Založenie SRO-čky


V našej online právnej poradni Vám poradíme ako založiť sro-čku alebo inú novú obchodnú spoločnosť (napr. akciovú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, verejnú obchodnú spoločnosť) prípadne založiť družstvo.

Pokiaľ disponujete zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), ušetríte 50 % na súdnom poplatku. Podľa § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb o súdnych poplatkoch platí: "Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku".

- návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra je 165,75 € namiesto 331,50 € , uštetríte až 165,75 €.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jediný subjekt (fyzická osoba, právnická osoba). Založenie s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným) sa riadi najmä týmito právnymi predpismi:

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

zákonom č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri,

zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,

vyhláškou 25/2004 Z.z. ktorou sa stanovujú vzory tlačív

Podnikanie ako s.r.o. má viaceré výhody oproti podnikaniu ako živnostník - fyzická osoba podnikateľ.

- najväčšou výhodou s.r.o. je otázka ručenia za dlhy, živnostník ručí celým svojim majetkom, ale spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. To znamená, že pokiaľ splatí celý svoj vklad, spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným neručí vôbec. To však neplatí pre sro-čku ako takú, tá ručí celým svojim majetkom
- ďalšou výhodou je platenie odvodov do sociálnej poisťovne, živnostník aj napriek tomu, že nemá žiadny príjem, musí zo zákona platiť mesačné odvody do sociálnej poisťovne minimálne v zákonom stanovenej výške. Výška odvodov závisí od príjmu podnikateľa - živnostníka. Ak si konateľ v sro-čke nevypláca odmenu, neplatí žiadne odvody do sociálnej poisťovne. S rastom zisku živnostníka rastú i odvody. V založenej sro-čke je výhodou, že si stanovíte platenie odvodov sami, ak sa zamestnáte.

(späť na začiatok stránky)

Postup pri založení s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným)

 
Založeniu sro-čky predchádza výber názvu, predmetov podnikania, určenie sídla.


- Vyberiete si názov Vašej budúcej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý nesmie byť rovnaký ako už doteraz existujúci (skontrolujte si, či váš názov už niekto nepoužíva na www.orsr.sk). Názov nemôže byť hanlivý alebo inak urážajúci. Spolu so svojim názvom budete musieť používať i dodatok označujúci právnu formu, môžete si vybrať z nasledujúcich dodatkov (s.r.o., spol. s r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným).

- Vyberiete si predmety podnikania, podľa zamerania vašej spoločnosti. Založenie s.r.o. je možné minimálne s jednou živnosťou. Živnostenský úrad vydáva v súčasnosti osvedčenie o živnostiach, nedostanete teda na každú živnosť samostatný živnostenský list, ako tomu bolo v minulosti. Názvy predmetov podnikania (voľných živností) by mali byť v súlade s odporúčaním Ministerstva vnútra SR. V právnej poradni vám poradím, ako naformulovať názvy predmetov podnikania tak, aby boli v súlade s administratívnymi požiadavkami živnostenského úradu.

Ďalším krokom pred založením s.r.o. je určenie sídla spoločnosti. Miesto (dom, byt, budova), kde chcete mať sídlo svojej sro-čky, musí byť buď Vašim vlastníctvom, alebo musíte mať právo od vlastníka zriadiť si na tomto mieste svoje sídlo (nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka).

Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.