Máte
otázku?

Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku

K 19. 12. 2016 som nadobudol do vlastníctva časť urbárskych pozemkov od iného spoluvlastníka. Kto má právo na výplatu podielov za tieto pozemky za rok 2016? Bývalý vlastník, ktorý je stále členom spoločenstva, alebo ja? Zmluvne sme to neošetrili a spoločenstvo to nemá upravené v žiadnom internom dokumente. Pri výplate berie do úvahy stav katastra k 31. 12. 2016. Predávajúci však namietka, že obraním rok bol vlastníkom pozemkov a preto mu patrí alikvotná časť hospodárskeho výsledku - podielov za rok 2016. Môže uspieť so žalobou na súde?

Odpoveď: Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

 

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke uvádzate, že ste nadobudol pozemok od podielnika pozemkového spoločenstva zrejme podľa ust.  zák. č.  97/2013 Z.z.  a máte pochybnosti o oprávnenosti úhrady alikv. časti podielov na zisku ku dňu prevodu, teda či tento podiel patrí Vám ako novému vlastníkovi alebo pôvodnému vlastníkovi. Vy ste sa stal vlastníkom podielu 19.12.2016.

 

Najprv trochu právnej teórie, z ktorej vychádzame  :

1./ Podľa ust. Občianského zákonníka platí  § 123 a nasl. platí : 
Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 
Moja poznámka : Vy ste sa stali vlastníkom 19.12.2016 a preto úžitky z nehnuteľnosti ako vlastník môžete poberať až od 19.12.2016

 

2./ Podľa ust. zák. č. 97/2013 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách platí  : 
Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.
Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
Členstvo v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. d) vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti.
Dôležité pre Vás je ust. § 20  zákona o pozemk. spoločenstvách :
Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné.

Moja poznámka :  Vy ste sa stal členom spoločenstva  a vstúpil  do práv a povinností člena spoločenstva dňom prevodu vl. práva 19.12.2016 a od uvedeného  dňa ste boli povinný  pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

 

3./ Podľa ust. zákona o účtovníctve účtovným obdobím je kalendárny rok. Zákon o účtovníctve nemôže riešiť prípad, a vždy k dátumu prevodu podielu určitého člena spoločenstva osobitne vypočítavať podiel na zisku. 


 

ZÁVER  

Vychádzame z predpokladu, že podľa Vami podpísanej zmluvy predmetom prevodu bol  tam uvedený a jasne identifikovaný pozemok.  A teda že predmetom prevodu boli aj všetky doterajšie práva z členstva v pozemkovom spoločenstve. K uvedenému dátumu 19.12.2016 nemohol byť ani vypočítaný podiel predávajúceho a nemohla byť určená ani výška. Ako uvádzate, predmetnú vec ste v zmluve neriešili.

Áno, dátum 31.12. 2016 je rozhodujúci pre výpočet a výsledok stavu hospodárenia spoločenstva ako celku a aj pre stanovenie podielu na zisku.

Som toho názoru, že  i keď vec ste neriešili zmluvou a doslovne takýto prípad nie je riešený zákonom, ale je riešený v súvislostiach a nadväznostiach, právo na podiel na zisku a hospodárení spoločenstva za obdobie do od 1.1.1016  do 18.12.2016 Vy ako nadobúdateľ a kupujúci nemáte, nakoľko ste nebol jeho vlastníkom a má ho predchádzajúci vlastník.

Tento záver vyplýva aj z ust. Obč. zákonníka, že len VLASTNÍK, pričom poukazujeme na vyššie uvedené ustanovenia, má  oprávnenie v medziach zákona predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.  Vyplýva aj z ust. zákona o pozemkových spoločenstvách, kde v zákone sa hovorí o prevode pozemku alebo podielu na spoločnej nehnuteľnosti a členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká dňom prevodu/prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

V čase uzatvorenia zmluvy sa doterajší vlastník ani nemohol vzdať úžitkov na nehnuteľnosti  - podielu na zisku, nakoľko tento ešte nebol vyčíslený. V zmysle ust. Obč. zákonníka tiež vyplýva, že dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná.


Poukazujeme na ust. § 451 Obč. zákonníka o bezdôvodnom obohatení : 
"Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.
Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu."

 

ODPORÚČANIE

Na základ uvedeného odporúčame Vám vyplatený podiel na zisku spoločenstva vydať resp. vyplatiť  v alikvotnej časti za obdobie od 1.1.2016 do 18.12.2016  pôvodnému vlastníkovi.  

 

 

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste sa rozhodli.

 


 

 

 

 

Trápi vás "Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ďakujem za kvalifikovanú odpoveď, nemám problém sa stotožniť s takýmto právnym názorom a vyplatiť predchádzajúcemu vlastníkovi jeho alikvotnú čiastku, ak naň má právny nárok. Prostredníctvom tejto informácie by som rád vyjasnil, že rovnako ako on, aj ja som bol členom spoločenstva ešte pred nadobudnutím predmetného podielu. Tento fakt uvádzam v súvislosti s ustanovením, podľa ktorého "nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti". Predpokladám, že táto skutočnosť nič na veci nemení a vyššie uvedené ustanovenie je možné aplikovať aj na môj prípad v kontexte vyplácania zisku, avšak, rád by som si to potvrdil. Mám záujem aj o otázku, či sa na predmetnú záležitosť nemožno použiť analogicky ustanovenie o prevode obchodného podielu, podľa ktorého sa s obchodným podielom prevádza aj podiel na zisku. Ďakujem za odpoveď na túto doplňujúcu otázku.

Odpoveď: Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku

(odpoveď odoslaná: 09.11.2017)

Dobrý večer, ďakujeme  za podotázku.

Je škoda, že už pri položení prvej otázky ste neuviedli, že pred kúpoou pozemku od predchádzajúceho vlastníka ste boli obaja členmi pozemkového spoločenstva,  a zrejme ste mali aj nejaký podiel na nehnuteľnostiach. 

1./ Poukazujeme v tejto súvislosti opätovne na ust. § 15 zák. č. 97/2013 Z.z. platí, že "každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností podľa § 9 ods. 4." 

Cit ustanovenie § 9 ods. 4 cit. zákona znie :  "Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti."

2./ Teda pokiaľ Vy ako nadobúdateľ ste boli vlastníkom nejakého podielu na nehnuteľnostiach aj Vám bol predsa vyčíslený podiel na zisku.

Prevodca, teda osoba, od ktorej ste kúpili pozemok, je v uvedenom rozsahu tohto podielu aj účastný na zisku ku dňu prevodu a to v rozsahu zodpovedajúcom jeho pozemku  v pomere k ostatným členom spoločenstva. Tomuto môjmu záveru podľa mňa zodpovedá aj ust. § 9 ods. 2 cit. zákona :  "Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti."

3./  Ďalej poukazujem na ust. § 20 cit. zákona : "Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné."

Záver: Je potrebné vychádzať z dokladov spoločnosti, resp. z rozhodnutia zhromaždenia. Ale pokiaľ zisk bol rozdeľovaný podľa veľkosti podielov na nehnuteľnostiach, potom podiel na zisku v rozsahu zodpovedajúcom prevádzanému pozemku, nepatrí Vám ale predchádzajúcemu vlastníkovi vo výške podľa stavu ku dňu prevodu. Neviem, o akú sumu v eurách sa jedná, ale prípadne sa môžete obrátiť aj na znalca, aby predmetnú sumu podľa dokladov vyčíslil. Zoznam znalcov je na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (oceňovanie majetku). 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám otázku týkajúcu sa lehoty odpovede notára. Dňa 8. 3. 2017 som podal žiadosť o zápisnicu zo schôdze vlastníkov pozemkov notárovi, ktorý dozoroval nad priebehom schôdze. Má na to 30 dní, alebo je v prípade notárov lehota inak? Ako zúčastnený vlastník, mám podľa Vás právo na zápisnicu? Týka sa to schvaľovania poľovného revíru a nemôžem sa k zápisnici dostať ani od Lesného úradu, kde mi žiadosť zamietli. Nemôžem ju získať ani od zvolávateľa, ani od poľovníckeho združenia. Ďakujem.

Odpoveď: Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň, práva a povinnosti členov pozemkového spoločenstva, napr. aj v podmienkach nahliadania do interných dokumentov pozemkového spoločenstva by mala obsahovať zmluva o založení pozemkového spoločenstva alebo stanovy pozemkového spoločenstva. Notár nekoná v mene orgánov pozemkového spoločenstva a preto nie je oprávnený Vám tieto dokumenty sprístupniť. Vami uvedená zápisnica o schvaľovaní poľovného revíru sa týka hospodárenia pozemkového spoločenstva. V zmysle § 21 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, členovia spoločenstva a fond majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie. Odporúčam Vám preto doporučeným listom obrátiť sa na výbor pozemkového spoločenstva s Vašou žiadosťou a v prípade jej ignorovania, ste oprávnený sa svojho práva domáhať na súde. 


Podotázka: Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku (Iné oblasti práva)

Je zákonom stanovená lehota, v ktorej musí pozemkové spoločenstvo vyhotoviť kópie dokladov týkajúcich sa hospodárenia v spoločnosti podľa § 21 ods. 2 zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách? Môže spoločenstvo požadovať úhradu za materiálne vyhotovenie týchto dokladov? Ako sú definované "doklady hospodárenia spoločenstva"? Zahrňuje to všetky dokumenty, faktúry a zmluvy? Členovia spoločenstva a fond majú právo nahliadať do týchto dokumentov a vyžiadať si ich kópie.

Odpoveď: Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku

(odpoveď odoslaná: 10.03.2016)

Dobrý deň, v zákone o pozemkových spoločenstvách nie je upravená žiadna lehota na splnenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 21 ods. 2. Ak konkrétne pozemkové spoločenstvo nemá vo svojich vnútorných predpisoch upravenú lehotu na vydanie fotokópií dokladov týkajúcich sa jeho hospodárenia, potom na splnenie tejto povinnosti nie je určená lehota. Samozrejme, ak by si túto povinnosť nesplnili v rozumnej lehote (do 1-2 mesiacov), bolo by možné podniknúť určité kroky, aby boli na splnenie tejto svojej povinnosti upozornený. Pojem "doklady týkajúce sa hospodárenia" nie je v zákone žiadnym spôsobom definované, a preto mám za to, že by malo ísť najmä o doklady, ktoré sa týkajú hospodárenia s finančnými prostriedkami spoločenstva a tiež s majetkom spoločenstva. V prípade, že Vám vyhotovia fotokópie zmlúv a faktúr, je potrebné si uvedomiť, že vplyvom zákona o ochrane osobných údajov, môžu byť niektoré údaje na fotokópiách vyčiernené.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.