'

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 4. 12. 2017

Otázka: Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

Som zamestnanec odmeňovaný podľa zákona 553/2003 Z. Z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Súčasťou mojej pracovnej náplne je aj odhŕňanie snehu z obecných komunikácii v zimnom období. Počas víkendu (dni pracovného pokoja) mám nariadenú pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Za hodiny pracovnej pohotovosti mimo pracoviska mi patrí náhrada podľa § 21 citovaného zákona. Mám pridelený služobný mobilný telefón. Patrí mi v tomto prípade náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska podľa § 21 ods. 1 písm. a/ alebo podľa § 21 ods. 1 písm. b). V čom spočíva prakticky rozdiel medzi písm. A) a písm. B) § 21 ods. 1 zák. č. 553/2003. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

 

 

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava uvedenej problematiky pracovnej pohotovosti je upravená v ust. Zákonníka práce ("ZP"), ust. zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a ust. zákona o pozemných komunikáciách.

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné :


1./ Základná úprava pracovnoprávnych vzťahov je upravená v ustanoveniach ZP nasledovne :
Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.
Podľa ust. § 3 ZP  pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

2./ Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme neuvádza čo je to pracovná pohotovosť, preto sa vychádza z ust. § 96 ZP : 
 Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.

Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas. Plat za prácu nadčas je stanovený v ust. § 19 cit. zákona.

 

3./ Podľa ust. § 21 zák. č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska je stanovená nasledovne :

"Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo pracoviska, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
a) náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 25 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného pokoja,
b) s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia, náhrada v sume 5 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 10 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného pokoja.
(2) Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania k vykonávaniu práce; takéto vykonávanie práce je prácou nadčas."

 

Podľa položenej otázky Vám patrí odmena podľa písm. b/ cit. § 21. 
Praktický rozdiel je v podstate len vo výške odmeny medzi písm. a/ a b/ cit. § 21 je v tom, resp. v prípade pridelených mobil. prostriedkov spojenia je náhrada stanovená v nižšej sume a sme toho názoru, že je tak z dôvodu ľahšieho zistenia stavu potreby prác, ktoré sú obsahom pracovnej pohotovosti, resp. oznámenia Vám prostriedkami mobilnej spojenia. Je to síce len náš názor, ale s výkladom uvedeného § v rozsahu Vašej otázky sme sa nestretli. Mobil. prostriedky spojenia sú aj pagery. 

Dôležitý je pre Vás aj ods. 2 cit.§,  a teda náhrada za neaktívnu časť prac. pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania k vykonávaniu práce, a takíto práca je prácou nadčas. Plat za prácu nadčas je stanovený v ust. § 19 cit. zákona.

 

4./ Len pre Vašu informáciu ohľadom odhŕňania snehu uvádzame resp. citujeme z ust. zákona o pozemných komunikáciách :
§ 9 :  Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti 
Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
Rozsah povinností uvedených v odseku 2 upravujú s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všeobecne záväznými nariadeniami.


§ 9a  : Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych komunikácií
Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií.
Správcovia diaľníc, ciest a miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priechodoch pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a na chodníkoch, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

 

Záver 

Pokiaľ  sa Vám odpoveď na Vašu otázka  pozdávala kúsok obšírnejšia, uvádzame, že našim cieľom je ako odpovedať na otázku v rozsahu, aby ste získali aj prehľad o problematike vo Vami položenej otázke.

 

Dúfame,  že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk