Nekvalitné poskytovanie internetových služieb


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nekvalitné poskytovanie internetových služieb

Dobrý deň, prajem chcem sa opýtať. Používame internet cca 1 rok, počas, ktorého sú stále problémy (neustále výpadky) viackrát sme volali do spoločnosti, aký mame problém a oni nie sú ochotní sa prísť pozrieť. Zmluvu nemáme podpísanú, ale daná spoločnosť nám povedala, že zmluvu máme do konca roka. Moja otázka znie majú právo vyžadovať ešte mesačne poplatky do konca roka? Ďakujem za prípadnú odpoveď.

 

Odpoveď: Nekvalitné poskytovanie internetových služieb

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne a oznamujeme, že sme sa oboznámili aj s www stránkou poskytovateľa internetu, ako ste nám ju dodatočne uviedla.

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA 
Základná právna úprava oblasti poskytovania elektronických služieb, teda aj internetového pripojenia, je obsiahnutá v ustanoveniach zák. č.  351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej iba "zákon") a ust. Obč. zákonníka.

 

1./  Zistenia na úvod

Zml. podmienky na Vami uvedenej stránke poskytovateľa sú z roku 2014, preto je možné, že tieto boli už aj menené.
Všeob. podmienky sme našli pre SZČO a  SRO, pre FO ako nepodnikateľov sme osobitné podmienky nenašli, ale v podmienkach  SZČO sa uvádzajú fyzické osoby, pri ktorých nie je uvedené, že sa vzťahujú iba na podnikateľov. Reklamačný poriadok je zverejnený v rámci všeob. podmienok.

 

2./  Podľa § 44 cit. zákona platí :

"Zmluvou o poskytovaní verejných služieb sa podnik zaväzuje účastníkovi zriadiť potrebné pripojenie k verejnej sieti alebo poskytovať príslušné služby. Podnik môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Zmluva o poskytovaní verejných služieb je písomná.  

Písomná forma podľa § 40 ods. 4 Obč. zák. je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno dojednať len v písomnej forme. 


Zmluva o poskytovaní verejných služieb musí obsahovať okrem iných aj informácie o

a/ minimálnej ponúkanej úrovni kvality služieb, najmä lehotu prvého pripojenia k sieti alebo iné ukazovatele,
b/ druhoch servisných služieb, podporných služieb a kontaktné údaje na tieto služby, 
c/ obmedzeniach, ktoré podnik zavedie na používanie dodaných koncových zariadení, 
d/ podrobnosti o cenách vrátane prostriedkov, ktorými je možné získať aktuálne informácie o platných cenách, servisných poplatkoch, ponúkané spôsoby platby a rozdiely v nákladoch účastníka súvisiace so spôsobom platby, 
e/ informácie o termínoch a spôsobe fakturácie za poskytnuté služby, 
f/ čas trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb, podmienky jej predĺženia a ukončenia vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania služby, ktoré sa musia splniť v záujme využívania výhod z akcií na podporu predaja, poplatkov súvisiacich s prenosom čísel a iných identifikátorov, poplatkov splatných pri ukončení zmluvy o poskytovaní verejných služieb a náhrady nákladov súvisiacich s koncovými zariadeniami, 
g/ spôsoby odškodnenia a systémy úhrad, ktoré sa uplatnia v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej úrovne kvality služieb, 
h/ spôsob urovnávania sporov podľa § 75 zákona.
ch/informáciu o zúčtovacom období a spôsobe fakturácie v prípade fakturovaných služieb, 
i/ čas trvania zmluvy vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania služby."

 


V otázke píšete, že spoločnosť Vám oznámila, že Vaša zmluva trvá do konca roka 2017. Tu je dôležité nasledovné ustanovenie § 44 ods. 5 a ods. 7 zákona :

Ods. 5 : "Ak sa účastník, ktorým je fyzická osoba, zaviaže využívať určitú verejnú službu podniku počas určitého minimálneho obdobia, nesmie toto obdobie pri prvom uzavretí zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby presiahnuť 24 mesiacov; podnik je zároveň povinný poskytnúť užívateľovi možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb, pri ktorej toto obdobie nepresiahne 12 mesiacov.
Bez ohľadu na minimálne obdobie platnosti zmluvy o poskytovaní verejných služieb, podnik je povinný zabezpečiť, aby zmluvné podmienky a postupy pri ukončení zmluvy neodrádzali účastníka od zmeny poskytovateľa služieb. 
Odmietnutie ponuky využívania ďalších služieb podniku zo strany účastníka nesmie podnik viazať na písomnú formu."

