Práca na dome


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Práca na dome

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Kúpila som si dom. Cez internet sme našli jedného chalana, ktorý vykonáva stavebné práce. Dohodli sme sa čo by som potrebovala on mi povedal koľko by to stálo. Spísali sme papier čo všetko od neho chcem podpísali u notára obidvaja. Dom mal byt hotový do 30. 6. Bohužiaľ chalan nedodržal slovo okrem toho mi povedal, že ešte pár dní a bude hotový. 14. 7. mi zasa neodovzdal kľúče. Dom je v katastrofálnom stave. Práce nedokončené. Ja mám papier podpísaný od chalana, že mal vykonať práce plus potvrdenie o tom, že som mu zaslala na účet 15.000,- € ako žiadal. Zamestnáva ľudí, nemá firmu, neodovzdáva dane. Vykonáva práce na čierno. Ako mám pokračovať? Čo môžem urobiť? Poraďte mi prosím ďakujem.

Odpoveď: Práca na dome

Dobrý deň,

 

v tomto prípade máte k dispozícii niekoľko možností ako môžete postupovať. Závisí na tom, čo chcete presne docieliť a dosiahnuť. Za účelom navrhnutia presného postupu vo Vašej právnej veci by však bolo vhodné, aby ste si svoju zmluvu o dielo dali pozrieť i odborníkovi. Mohlo sa totiž stať i to, že bola uzatvorená neplatná zmluva o dielo alebo že zmluva nie je určitá.

 

Právna úpravy odstúpenia od zmluvy o dielo

 

Občiansky zákonník v ustanoveniach upravujúcich zmluvu o dielo upravuje viacero možností odstúpenia od zmluvy o dielo. Vo Vašom prípade a v prípadoch, keď je zhotoviteľ v omeškaní alebo vôbec nekoná prichádza do úvahy postup podľa ustanovenia § 642 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

 

Podľa ustanovenia § 642 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.

 

Odstúpením od zmluvy v zmysle ustanovenia § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zmluva o dielo zrušuje od začiatku. Tzn. že všetky práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy zanikajú, výnimkou Vašej povinnosti zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, ak ich výsledok nemôže zhotoviteľ použiť inak.

 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Tzn. že aj keď od zmluvy o dielo odstúpite je vysoká pravdepodobnosť, že nedostanete späť celú poskytnutú sumu zhotoviteľovi, t.j. 15.000,- €. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie tých prác, ktoré vykonal na Vašej stavbe a ktoré sú už neoddeliteľné od tejto stavby alebo inak použiteľné. Ich výšku by však musel preukazovať on, prípadne by ste sa museli na výške tejto sumy dohodnúť.

 

Právna úprava náhrady škody od zhotoviteľa

 

V zmysle tzv. všeobecnej prevenčnej povinnosti podľa ustanovenia § 415 Občianskeho zákonníka je každý povinný si počínať tak, aby dochádzalo ku škodám na zdraví, majetku... Tzn. že počas vykonávania diela musí i zhotoviteľ postupovať tak, aby na Vašej nehnuteľnosti nevznikali ďalšie škody. Ak túto svoju povinnosť porušil a na Vašej nehnuteľnosti vznikli škody (uviedli ste, že je nehnuteľnosť v katastrofálnom stave) máte právo od neho požadovať náhradu škody.

 

Podľa ustanovenia § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

 

Podľa ustanovenia § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.

 

Z Vašej strany však bude potrebné preukázať všetky škody, ich výšku a tiež príčinnú súvislosť medzi konaním zhotoviteľa a vzniknutou škodou. Pri určovaní výšky spôsobenej škody alebo odhadu vykonaných prác zhotoviteľom Vám môže pomôcť znalec z odboru odhadu hodnoty stavebných prác. Podľa charakteru vzniknutej škody je možné od zhotoviteľa požadovať aj navrátenie do predošlého stavu.

 

Podľa ustanovenia § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk).

 

Podľa ustanovenia § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 

Alternatívna možnosť riešenia sporu

 

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom vyriešenia Vášho problému by podľa nášho právneho názoru bolo uzatvoriť so zhotoviteľom dohodu o urovnaní sporu v zmysle ustanovenia § 585 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. V rámci dohody o urovnaní sporov by ste sa mohli so zhotoviteľom dohodnúť ľubovoľne na urovnaní Vášho sporu. Napríklad by bolo možné sa s ním dohodnúť, že Vám vráti určitú časť uhradenej zálohy a na druhej strane si Vy od neho nebudete uplatňovať náhradu za spôsobenú škodu.

 

Samozrejme k takejto dohode by ste potrebovali súhlas i druhej zmluvnej strany, zhotoviteľa. Vzhľadom na Vami opísaný stav nehnuteľnosti a okolností jeho podnikania však môže byť i v jeho záujme tento spor čo najskôr a najjednoduchším spôsobom vyriešiť.

 

Podľa ustanovenia § 585 ods. 1 Občianskeho zákonníka
Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk