Royal development - Podvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Royal development - Podvod

Dobrý deň, prišiel mi domov list, od nejakej spoločnosti ROYAL DEVELOPMENT. Má ísť o rozhodcovské konanie a ako rozhodca vystupuje nejaký Ing. Vachan. Napísal mi, že tým, že sa mám vyjadriť k žalobe. Výzvu mi poslal v mene Royal development. Ja som ale so žiadnym rozhodcovským konaním nesúhlasil a nič som nepodpisoval. Nemá byť doložka písomná? Nie som si absolútne vedomý toho, že by som niekedy podpísal niečo také, že súhlasím s tým, aby rozhodoval rozhodca. Pred nejakým časom mi prišla domov výzva na zaplatenie faktúry, kde bolo okrem iného napísané aj to, že ak nebudem reagovať, tak to bude znamenať, že súhlasím s tým, aby to bolo riešené v rozhodcovskom konaní. Čo mám robiť. Môže tento Vachan riešiť rozhodcovské konanie? Ďakujem

Odpoveď: Royal development - Podvod

Dobrý deň, 

Rozhodcovské konanie je obdoba súdneho konania, no nie každý spor môže byť prejednaný pred rozhodcom. Jednak zákon určité druhy konaní vylučuje (napr. rodinné veci) ale najmä, musí existovať právomoc rozhodcu konať a rozhodnúť. Musí existovať rozhodcovská doložka. 

 

Ak neexistuje písomná dohoda o tom, že spor medzi stranami sa môže riešiť v rozhodcovskom konaní, tak potom je potrebné v rozhodcovskom konaní namietať existenciu rozhodcovskej zmluvy alebo doložky.

 

Právomoc je oprávnenie a zároveň povinnosť vo veci konať a rozhodnúť. Podľa zákona má rozhodca právomoc konať len ten subjekt, na ktorom sa strany platne dohodnú. Dohodnúť sa môžu buď v osobitnej rozhodcovskej zmluve, alebo napr. v zmluve o pôžičke, kde si dohodnú špeciálne ustanovenie, podľa ktorého môže spor rozhodovať namiesto riadneho súdu, rozhodca.

 

Ak ste nič takéto nepodpísali, potom toto konanie nie je v súlade so zákonom a rozhodca nemôže rozhodovať. 

 

Nie je však vylúčené, že bude tento rozhodca bude konať aj tak a rozhodne a na základe tohto rozhodnutia začne exekúcia. Musíte sa voči tomu účinne brániť.

 

Čo sa týka danej výzvy, tak platí nasledovné: Ak sa uvedie do výzvy, že ak nebudete reagovať na výzvu, tak spor sa bude riešiť v rozhodcovskom konaní neobstojí. 

Rozhodcovská zmluva je dvojstranný právny úkon, a teda je potrebné súhlas oboch strán. Výzva je naopak jednostranný úkon, pričom ak Vy nesúhlasíte s obsahom výzvy, potom logicky nedošlo k dohode o rozhodcovi a neexistuje ani právomoc konať v danej veci. Podľa judikatúry ak niekto mlčí, neznamená to, že súhlasí. Mlčanie nie je sám o sebe prejav vôle. A právny úkon musí byť prejavom vôle.

 

Mali sme už podobnú skúsenosť so spoločnosťou, v ktorom to prebiehalo podobne. Klient prišiel už v čase, keď mu rozhodca doručil žalobu v rozhodcovskom konaní na vyjadrenie. Aj napriek našej včasnej námietke Ing. Vachan (rozhodca) rozhodol nezákonne a zaviazal klienta na zaplatenie. Rozhodnutie bolo nezákonné a klient zvažoval dokonca podanie trestného oznámenia. Následne po vydaní rozsudku sme podali návrh na súd a Okresný súd v Bratislave ten rozusdok zrušil. 

 

Postupovať by ste mali nasledovne: Tomuto "rozhodcovi" napíšte list, v ktorom namietnete, že nemá právomoc konať a že neuznávate právomoc daného “rozhodcovského súdu”. O tom musí rozhodca rozhodnúť. Akonáhle Vám toto rozhodnutie príde domov, je potrebné podať na súd návrh na určenie nedostatku právomoci rozhodcovského súdu, a to do 30 dní. Ak súd rozhodne, že nemá právomoc konať, tak už nemôže rozhodca ďalej pokračovať. Ak by rozhodol aj napriek tomu a prišiel by Vám domov rozhodcovský rozsudok, potom je potrebné podať na súd žalobu o určenie neplatnosti rozhodcovského rozsudku, a to do 60 dní od jeho doručenia.

 

Namietať treba to, že ste nikdy nepodpísali žiadnu zmluvu, v ktorej by ste súhlasili s tým, aby sa nejaký spor prejednal pre týmto rozhodcom. Súd je potrebné požiadať, aby zároveň aj odložil vykonateľnosť (aby nemohli voči Vám začať exekúciu). Okrem toho budete súd hlavne žiadať o to, aby zrušil toto rozhodnutie.

 

Všetky trovy voči dlžníkovi si môžete uplatniť na súde, vrátane trov zastupovania advokátom, ak budete zastúpený.

 

Ak by ste s tým chceli pomôcť, napíšte mi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku