Dobrý deň


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokát Košice
Odpovedané dňa: 21. 3. 2017

Otázka: Dobrý deň

Priateľ mal finančne problémy s nebank. spoločnosťou  (neviem ako sa to presne píše ), aby sa dohodli medzi sebou na splátkovom kalendári, súhlasili ale potrebovali záložné právo. Ja ako tretia osoba priateľka som súhlasila a dala záložné právo na môj dom, ale na katastri to odmietli a o pár mesiacov mi prišiel papier "ODMIETNUTÉ". Ale splátky sa platili naďalej pokiaľ on žil. Pred mesiacom zomrel a mňa nútia aby, som naďalej teraz platila ja, ale na katastri ma odmietli. Keď nebudem platiť môžu ma súdne trestať? Alebo môžem prísť o dom? Môže ma nebanková spoločnosť dať na súd a vymáhať odo mňa? Keď, mám na katastri odmietnuté záložné právo.

Odpoveď: Dobrý deň

Dobrý deň,

podľa toho čo píšete, Váš priateľ mal  dlhy  voči  nebankovej spoločnosti a následne sa obrátil na ďalšiu spoločnosť s ich riešením. Meno spoločnosti ďalej neuvádzame, použijeme len slovné spojenie  nebanková  spoločnosť.  Kataster návrh zamietol a to zrejme z dôvodu, že návrh nespĺňal podmienky podľa ust. zákona o katastri nehnuteľností /§ 31 : Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom./.

Naviac  platí, že zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné /§ 53 Obč. zák./.

Za tohto stavu  Vy nie ste dlžníkom ani ručiteľom uvedenej nebankovej spoločnosti. Pokiaľ by ste chcela uvedenej rodine pomôcť môžu sa na našu advokátsku kanceláriu obrátiť za účelom posúdenia samotnej zmluvy o pôžičke alebo úvere, nakoľko je možné že sú  v nej uvedené neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú zo zákona neplatné  /§ 52 Obč. zák. :  Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné./.

 

Pre prípad, že by Vás uvedená spoločnosť kontaktovala, je potrebné im uviesť, že Vy nie ste dlžník ani ručiteľ  v predmetnej veci, prípadne nás môžete kontaktovať za účelom pomoci v uvedenej veci Vám alebo rodine priateľa.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk