Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mám občiansko právny spor o zaplatenie sumy cca 2000 eur, ktorý ja rozporujem. Nemenovaný okresný súd rozhodol v môj neprospech, a tak sme dali odvolanie na kraj nakoľko sa žalobca nezúčastnil ani jedného z dvoch pojednávaní, kde by bol vypočutý alebo konfrontovaný mnou ako odporcom. Medzi tým žalobca umrel a ja teraz neviem ako to bude pokračovať, keď sa nezúčastnil a ani nebol vypočutý sudkyňou okresného súdu. Je vôbec možné pojednávať bez účasti žalobcu? / dve pojednávania / Ako bude pokračovať krajský súd? Ďakujem.

Odpoveď: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie

Dobrý deň pokiaľ žalobca zomrel tak v súdnom konaní (o zaplatenie) namiesto neho nastupujú jeho dedičia. Môžete navrhnúť prerušenie konania do právoplatného skončenia konania o dedičstve.

 

Súd zatiaľ nebude pojednávať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie (Vymáhanie pohľadávok)

Áno. Všetko, čo som o prípade uviedla, je pravda. Za to obdobie sa toho udialo veľa, ale myslím, že som uviedla to podstatne. Ďakujem za rady a aj za ponuku. Je celkom možné, že budem potrebovať advokáta. Uvidím, ako sa to bude vyvíjať. S pozdravom Laura.

Odpoveď: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, v prípade potreby nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie (Vymáhanie pohľadávok)

Veľmi pekne ďakujem za radu. Ešte doplním. Na svoj pozemok ma prístup žalobca aj z iného pozemku. Nemusí to byt práve nás. Aby to bolo úplne, musím povedať, že bol kedysi spoluvlastníkom predmetného pozemku, cez, ktorý žiada prechod. Pre fyzické útoky na ostatných spoluvlastníkov mu bolo súdom zrušené spoluvlastníctvo a ďalším súdnym rozhodnutím sa musel zo všetkých nehnuteľnosti vypratať. Navyše, začal cez nás pozemok vodiť aj cudzích ľudí a to tak, že prekonávali prekážku, oplotenie. Ja len pevné verím, že súd mu nezriadi vecné bremeno. Inak by nás dostal do situácie, v akej sme boli pred žalobami, do stavu ohrozenia zdravia a života a znegoval by všetku prácu doterajších súdov. Aj v súčasnosti vstúpil na nás pozemok a ohrozoval ma na zdraví. Riešila to polícia. Momentálne sme v stave, kedy mu súd, na nás návrh, zakázal vstup na pozemok. Rozsudok zatiaľ nie je právomocný. Je to veľmi zložité a netuším, ako to dopadne. Trvá to 13 rokov. Ale ja sa nevzdám. Arogancia nesmie mať navrch pred slušnosťou. Laura.

Odpoveď: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ je situácia taká ako uvádzate v otázke, súd rozhodol správne.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem. Doplňujem svoju otázku postupne. Žalobca sa žalobou domáhal zriadiť vecné bremeno cez pozemok žalovaného. Rozsudok k dnešnému dňu nie je právoplatný. Veľmi pekne Vám ďakujem aj za predchádzajúcu radu. Laura.

Odpoveď: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade súd bude pokračovať v konaní s dedičmi po poručiteľovi.

Len citujeme z ust. Občianskeho zákonníka :

" 127 ods. 3 :
Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Podľa ust. § 151o/ ods. 3 Občianskeho zákonníka platí :
"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

T.j. :  Ak žalobca nemá prístup na svoj pozemok so stavbou, hoci aj za sťažených podmienok, rozhodnutím súdu môže byť zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez priľahlý pozemok.

  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás, v občiansko právnom spore bol žalovaný zastúpený advokátom. Okresným súdom bol vydaný rozsudok, a žalovaný v lehote na odvolanie sa proti rozsudku umrel. Prosím, ako bude toto ďalej pokračovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neúčasť žalobcu a jeho úmrtie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. §  63 Civilného sporového poriadku platí /citujeme/ :

"(1) Ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračovať.

(2) V konaní súd pokračuje najmä vtedy, ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne, že v konaní pokračuje s dedičmi strany, prípadne s tými, na ktorých podľa výsledku dedičského konania prešlo právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve.

(3) Ak to povaha sporu pripúšťa, môže sa v konaní pokračovať aj pred skončením konania o dedičstve."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že v závislosti od predmetu sporu súd posúdi, či konanie zastaví prípadne bude pokračovať v konaní s dedičmi poručiteľa.

Ak advokát obdržal rozsudok, môže napriek tomu, že žalovaný zomrel, podať proti nemu odvolanie.

Nepíšete v otázke aký je predmet sporu /kto je žalobcom a čo v konaní požaduje /prípadne upresnite do podotázok/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku