Čo sa stane ak nepôjdem na súd svedčiť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Čo sa stane ak nepôjdem na súd svedčiť?

Dobry den.chcel by som sa spytat co sa stane ak nepojdem na sud vypovedat ako svedok alebo ak odmietnem vypovedat?

Odpoveď: Čo sa stane ak nepôjdem na súd svedčiť?

Dobrý deň. Pokiaľ ide o svedeckú výpoveď je potrebné rozlišovať, či ste v procesnom postavení svedka v rámci civilného alebo trestného konania.

Svedecká výpoveď je v Občianskom súdnom poriadku upravená v ustanovení § 126, pričom podľa ods. 1 tohto ustanovenia: "Každá fyzická osoba je povinná ustanoviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok. Musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať. Výpoveď môže odoprieť len vtedy, keby ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám; o dôvodnosti odopretia výpovede rozhoduje súd. Výpoveď môže odoprieť aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou ústne alebo písomne pod podmienkou zachovať mlčanlivosť." V súvislosti s uvedeným je potrebné dodať, že ako sa na súd neustanovíte na základe predvolania, súd Vás môže nechať predviesť (ak Vás o možnosti predvedenia poučil), resp. Vám môže uložiť (aj opakovane) poriadkovú pokutu.

V rámci trestného konania je situácia ešte komplikovanejšia. Procesné postavenie svedka je upravené najmä v ustanoveniach § 127 a nasl. Trestného poriadku. V zmysle ustanovenia § 127 ods. 1 Trestného poriadku "každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie." V ustanovení § 129 TP je konkrétne upravený zákaz výsluchu svedka a v ustanovení § 130 právo svedka odoprieť výpoveď. Trestný poriadok (okrem možnosti predvedenia a uloženia poriadkovej pokuty) upravuje aj inštitút zabezpečenia svedka (§ 88 TP), v rámci ktorého pri splnení zákonných podmienok môžete byť obmedzený na osobnej slobode až na 72 hodín. Možno však skonštatovať, že tento inšitút sa v praxi používa zriedkavo.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám odporúčam dostaviť sa ako svedok na príslušný súd a až potom (za predpokladu, že existuje zákonný dôvod) odoprieť výpoveď.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku