Vymazanie článku na internete


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 12. 2. 2018

Otázka: Vymazanie článku na internete

Dobrý deň, pred pár rokmi som mal súdne pojednávanie a bol som právoplatne odsúdený. V tom čase vyšiel o mojom prípade v novinách článok. Momentálne na základe tohto článku, ktorý je voľne prístupný na internete, mám v práci aj v súkromnom živote problém. Oslovil som predmetný denník, ktorý tento článok vydal, ale nie sú ochotný ho vymazať. Preto by som sa chcel poradiť, či je možné dosiahnuť, aby bol článok z internetu vymazaný. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vymazanie článku na internete

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava je upravená v ust. zákona o periodickej tlači a v ustanoveniach Trestného zákona.

 

 

1./  V ust. § 3 tlačového zákona je zakotvené právo na informácie, nakoľko orgány verejnej moci sú povinné na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej tlače a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.

2./  Vydavateľ periodickej tlače je povinný zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej tlači a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií. 
Vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení, inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na inzerciu, ktorou vydavateľ periodickej tlače propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty

3./ Podľa § 92 trestného zákona "súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.
Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.

Vyššie uvedená doba sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Ak bol trest zmiernený rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky, spravuje sa dĺžkou trestu takto zmierneného."

Z textu článku v dotknutom denníku vyplýva doba odsúdenia a z dôvodov uvedených v Trestom poriadku ste boli podmienečne prepustený. Zo zákona je daná možnosť požiadať o zahladenie odsúdenia ako uvádzame vyššie, ale vzhľadom na skutkovú podstatu trestného činu  nepredpokladáme, že súd Vašej žiadosti o zahladenie odsúdenia nateraz vyhovie vzhľadom na krátkosť času, kedy ste boli prepustený a splnenie podmienky vedenia riadneho života nepretržite po stanovenú dobu  ako je uvedené vyššie. Nevieme akú dlhu dobu ste boli vo výkone trestu odňatia slobody. Zákon je v tomto smere prísny, naviac, ako vyplýva z textu zákona právny nárok na zahladenie odsúdenia nie je, čo vyplýva zo slov "súd môže zahladiť odsúdenie".

4./ Ako ste uviedli v otázke, predmetné odsúdenie zasahuje do Vášho pracovného, ako aj súkromného života. Tu musíme uviesť, že zrejme ste s takýmito dôsledkami nepočítali. 

5./ V otázke uvádzate, že predmetný článok zasiahol aj do Vášho pracovného života, čo ďalej nešpecifikujete. Podľa ust. § 13 Občianskeho zákonníka platí, že "fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady určuje súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo."

Nevieme následky, ktoré tento výkon trestu u Vás zanechal a rovnako ani nepoznáme situácie, v ktorých sa zrejme teraz nepríjemne ocitáte, riešením je požiadať aj o pomoc odborné organizácie resp. zariadenia, čo by Vám následne mohlo pomôcť pri podaní žiadosti o zahladenie odsúdenia.

 

Záver 

Uverejnený článok je značne podrobný, skoro by sa dal považovať aj za akýsi "návod" na páchanie predmetnej trestnej činnosti, vrátane uvedenia adries v meste, čo nie je kladným hodnotením pre výber bývania v uvedenej časti mesta. Otázka správnosti uverejnenia článku v dotknutom čase, ako ste nám ho uviedli, a posúdenie existencie článku, resp. adries a mien z hľadiska uplynutia dosť značnej doby od spáchania skutku, je tiež vec názoru.

Vy ste už boli potrestaný aj uverejnením predmetného článku. Pokiaľ je Vaše pracovné hodnotenie kladné, ako aj prípadné hodnotenie v mieste trvalého bydliska, možnou by mohla byť cesta aspoň aspoň čiastočného okresania predmetného článku - uvedenie iba iniciál mien, bez uvedenia konkrétnych adries v predmetnom meste, resp. ich označenie iba iniciálkami. K tomu zrejme by bol potrebný súhlas aj autora predmetného článku v novinách. Návšteva šéfredaktora denníka by mohla byť aspoň čiastočným riešením. Zákonný nárok na úpravu článku resp. až jeho vymazanie nie je. 

 

Dúfame, že naša rada Vám pomôže.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk