Máte
otázku?

Výzva súdu vo veci nedostatku vecnej legitimácie žalovaného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilina

Otázka: Výzva súdu vo veci nedostatku vecnej legitimácie žalovaného

Dobrý deň, prišla mi výzva v právnej veci proti odporcovi. Tunajší súd ma vyzýva na oznamenie, či napriek uvedenému naďalej trvám na podanom návrhu voči odporcovi, a to vzhľadom na nedostatok vecnej legitimity. Chcem sa opýtať, čo mám robiť, ak na tom naďalej trvám. Kto je tá osoba, na ktorú sa mám obrátiť, a ako mám pokračovať ďalej?

Odpoveď: Výzva súdu vo veci nedostatku vecnej legitimácie žalovaného

Dobrý deň,

z Vami opísaného skutkového stavu vyplýva, že súd Vás vyzval na vyjadrenie, či trváte na podanom návrhu napriek tomu, že podľa názoru súdu, ako uvádzate, nie je žalovaný vecne legitimovaný.

Ak trváte na podanej žalobe, postačí zaslať súdu vyjadrenie, v ktorom oznámite, že na podanej žalobe trváte.

Dôležité je ale uviesť, že podľa Vami uvedeného súd uviedol, že v danej veci Vás vyzýva na vyjadrenie z dôvodu, že žalovaný (odporca) nie je vecne legitimovaný. Z toho možno vyvodiť, že ak by ste trvali na podanej žalobe, pravdepodobne by ste v konaní neboli úspešný a žaloba by bola zamietnutá.

Nedostatok vecnej legitimácie totiž znamená, že ste zažalovali v danej veci nesprávny subjekt - že z Vami podanej žaloby vyplýva, že medzi Vami a žalovaným neexistuje právny dôvod, na základe ktorého by ste sa mohli voči nemu domáhať žalovaného nároku.

Pre lepšie vysvetlenie čo uvedené znamená uvedieme nasledovný príklad: Osoba A (fyzická osoba) a osoba B (obchodná spoločnosť) uzavreli zmluvu o dielo. Osoba B vykonala dielo, ale má vady a tak ju osoba A žaluje o poskytnutie primeranej zľavy z ceny diela. Osoba A ale v žalobe ako žalovaného uvedie priamo konateľa spoločnosti B. Ten by ale nebol vecne legitimovaný, pretože vzťah z právneho vzťahu nebol medzi osobou A a konateľom osoby B, ale medzi osobou A a osobou B.

Alebo iný príklad: Osoba A uzavrie zmluvu o pôžičke s osobou B (osoba A aj osoba B sú fyzickými osobami), predmetom ktorej bolo poskytnutie pôžičky vo výške 10.000 €. Osoba A ale vedela, že osoba B si požičiava od nej tieto peniaze preto, aby ich dala svojej dcére. Osobe A neboli v dohodnutom termíne peniaze vrátené. Osoba A preto zažaluje dcéru osoby B (keďže osoba A vedela, že osoba B dala požičané peniaze jej) a domáha sa vrátenia požičaných peňazí. Dcéra osoby B ale nie je v tomto konaní vecne legitimovaná, pretože záväzkový vzťah zo zmluvy o pôžičke vznikol medzi osobou A a osobou B (hoci osoba B ďalej naložila s peniazmi tak, že ich dala dcére a osoba A o tom vedela).

Rovnako je ale možné, že ste zažalovali správny subjekt, ale súdu ste nepreukázali, že žalovaný je vecne legitimovaný. O takýto prípad by išlo vtedy, ak sa domáhate napr. pohľadávky, ktorú ste pôvodne mali s určitým subjektom, ale následne došlo k postúpeniu práv a povinností na novú osobu. Ak by ste v žalobe označili nový subjekt, ale nepreukázali, že je vecne legitimovaný, súd by vychádzal z toho, že ste zažalovali subjekt, ktorý nemá v danom konaní vecnú legitimáciu.

V danej veci je teda potrebné ustáliť, ktorý subjekt je potrebné v danej veci žalovať - voči komu máte právo, ktorého ochrany sa žalobou domáhate a podať novú žalobu, v ktorej žalovaného správne označíte alebo je potrebné súdu preukázať, že ste v žalobe označili ako žalovaného vecne legitimovaný subjekt.

Trápi vás "Výzva súdu vo veci nedostatku vecnej legitimácie žalovaného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výzva súdu vo veci nedostatku vecnej legitimácie žalovaného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.