Ods. 7 :  Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak 

a)  neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu EÚ,

b) podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie účastníka, ak porušenie povinností podniku stále pretrváva, 

c)  podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2. 
 

 

II. ODPORÚČANIE  

Na  základe vyššie uvedených citácii zákona odporúčame nasledovné : 


1./ Urobte skúšku funkčnosti internetového, ktorú môžete urobiť aj cez stránku spoločnosti. 

2./ Prekontrolujte si svoje doklady - faktúry či sú všetky uhradené v lehote splatnosti. 

3./ Reklamujte na adrese spoločnosti vadné resp. nekvalitné poskytovanie služby a to písomnou formou dopor. listom, ako aj emailom pre možné urýchlenie odstránenia poruchy. Pokiaľ sa jedná o predchádzajúce obdobie odporúčame, aby v zmysle zákona ste si uplatnili nárok na primeranú zľavu z odplaty za poskytovanie služby v prípade nemožnosti využitia služby bez jeho zavinenia v zmysle Podmienok; toto  právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa príslušného zúčtovacieho obdobia. 

Uvádzame, že podanie reklamácie  nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté alebo požadované služby, t.j. : bez ohľadu na kvalitu služieb musíte mesačné poplatky uhradiť.

Podľa  § 43 a 45 zákona platí : 
Účastník  /Vy/ máte právo na : 
a ) bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej služby, ktoré nezavinil, 
b) vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného podnikom; toto právo musí uplatniť v príslušnom podniku najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby. 

Podľa rekl. poriadku pre SZČO Vami uvedenej spoločnosti  z r. 2014  /citujeme/ :

"9. Užívateľ si môže uplatniť právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby vinou Poskytovateľa voči Poskytovateľovi písomnou žiadosťou obsahujúcou identifikačné údaje Užívateľa, číslo Zmluvy, termín a celkovú dobu neposkytovania Služby, a to najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby.
10. Ak Užívateľ nebude spokojný s vybavením reklamácie, môže požiadať Regulačný úrad o mimosúdne riešenie sporu podľa § 75 Zákona o elektronických komunikáciách. Návrh treba podať bezodkladne, najneskoršie do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa domáhať sa ochrany na súde."


4./  Vyzvite spoločnosť k predloženiu zmluvy v písomnej forme, vrátane všeobecných podmienok, a žiadajte tieto doklady aj emailom. Nakoľko telefonické urgencie a vyžiadania z Vašej strany nemajú u spoločnosti žiaden ohlas, preto komunikujte písomne a súčasne aj emailom.

 

5./ Pokiaľ by Vám nebolo vyhovené ohľadom Vašich požiadaviek strážte si ukončenie zmluvy k 31.12.2017.  Spoločnosť má síce vo svojich podmienkach síce uvedené, že  "užívateľ sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenej v Zmluve, Zmluvu nevypovie ani od Zmluvy neodstúpi z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností Poskytovateľom, a že sa nedopustí takého konania, na základe ktorého by Poskytovateľovi vzniklo právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu porušenia povinnosti Užívateľom. V prípade porušenia záväzku podľa predchádzajúcej vety, je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške  výške rovnajúcej sa sume, akú by Užívateľ mal povinnosť zaplatiť Poskytovateľovi v prípade, pokiaľ by od tejto Zmluvy neodstúpil a dodržal by podmienky stanovené v zmysle tejto Zmluvy."

Sme toho názoru, že v prípade uplatnenia uvedenej sumy pokuty súdnou cestou súd by predmetný návrh spoločnosti zamietol, nakoľko sa jedná o neprijateľnú zmluvnú podmienku.


Dúfame, že sme Vám pomohli.
Ak chcete následne nám môžete dať vedieť ako vec dopadla.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nekvalitné poskytovanie internetových služieb (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prajem chcem sa opýtať. Používame internet http://www. 2mnet. Sk/ ale je tu problém nechcú nám dať heslo a meno na router heslo a meno na wifi mame ale nedajú nám heslo a meno na konfiguračnú stránku routra, aj keď router je nás a prepísaní na nás Ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Nekvalitné poskytovanie internetových služieb

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý večer, s dodávkou routra Vám mali byť dané aj príslušné písomné doklady od zariadenia, a nálepky, ktoré sú prípadne už nalepené na spodnej strane reutra, kde je uvedené meno a heslo vo forme číslic a písmen.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk