Úraz na zľadovatenom chodníku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 12. 2019

Otázka: Úraz na zľadovatenom chodníku

Dobrý deň, spadol som na mestskej komunikácii ( čistý ľad ) a zlomil som si nohu. Predpokladaná doba liečby 8 týždňov. Chcem zažalovať mesto, pretože je zodpovedne za to, že neboli upravené a posypané komunikácie. Ako mám postupovať? Na koho sa mám obrátiť? Som vo finančnej núdzi, nemôžem si dovoliť ani právnika ani nemám financie na súd. Ďakujem.

Odpoveď: Úraz na zľadovatenom chodníku

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. zákona o pozemných komunikáciách platí :
"§ 1 : Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov."
Podľa ust. § 9a/  ods. 3 cit. zákona ďalej platí, že "správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť."

Správcom miestnych komunikácií je obec/mesto.

Nateraz, keďže ste zrejme práceneschopný, je podstatné, aby ste si zabezepečili, pokiaľ je to vo Vašich možnostiach mená svedkov prítomných pri úraze prípade fotodokumentáciu dotknutého miesta. 

K tomu citujeme z rozsudku KS Nitra,  sp. zn. : /9Co/511/2016 z 27. 7. 2017 (pozn. : poškodený vysúdil cez 2.800 €) :
"Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia, s ohľadom na dôvody podaného odvolania žalovaného odvolací súd zvýrazňuje, že súd prvej inštancie ustálil správny právny záver o zodpovednosti žalovaného za vzniknutú škodu na zdraví žalobcu, s poukazom na ustanovenie § 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, keď žalovaný ako objektívne zodpovedný subjekt - správca miestnej komunikácie v dôsledku závady v schodnosti komunikácie nesie za škodu spôsobenú touto závadou v schodnosti zodpovednosť. Súd prvej inštancie ustálil miesto, na ktorom došlo k pádu žalobcu, a to rozhranie chodníka a cesty, s prihliadnutím na výpoveď svedka P. K. ktorý označil toto miesto zhodne so žalobcom. Pokiaľ žalovaný tvrdí, že tieto skutočnosti žalobca jednoznačne nepreukázal, napríklad i tým, že nepredložil fotodokumentáciu z uvedeného dňa, času a miesta pádu, takáto argumentácia žalovaného nie je na mieste, keď nemožno od žalobcu spravodlivo požadovať, aby v okamihu úrazu, v dôsledku ktorého utrpel vážne zranenia, pristúpil k vyhotovovaniu fotodokumentácie. Žalobca na preukázanie jeho tvrdení navrhol výsluch svedka, ktorý svedok potvrdil skutočnosti udávané žalobcom, a to tak ohľadne miesta pádu, ako i stavu chodníka a cesty z hľadiska jeho schodnosti, keď potvrdil skutočnosti udávané žalobcom, že na chodníku i ceste bol sneh. K argumentácii žalovaného v podanom odvolaní odvolací súd ešte dopĺňa, že predovšetkým bola nespornou skutočnosť, že žalobca v dôsledku pádu na komunikáciu, ktorej správcom je žalovaný, utrpel úraz, ktorý bol spôsobený závadou v schodnosti komunikácie. Skutočnosť, že v deň úrazu snežilo, okrem tvrdenia žalobcu a výpovede svedka K. vyplýva i z oznámenia Hydrometeorologického ústavu Bratislava, tak ako na túto skutočnosť poukázal i súd prvej inštancie."


V zmysle ust.  § 442 a nasl. Obč. zákonníka  si budete môcť uplatniť nárok na odškodné, najmä  náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť, vrátane náhrady za spôsobenú bolesť, tzv. bolestné a sťaženie  spoločenského uplatnenia. Požiadajte posudzujúceho lekára o lekársky posudok, ktorý poškodenie na zdraví ohodnotí v bodoch a zdôvodní podľa ust. zák. č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.
O vydanie lekárskeho posudku môže požiadať aj obec/mesto, ktoré za poškodenie na zdraví zodpovedá, ak im k tomu dáte súhlas.

Ak máte stabilnú prácu, v ktorej máte pevne stanovený plat, ktorý poberáte každý mesiac v približne rovnakej výške, tak sa vám otvára aj ďalšia možnosť ako znížiť straty na zárobku v prípade dlhodobej práceneschopnosti (rozdiel medzi mzdou a vyplatenými nemocenskými dávkami) a tou je požiadať o náhradu za stratu zárobku, ku ktorej došlo kvôli zraneniu na neupravenom zimnom chodníku.

Po skončení PN a vydaní lekárskeho posudku uplatnite svoje nároky u správu miestnej komunikácie v písomnej forme doporučeným podaním. Poznamenávame, že ak náhrady Vám nebudú vyplatené dobrovoľne; v prípade podania žaloby na súd je toto konanie pre Vás oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Poznamenávame, že  mestá a obce majú obyčajne pre tieto  prípady uzatvorenú poistnú zmluvu a preto problém s preplatením Vám vzniklej škody by nemal byť. 

V prípade, že poistenie obec/mesto dojednané nemá, vzniklú škodu v celom rozsahu Vám bude musieť uhradiť obec/mesto.
Otázkou tiež je či nemáte uzatvorené úrazové poistenie,potom treba kontaktovať Vašu poisťovňu.

 

V prípade problémov nás kontaktujte.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk