Máte
otázku?

Pracovný pohovor a invalidný občan.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Pracovný pohovor a invalidný občan.

Dobrý deň, som absolvent VŠ, chystám sa na pohovor. A som polovičný invalidný dôchodca. Chcem sa spýtať, keď budem zamestnávateľovi hovoriť, že som polovičný invalidný dôchodca, tak, či ma právo vedieť konkrétne čo mi je? Lebo nie je mi príjemné mu u tom hovoriť, rad by som si nechal pre seba čo mi je. A, či bude potrebovať doklad o tom, že som polovičný invalidný dôchodca? A ak bude potrebovať doklad, tak, či v tom doklade musí byt aj uvedené, že čo konkrétne mi je? Alebo bude stačiť len doklad ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovný pohovor a invalidný občan.

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ust. Zákonníka práce, antidiskriminačnom zákone, zákone o zdravotnom poistení a zákone o sociálnom poistení.

Pre Vašu informáciu uvádzame :

1./  V zmysle ust. ZP fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania bez  akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, atď. 
Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov ustanovenú  osobitným zákonom, ktorým je tzv. antidiskriminačný zákon. V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti .

2./ Zamestnanec so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku.

3./ Zamestnancom so zdravotným postihnutím zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. 

4./ V rámci predzmluvných vzťahov /§  41 ZP/ je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

5./  Osobitné právne predpisy vyžadujú v niektorých prípadoch na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad (napr. voja, policajti, SBS, rušňovodič a pod.). Zamestnávateľ vtedy môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa tieto  predpoklady, ktorým je aj zdravotný stav.  Zjednodušene povedané, v prípade, že by zamestnávateľ nezobral do prac. pomeru zamestnanca so zdrav. postihnutím a právne predpisy stanovujú zdrav. stav  ako  podmienku  prac. pomeru, toto konanie zamestnávateľa - neprijatie do zamestnania sa nepovažuje za diskrimináciu.

6./  Podľa ZP zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.
Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie
a) o tehotenstve,
b) o rodinných pomeroch,
c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
d)  o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

7./  Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého. Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu. Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti  má fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.

8./  ZP vo viacerých ustanoveniach  chráni zamestnanca so zdravotným postihnutím, teda aj invalidného dôchodcu a to napr. pri výpovedi, ktorá môže byť daná len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, inak je výpoveď neplatná.  Zamestnávateľ je ďalej  povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci a to pred zaradením na nočnú prácu,
následne  pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok, resp. kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce.  Uvádzame tiež, že zamestnávateľ je povinný  povoliť zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov na jeho strane vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času alebo ju s ním za tých istých podmienok dohodnúť v pracovnej zmluve, avšak za podmienky, že to  prevádzka zamestnávateľa dovoľuje. Z uvedeného vyplýva, že ZP poskytuje ochranu takýmto zamestnancom avšak podmienkou je, aby o tom bol zamestnávateľ informovaný.

9./ Medzi základné povinnosti zamestnanca platí okrem iných aj informovať zamestnávateľa  o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú prac. pomeru a súvisia s jeho osobou. Naviac podľa zákona o zdrav. poistení poistenec, ktorý je zamestnancom (dúfajme, že to bude aj Váš prípad)  je tiež povinný informovať zamestnávateľa o okolnostiach, ktoré majú vplyv na sadzbu poistného, ktorá u invalidných osôb je iná.

10./  Podľa tzv. antidiskriminačného zákona za diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo diskriminácia osoby, u ktorej by na základe vonkajších príznakov bolo možné predpokladať, že je osoba so zdravotným postihnutím.  ZÁVER
Priznaný invalidný dôchodok oznámte  zamestnávateľovi oznámiť, nie však zdravotný stav resp. dôvod invalidity. Požiadajte sociálnu poisťovňu o vydanie potvrdenia o invalidnom dôchodku (http://www.socpoist.sk/o-co-mozete-poziadat-socialnu-poistovnu/60819s, kde bude uvedená len invalidita, nie dôvod invalidity.

Záverom poznamenáva, že zamestnávateľ môže aj z dôvodu prijatia Vás do zamestnania, poberať rôzne výhody  resp. príspevky od úradu práce.

Uvádzame tiež, že v zmysle ust. § 7 antidiskriminačného zákona zamestnávatelia majú prijať také opatrenia vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím, ktoré umožnia takej osobe prístup k určitému zamestnaniu, k výkonu určitej činnosti v zamestnaní, k funkčnému či inému postupu v zamestnaní alebo prístupu k odbornému vzdelávaniu; to neplatí, ak by prijatie takých opatrení bolo pre zamestnávateľa neprimerane náročné.

 

Dúfame, že  naša právna rada Vám pomôže.

 

 

 

 

 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pracovný pohovor a invalidný občan. (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku : keď sa zamestnám a neoznámim zamestnávateľovi, že som invalidný občan, môže si zistiť že poberám invalidný dôchodok ? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pohovor a invalidný občan.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2021)

Dobrý deň,
to, že ste poberateľom invalidného dôchodku, zamestnávateľ zistí, keďže pri poberaní invalidného dôchodku platia iné sadzby poistného.

Odporúčame zamestnávateľovi uvedenú okolnosť poberania ID. Oznámením uvedenej skutočnosti zamestnávateľovi budete viacej chránená v zmysle ust. § 66 Zákonníka práce :

 "Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e)."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pracovný pohovor a invalidný občan. (Pracovné právo)

Dobrý deň, som vodič autobusu, invalidný dôchodca chcem sa opýtať či musím zamestnávateľovi uviesť za akých podmienok môžem vykonávať túto prácu ? Pri priznaní invalidného dôchodku mi nebolo zakázané jazdiť. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Pracovný pohovor a invalidný občan.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2020)

Dobrý deň,
priznaním invalidného dôchodku Vám zo strany soc. poisťovne nemôže byť zakázané vykonávať prácu vodiča, prípadne iné zamestnanie, ktoré je možné Vami vykonávať.

Odporúčame Vám zamestnávateľovi oznámiť, že ste poberateľom invalid. dôchodku. Zamestnávateľ by to aj tak zistil, keďže odvody na zdrav. a soc. poistenie u invalidných občanov sú pre zamestnávateľa iné /nižšie/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pracovný pohovor a invalidný občan. (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcem sa spýtať keď som invalidný dôchodca a chcem sa zamestnať musím oznámiť zamestnávateľovi, že som invalidný alebo nemusím mu to oboznamovať. Ako to funguje ? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pohovor a invalidný občan.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2020)


Dobrý deň,

skutočnosť, že ste invalidným občanom nemôže byť prekážkou toho, aby Vás zamestnávateľ neprijal do prac. pomeru okrem prípadov ak osobitný zákon stanovuje podmienky na vznik prac. pomeru aj zdravotnú spôsobilosť, ktorú by ste prípadne  nemohli vykonávať napr. povolanie hasiča a pod. (nepíšete dôvod invalidity).  Podľa ust. § 13 ZP v pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia. Zdrav. postihnutie prípadne invalidita nemôže byť dôvodom diskriminácie.

Odporúčame túto okolnosť zamestnávateľovi oznámiť, keďže pri vykonávaní odvodov na zdrav. a soc. poistenie to zamestnávateľ zistí.
Naviac podľa ust. § 66 ZP platí, že "zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e)."

Naviac Vám v zmysle ust. ZP môžu byť poskytnuté aj výhody vyplývajúce zo ZP (nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas len po dohode s Vami, zaškolenia a pod.).

Súčasne uvádzame, že ak v prac. zmluve dohodnete skúšobnú dobu a zamestnávateľ okolnosť invalidity zistí pri platí odvovov, môže s Vami skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe bez uvedenia dôvodu a bez Vášho súhlasu prípadne súhlasu úradu práce.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovný pohovor a invalidný občan." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku