Máte
otázku?

Odškodné za pohryzenie psom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odškodné za pohryzenie psom

Dobrý deň, Pes sa mi počas prechádzky vytrhol z ruky a zaútočil na iného psa. Majiteľ psa sa ich snažil od seba odtrhnúť pričom došlo aj k poraneniam jeho rúk. Tvrdí, že tie rany mu spôsobil môj pes. Ja som raný nevidela, keďže mal na sebe vetrovku. Keď som ho neskôr kontaktovala, povedal, že bol u lekára, a že na mňa poda trestne oznámenie. Ak mu dám odškodné 350 eur, tak ho nepodá. Ako sa mám zachovať?

Odpoveď: Odškodné za pohryzenie psom

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Za zviera zodpovedá jeho majiteľ. Podmienky držania psov upravuje zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Spôsob vodenia psov upravuje § 4 tohto zákona:

§ 4 Vodenie psa

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

Pokiaľ ide o spôsobenú škodu na zdraví, v tomto prípade je potrebné vychádzať už z ustanovenia § 415 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje všeobecnú prevenčnú povinnosť každej osoby: Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Podľa § 420 OZ Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

V podstate ste porušili svoju povinnosť podľa zákona č. 282/2002 Z.z., a preto v tejto situácii budete zodpovedná za vznik škody. Ak by sa preukázalo, že tento útok na psa spoluzavinil aj poškodený, mohlo by Vám to pomôcť, nakoľko poškodený by spoluzodpovedal za vzniknutú škodu.

V prípade škody na zdraví, Občiansky zákonník v § 444 a 445 ustanovuje:

§ 444 Pri škode na zdraví sa jednorazove odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia.

§ 445 Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, uhradzuje sa peňažným dôchodkom; pritom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval.

Pokiaľ ide o Vašu otázku, či úhradou škody zabránite dotyčnému podať trestné oznámenie, odpoveďou na ňu je, že nezabránite. Podať trestné oznámenie je jeho právom. Samozrejme pokiaľ sa bavíme o civilnej rovine a úhrade škody na zdraví, je lepšie sa mimosúdne dohodnúť, nakoľko v opačnom prípade bude môcť dotyčný škodu vymáhať na súde a ak bude úspešný budete musieť platiť aj náhradu trov konania. Tým, že sa s ním dohodnete na úhrade škody sa nezbavíte zodpovednosti za prípadné spáchanie trestného činu.

V tomto prípade by do úvahy prichádzal trestný čin ublíženia na zdraví, podľa § 157 resp. 158 Trestného zákona

§ 157

(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) na chránenej osobe.

§ 158 Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Ťažkú ujmu na zdraví ustanovuje § 123 ods. 3 Trestného zákona 

Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je

a) zmrzačenie,

b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

c) ochromenie údu,

d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

e) poškodenie dôležitého orgánu,

f) zohyzdenie,

g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,

h) mučivé útrapy, alebo

i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

(4) Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.

Samozrejme, ak podá trestné oznámenie, bude na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vec posúdili a rozhodli, či boli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu. Pri vyšetrovaní môže výjsť najavo, že zodpovedný bol aj poškodený, ktorý sa s vedomím poškodenia zdravia rozhodol oddeliť dvoch psov, čo sa môže javiť ako z hľadiska ochrany vlastného zdravia ako nezodpovedné. Orgány činné v trestnom konaní by mohli vec postúpiť aj na priestupkové konanie, avšak to sú len hypotetické závery.

Zhrnutie

Odporúčam Vám mimosúdne sa dohodnúť na náhrade škody poškodenému, ak ste si istá, že to bol Váš pes. To sa dá preukázať posudkom. Požiadajte poškodeného, že nech Vám preukáže, že to bol Váš pes, alebo ho požiadajte o to, aby Vám poslal fotky, z nich by mohlo byť aspoň zhruba zrejmé, či to mohol byť Váš pes. Ak budete stále na pochybách, žiadajte od neho dôkaz (napríklad posudok).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odškodné za pohryzenie psom (Občianske právo)

Dobrý deň,
pes zaútočil na syna 4,5 ročného. Zhodil ho na zem, má od zubov jazvičku na tvári, z nošteka mu tiekla krv. Ja som rýchlo zareagovala a psa som odhodila. I keď riadne po ňom vrčal, syn si v duchaprítomnosti kryl rukami tvár. Nie je to žiadne veľké poranenie, ale syn má psychickú traumu. Bol v rodinnom dome a majiteľ stále tvrdil, že on neublíži nikomu. Ale zaútočil. Máme na niečo nárok alebo ako to mám riešiť?

Odpoveď: Odškodné za pohryzenie psom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2021)

Dobrý deň,

držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva nad ním dohľad, je vždy zodpovedná za takéto napadnutia psa. Vzhľadom na to, čo ste uviedli, by Váš syn mal nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla (tak majetkovú ako aj nemajetkovú, t.j. ujma na zdraví, bolestné).

Základnými pojmami na určenie náhrad nemajetkovej povahy sú tak zákonné pojmy „bolesť“ a „sťaženie spoločenského uplatnenia“. Občiansky zákonník tieto pojmy nevymedzuje. Bolesťou sa v zmysle osobitného predpisu rozumie ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Žiaľ, platná právna úprava nerieši, či pod pojem „bolesť“ možno podriadiť rôzne formy psychickej ujmy či psychického utrpenia, ktoré nedosahujú intenzitu psychickej choroby. Preto, ak by ste sa chceli domáhať iba nároku na náhradu z dôvodu psychickej ujmy, nebude to úplne jednoduché. Ak synovi nebola spôsobená ťažká ujma na zdraví (z Vášho popisu vyplýva, že nebola), potom do úvahy neprichádza ani posúdenie skutku v trestnoprávnej rovine (napriek tomu, že skutok bol spáchaný na chránenej osobe-dieťati). Nie je podstatné, či sused tvrdí, že by pes nikomu neublíži ale to ze ublížil a sused za to bude niesť následky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odškodné za pohryzenie psom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku