Prví nájomníci v byte


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 2. 1. 2017

Otázka: Prví nájomníci v byte

Dobrý deň. Moja otázka sa týka novo uzatvoreného nájmu bytu v novo otvorenom bytovom dome. Ako prvý nájomníci máme zaplatiť pripojovací poplatok na el. hodiny vo výške 207 €. Moja otázka znie, máme právo na preplatenie tejto sumy alebo pravo na zľavu z nájmu?

Odpoveď: Prví nájomníci v byte

Dobrý deň. V každom zmluvnom vzťahu je dôležité predovšetkým znenie samotnej zmluvy, v tomto prípade nájomnej zmluvy. Pokiaľ je zmluvne dohodnuté, že tento poplatok, resp. náklady spojené s pripojením elektrických hodín máte ako prví nájomníci znášať Vy, mám za to, že nemáte nárok na preplatenie tejto sumy alebo na zľavu z nájomného.

Na druhej strane ak ste sa s prenajímateľom nedohodli na tom, kto bude tento poplatok znášať, som toho názoru, že spomenutý poplatok by mal znášať práve prenajímateľ. V zmysle ustanovenia § 687 Občianskeho zákonníka: „Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.“ Domnievam sa, že dodávka elektriny vrátane zabezpečenia pripojenia elektrických hodín sú nevyhnutné na to, aby bol byt spôsobilý na riadne užívanie.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):