezhôd medzi spoluvlastníkmi určuje spôsob a rozsah užívania pre jednotlivých spoluvlastníkov, mal by byť v každom prípade veľmi starostlivo uvážený a formulovaný, tak aby mohol byť poprípade aj súdne vykonaný. Zjavne by nepostačoval iba výrok, že spoluvlastník je oprávnený užívať vec v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu. K návrhom podľa ustanovenia § 139 OZ môže dôjsť aj v prípade, keď už predtým bola uzavretá dohoda účastníkov o spôsobe užívania spoločnej veci, ale medzitým sa pomery podstatne zmenili.

 

Treba nepochybne pripustiť aj možnosť novej úpravy užívania spoločnej veci už predtým upraveného súdnym rozhodnutím podľa ustanovenia § 139 OZ, ak potom došlo k podstatnej zmene pomerov.

Trápi vás "Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi (Občianske právo)

Dobrý deň, bývame v rodičovskom dome v jednej domácnosti otec, mama, ja, manžel, môj syn a dcéra, sestra a brat. Vlastníkmi RD sú rodičia. V dome nastali nezhody odkedy začal rozkazovať brat, rodičia robia všetko čo on povie lebo sa ho boja. Ja za moju rodinu na domácnosť prispievam ročne za odvoz odpadu, kanalizáciu, každý druhý mesiac kupujem plynovú bombu a kúrenie na zimu naši kupujú uhlie a ja brikety, za vodu neplatíme, lebo máme svoj zdroj a za elektrinu mesačne sumou, ktorú sme rozpočítali zo sumy, ktorá sa platí za elektrinu a rozdelila sa medzi počtom členov v tejto domácnosti je 8 a tu jednotnú cenu sme vykrátili štvorkou, keďže moja rodina sa skladá zo štyroch členov a prirátala som ešte 5 eur navyše, keďže používame MT a nabíjame ich a rodičia ich nemajú, aj keď elektrinu platíme každý mesiac, tak brat začal vypínať teplú vodu o čom sme nevedeli a zistili sme to, keď som išla kúpať deti a teplej vody nebolo, keď som sa ich pýtala prečo nie je teplá voda, keď za elektrinu platím tak mi nebolo odpovedané a stalo sa to viac krát. Pred mesiacom prišlo ročné vyúčtovanie za elektrinu tak brat s veľkým krikom mi oznámil, že celý nedoplatok budem platiť ja, keď som mu povedala, že domácnosť má 8 členov tak nech sa to rozpočíta, že moja rodina nežije sama v tejto domácnosti, tak vôbec s tým nesúhlasil. Čo sa týka veci čo treba platiť v tejto domácnosti tak neprídu za mnou rodičia, ale stále brat. Keďže elektrinu platí otec cez sipo tak som ho pýtala nech mi preukáže vyúčtovanie nedoplatku a koľko sa platí mesačne za elektrinu, čo mi odmietol a teraz neviem koľko mám mesačne prispievať a prišlo aj vyúčtovanie za kanalizáciu čo mi tiež odmietol preukázať a povedal mi, že oni zaplatia časť a tu ďalšiu budem platiť ja, čo mi povedia tak som mu odpovedala, že kým mi nepredložia faktúru, ktorú vydal OÚ, tak im nezaplatím. Ako mám teda postupovať, keď mi odmietajú preukázať faktúry, aby som vedela koľko prispievať mesačne za elektrinu. Môžem poprosiť OÚ, aby mi tu sumu povedali, a aby ich brat nenabádal, že niečo podľa zákona porušili ? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň H.

Odpoveď: Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi

(odpoveď odoslaná: 26.11.2020)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že postupujete správne.

Pokiaľ Vaši rodičia sú jedinými vlastníkmi RD a nevyžadujú od Vás, aby ste platili aj nájomné za užívanie RD, vhodným nástrojom na vyriešenie problému ohľadom platenia úhrad za užívanie RD a za služby spojené s užívaním RD /elektriny, plyn, odpad atď./ je spísanie dohody o úhradách a výške jednotlivých platieb, ktorými sa budú podieľať jednotlivé rodiny, ktoré užívajú RD. Pri tejto forme užívania RD nie je možné presne zistiť, ktorá rodina, resp. užívateľ RD, koľko spotreboval a minul pre svoju potrebu, preto je správne rozpočítanie jednotlivých zálohových platieb, vrátane prípadných nedoplatkov, ako aj preplatkov, podľa členov jednotlivých rodín užívajúcich RD.

Pokiaľ ide o nedoplatok za dodávku el. energie, postupujete rovnako správne, lebo nedoplatok by mal byť hradený podľa členov jednotlivých rodín /Vaša rodina 4/8 z nedoplatku/. Ak OÚ poslal vyúčtovanie za kanalizáciu, zmluva bude určite spísaná s vlastníkom RD, a preto ak od Vás rodičia vyžadujú uhradiť podiel na nedoplatku, musia Vám predložiť doklad o výške nedoplatku. OÚ Vám ako užívateľke RD vyúčtovanie nie je povinný preukázať, lebo nie ste vlastníkom RD.

Brat nie ej vlastníkom ani spoluvlastníkom RD, preto nie je oprávnený od Vás úhradu nedoplatku žiadať.

Odporúčame vo veci spísať dohodu o tom, akým spôsobom ktorá rodina sa bude podieľať na jednotlivých úhradách, vrátane preplatku a nedoplatku, najlepšie, ako uvádzate v otázke, podľa počtu členov jednotlivých rodín.

 


Podotázka: Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Žila som so svojím priateľom v jednej domácnosti štyri roky. Všetky výdavky spojené s domácnosťou sme si delili rovným dielom,, pričom niektoré veci som kúpila ja, niektoré on. Momentálne sme sa rozišli. Byt je zaregistrovaný na jeho meno. Po mojom odchode sme diskutovali o vyplatení sumy, ktorú som do bytu investovala, no náhle sa situácia zmenila a už nie je ochotný mi peniaze vyplatiť. Rada by som vedela, či mám nárok žiadať od neho finančné vyrovnanie a ak áno, akým spôsobom by som to mala urobiť. Ďakujem.

Odpoveď: Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi

(odpoveď odoslaná: 13.07.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade pravdepodobne pri kupovaní hnuteľných vecí spoločne vzniklo k týmto spoločným veciam podielové spoluvlastníctvo. Uviedol som pravdepodobne, nakoľko to závisí od Vášho úmyslu pri kúpe vecí. Tzn. či ste sa vtedy dohadovali, že vec, ktorú kupujete budete užívať spoločne ako spoločnú vec. Vzhľadom na to, že nemáte žiadny listinný dôkaz o dohode, že by ste predmetné veci kupovali do podielového spoluvlastníctva je v tomto smere dokazovanie veľmi zložité. Rovnako by ste v prípadnom súdnom konaní museli preukázať, že ste mu peniaze naozaj poskytli v akej výške a na čo mali byť použité (ak ste neplatili všetky prevodom na účet na polovicu). Vo všeobecnosti máte dve možnosti. 1/ súdne vymáhanie pohľadávky (t.j. sumy, ktorú Vám prisľúbil uhradiť). Predmetnú dohodu by ste museli súdu preukázať (dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musí byť písomná iba v prípade nehnuteľností). 2/ mimosúdne vymáhanie pohľadávky. Táto forma je na dokazovanie jednoduchšia. V mimosúdnej výzve na zaplatenie dlžnej sumy by sa uviedlo, že medzi Vami došlo k uzatvoreniu dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ale do dnešného dňa Vám prisľúbenú sumu neuhradil. Následne sa v mimosúdnej výzve upozorní Váš dlžník na možné následky v prípade súdneho vymáhania pohľadávky (najmä zvýšené náklady na súdne vymáhanie pohľadávky). V prípade, že by ste mali záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava