Máte
otázku?

Neuznaná reklamácia - vŕzgajúce topánky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Neuznaná reklamácia - vŕzgajúce topánky

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadne zamietnutej reklamácie topánok. Nové kožené topánky začali približne po dvoch dňoch nosenia hlasne vŕzgať. Tento zvuk bol až taký hlasitý, že mi začalo byť nepríjemné v nich chodiť, pretože sa kvôli tomu za mnou ľudia otáčali. Reklamoval som ich, avšak moja reklamácia bola zamietnutá. Znalec uviedol, že po vizuálnom hodnotení spojov topánok nič nezistil a v priebehu manipulácie sa žiadna chyba neprejavila. (Pochybujem, či si vôbec obul topánky a skúšal v nich chodiť.) Dodal tiež, že trením materiálov môže dochádzať k vŕzgavému zvuku, ale že ide len o estetickú odchýlku, ktorá nemá vplyv na funkčnosť. Je pravda, že topánky sú stále funkčné. Problém je v tom, že sa hanbím v nich chodiť a preto sú pre mňa v podstate nepoužiteľné. Myslíte, že mám ešte nejakú možnosť, ako tento problém vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Neuznaná reklamácia - vŕzgajúce topánky

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že reklamácia bola zamietnutá na základe posudku znalca.

K tejto veci uvádzame, že podľa ust. § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :
"Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9."
Odborným posúdením podľa § 18a/ cit. zákona je :
"§ 18a Náležitosti odborného posúdenia
(1) Odborné posúdenie musí obsahovať
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
(2) Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, sa neprihliada."


Odborným posúdením sa rozumie  písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv7a) (ďalej len „určená osoba“).

V otázke uvádzate, že  reklamáciu posúdil znalec. V zozname znalcov zverejnenom na stránke MS SR môžete preveriť, či je znalec zapísaný v zozname znalcov. Kópia posúdenia znalcom vám mala byť poskytnutá, z ktorej má vyplývať, že nemáte nárok na uznanie reklamácie vady obuvi z dôvodu jej vŕzgania (viď vyššie § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Znalec má síce pravdu v tom, že ide len o estetickú odchýlku, ale podľa ust. § 2 písm. k/  zákona o ochrane spotrebiteľa platí, že "bežnou kvalitou taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa."

Ani pri čo najväčšom tolerovaní kvality resp. nekvality topánok vo vzťahu k cene, sme názoru, že topánky by vŕzgať nemali, t.j. vŕzganie topánok nemožno považovať za bežnú kvalitu a určite spotrebiteľ vŕzganie topánok ani nepredpokladá, ani s ním neráta v tom smere, že by išlo o súčasť bežnej kvality.

Možnosti : 
1./ Overiť na stránke MS SR znalca.
2./ Oznámiť predávajúcemu, že nesúhlasíte so zamietnutím reklamácie a to z dôvodu, že znalec - nevieme však, či znalec to v posudku aj uviedol, t.j. že nie je dôvod na uznanie reklamácie z dôvodu vŕzgania topánok,  resp. či znalec uviedol že reklamácia má byť zamietnutá.
Ak to z posudku priamo nevyplýva, potom sa v zmysle ust. § 18a/ cit. zákona  na toto odborné posúdenie neprihliada, a reklamácia nie ej vybavená v zmysle zákona.
3./ Podať sťažnosť na SOI na spôsob vybavenie reklamácie.
4./ Zabezpečiť nový znalec. posudok prípadne zadovážiť odborné posúdenie iným znalcom.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli s týmito topánkami.

K vyššie uvedenej otázke z 10.1.2020 doplnenej dňa 12.1.2020 a zaslanému dokumentu - odborné posúdenie  opravovne obuvi uvádzame :

1./ Osoba uvedená v odbornom posúdení je živnostníčka /zistite  na stránke www.zrsr.sk/, ktorá je poverenou osobou zo strany predávajúceho, je to len opravovňa obuvi, nie znalec. Výrobcu obuvi sme zistili podľa čísla na odbornom posúdení na internetovej stránke predávajúceho. Zistili sme, že výrobcom obuvi je česká spoločnosť. Zákon o ochrane spotrebiteľa uvádza v ust. § 18 ods.  a ust. § 2 písm. n/ hovorí o stanovisku osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Tu uvádzame, že Vám predložené odborné posúdenie vydala osoba poverená predávajúcim, výrobcom Vami kúpenej obuvi je však nemenovaný výrobca - česká spoločnosť, preto je tu rozpor s ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa.

V závere odborného posúdenia je uvedené, že "na základe uvedeného stavu je možné reklamáciu zamietnúť." S týmto záverom z hľadiska ust. § 18a/ zákona o ochrane spotrebiteľa podľa nášho názoru nie je možné súhlasiť, keďže  záver odborného posúdenia nie je jednoznačný - slovo "možno". 

Ako sme už uviedli vyššie, vŕzgajúca obuv aj keď odborné posúdenie toto považuje "len" za estetickú vadu, táto "len" estetická vada nezodpovedá ust. § 2 písm. k/ zákona o ochrane spotrebiteľa o bežnej kvalite /viď vyššie/; t.j. : pokiaľ by vrźganie  bolo súčasťou bežnej kvality výrobku potom by sme sa možno na ulici ani nepočuli.

Zaujímavý v tomto smere by bol názor výrobcu predmetnej obuvi /adresu nájdete na internete/. Môžete napísať email priamo výrobcovi /nájdete na internete/ a zistiť jeho názor len pre zaujímavosť.

2./ Odporúčame napísať email predávajúcemu, že nesúhlasíte s vybavením reklamácie, keďže odborný posudok nezodpovedá ust. § 18 a ust. § 2 písm. k/ a n/ zákona o ochrane spotrebiteľa, lebo ide len o opravovňu obuvi, naviac záver posúdenia nie je jednoznačný - slovko "možno" /záver odborného posúdenia má byť jednoznačný/ a preto odborné posúdenie nezodpovedá ust. § 18a/ cit. zákona - na takéto posúdenie sa neprihliada a preto žiadate o uznanie reklamácie - výmenu obuvi za inú obuv. Naviac odborné posúdenie je v rozpore s ust. § 2 k/ zák. o ochrane spotrebiteľa, keďže v zmysle jeho záverov odborného posúdenia, ktoré nezodpovedá ust. zákona o ochrane spotrebiteľa za bežnú kvalitu obuvi sa v konečnom dôsledku považuje aj vŕzgajúca obuv.

Môžete uviesť, že v prípade, že reklamácii nebude vyhovené, podáte sťažnosť na Slov. obchodnú inšpekciu.

Dajte nám vedieť ako ste dopadli. Zaujíma nás výsledok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trápi vás "Neuznaná reklamácia - vŕzgajúce topánky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Neuznaná reklamácia - vŕzgajúce topánky (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo mám robiť v prípade, že som reklamovala vŕzgajúce topánky a moja reklamácia nebola uznaná. Znalec mi napísal, že jeho figurant mal moje topánky obuté desať minút a nepočul žiadne vŕzganie. Toto považujem za nespravodlivé, pretože som pri reklamácii v predajni ukázala video, na ktorom je jasne počuť, ako moje topánky vŕzgajú. Zároveň ma zneisťuje, či mal právo moje topánky obuť neznámy človek. Podľa môjho názoru sú týmto porušené hygienické predpisy. Už nechcem nosiť topánky, ktoré mal na nohách cudzí človek, pričom táto osoba mohla mať na nohách plesneň. Ďakujem pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Neuznaná reklamácia - vŕzgajúce topánky

(odpoveď odoslaná: 01.06.2023)

Dobrý deň, obdobnú problematiku vŕzgajúcich topánok sme už v našej poradni riešili. Ak reklamáciu posudzoval znalec z príslušného odboru, predpokladáme, že na odskúšanie vŕzgania má príslušný stroj a nie osobu, ktorá Vaše topánky nosila. Toto by mal vysvetliť znalec.

Ku konkrétnostiam v otázke uvádzame, že

V otázke uvádzate, že  reklamáciu posúdil znalec. V zozname znalcov zverejnenom na stránke MS SR môžete preveriť, či je znalec zapísaný v zozname znalcov. Kópia posúdenia znalcom vám mala byť poskytnutá, z ktorej má vyplývať, že nemáte nárok na uznanie reklamácie vady obuvi z dôvodu jej vŕzgania (viď vyššie § 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Uvádzame, že podľa ust. § 2 písm. k/  zákona o ochrane spotrebiteľa platí, že "bežnou kvalitou taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa."

Ani pri čo najväčšom tolerovaní kvality resp. nekvality topánok vo vzťahu k cene, sme názoru, že topánky by vŕzgať nemali, t.j. vŕzganie topánok nemožno považovať za bežnú kvalitu a určite spotrebiteľ vŕzganie topánok ani nepredpokladá, ani s ním neráta v tom smere, že by išlo o súčasť bežnej kvality. Len naša poznámka : ak by vŕzganie topánok sa považovalo za bežnú kvalitu obuvi, potom by sme sa možno na ulici ako ľudia ani pri rozhovore nepočuli.

Následnou možnosťou z Vašej strane je overiť, či uvedený znalec je vedený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v zozname súdnych znalcov.

Predávajúcemu oznámte, že nesúhlasíte so zamietnutím reklamácie s poukazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie. Ak k uznaniu reklamácie nedôjde, odporúčam kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neuznaná reklamácia - vŕzgajúce topánky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava