Pojednávanie o zaplatenie 9. 390 EUR


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Pojednávanie o zaplatenie 9. 390 EUR

Dobrý deň, k uvedenému pojednávaniu o zaplatenie 9. 390 EUR, sme dvaja odporcovia - aká bude celková odmena za právne zastúpenie advokáta/ obhajoby / koľko zaplatíme jednotlivo. 

Odpoveď: Pojednávanie o zaplatenie 9. 390 EUR

Dobrý deň. 

Stanoviť koľko Vás bude stáť právne zastupovanie v súdnom konaní je veľmi ťažké, pretože to závisí od počtu úkonov, ktoré advokát v danom konaní urobí. V zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o  odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb tarifná odmena za 1 úkon právnej služby v konaní o zaplatenie 9 390 EUR je 262,78 EUR bez DPH (vrátane režijného paušálu). Táto suma sa potom rozdelí medzi oboch odporcov, ak ide o spoločné úkony advokáta pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb. Ak bude spor vyriešený na prvom pojednávaní tak Vás oboch právne zastúpenie bude stáť 525,56 EUR bez DPH (1 úkon prevzatie zastúpenia, 1 úkon účasť na pojednávaní). Ak si zvolíte advokáta, ktorý je platcom DPH, tak k tomu sa pripočíta ešte DPH. Ak si zvolíte advokáta mimo sídla súdu, tak sa k tomu potom pripočíta ešte náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu (ten je 884 EUR) za každú aj začatú polhodinu.

V súdnom konaní súd prizná nárok na náhradu trov právneho zastúpenia úspešnej strane len odmenu vypočítanú v súlade s  touto vyhláškou. Za úkon sa v zmysle tejto vyhlášky považuje:

a) prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,

b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,

c) písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,

d) účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,

e) vypracovanie právneho rozboru veci,

f) rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,

g) návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,

h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) na náhradu za stratu času, t.j. náhrada za čas strávený cestou zo sídla advokáta do miesta konania súdu a späť

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk