ZALOŽENIE S.R.O. A SPRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍNaša advokátska kancelária v Bratislave sa zaoberá nielen založením obchodných spoločností (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstva), ale aj ich následnou správou a riešením komplexnej právnej agendy Vašej obchodnej spoločnosti.

Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti
Výhody podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným (sro) oproti živnostníkovi
Ako postupovať pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným (sro)
Náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (sro)Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnostiSpráva a riešenie komplexnej právnej agendy Vašej obchodnej spoločnosti predstavuje:

právne poradenstvo pri rôznych obchodno-právnych problémoch,
zastupovanie Vašej obchodnej spoločnosti vo všetkých konaniach pred súdom a inými orgánmi,
prípadných zmien v obchodných spoločnostiach (zmena sídla, zmena spoločníkov, zmena štatutárneho orgánu, zmena názvu, a iné zmeny)
vedenie valných zhromaždení a iné,
vymáhanie pohľadávok v mene Vašej obchodnej spoločnosti (vypracovanie a zasielanie výziev z našej advokátskej kancelárie v Bratislave, príprava žalôb, vyjadrení, zastupovanie),
vypracovanie obchodno-právnych zmlúv a dokumentov,
konzultácie a posudzovanie predložených obchodných zmlúv z hľadiska výhodnosti pre Vašu spoločnosť,
vedenie právnych rokovaní s Vašimi obchodnými partnermi,
zmena právnej formy a prevody obchodných podielov na spoločníkov alebo tretie osoby

To VŠETKO za MESAČNÝ PAUŠÁLNY POPLATOK, bez ohľadu na počet úkonov právnej pomoci. Výšku mesačného paušálneho poplatku stanovíme vzájomnou dohodou. V prípade, ak máte záujem iba o založenie s.r.o., zaplatíte jednorázový poplatok. Poskytneme Vám pritom navyše ďalšie právne poradenstvo pri podnikaní v mene s.r.o.

(späť na začiatok stránky)

ZALOŽENIE S.R.O. (spoločnosti s ručením obmedzeným)

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jediný subjekt (fyzická osoba, právnická osoba). Naša advokátska kancelária v Bratislave všetko vybaví za Vás, vrátane konania na živnostenskom a obchodnom registri. Vzhľadom na súčasný stav dnešnej administratívy ušetríte nielen čas ale aj svoje nervy. Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sa musíte riadiť najmä týmito právnymi predpismi:

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

zákonom č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri,

zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,

vyhláškou 25/2004 Z.z. ktorou sa stanovujú vzory tlačív a inými predpismi.

Podnikanie v mene spoločnosti s ručením obmedzeným má viaceré výhody oproti podnikaniu živnostníka (fyzickej osoby podnikateľa).

najväčšou výhodou je otázka ručenia, živnostník ručí celým svojim majetkom, ale spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. To znamená, že pokiaľ splatí celý svoj vklad, spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným neručí vôbec.
ďalšou výhodou je platenie odvodov do sociálnej poisťovne, živnostník aj napriek tomu, že nemá žiadny príjem, musí zo zákona platiť mesačné odvody do sociálnej poisťovne minimálne v zákonom stanovenej výške. Tieto odvody sa v súčasnosti pohybujú okolo cca 90,- EUR mesačne. Ak spoločnosť s ručením obmedzeným nemá žiadne príjmy, spoločník (ani konateľ) neplatí žiadne odvody do sociálnej poisťovne. S rastom zisku živnostníka rastú i odvody. V spoločnosti s ručením obmedzeným je výhodou, že si stanovíte platenie odvodov sami.

(späť na začiatok stránky)

Postup pri založení (s.r.o.) spoločnosti s ručením obmedzeným

 

Vyberiete si názov Vašej budúcej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý nesmie byť rovnaký ako už doteraz existujúci (skontrolujte si, či Váš názov už niekto nepoužíva na www.orsr.sk). Názov nemôže byť hanlivý alebo inak urážajúci. Spolu so svojim názvom budete musieť používať i dodatok označujúci právnu formu, môžete si vybrať z nasledujúcich dodatkov (s.r.o., spol. s r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným).

Vyberiete si predmety podnikania, podľa zamerania Vašej spoločnosti. Názvy predmetov podnikania (voľných živností) by mali byť v súlade s odporúčaním Ministerstva vnútra SR. Naša advokátska kancelária Vám poradí, ako naformulovať názvy predmetov podnikania tak, aby boli v súlade s administratívnymi požiadavkami Okresného úradu - živnostnenského odboru.

Ďalším krokom je určenie sídla spoločnosti. Miesto (dom, byt, budova), kde chcete mať sídlo Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť buď Vašim vlastníctvom, alebo musíte mať právo od vlastníka zriadiť si na tomto mieste svoje sídlo (nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka).Naša advokátska kancelária v Bratislave poskytuje kompletný právny servis pri zakladaní nových obchodných spoločností, ktorý obsahuje:

vypracovanie dokumentov (spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, príp. zakladateľskej listiny) a iných potrebných listín a dokumentov vo forme požadovanej zákonom,
príprava podkladov pre vydanie živnostenského alebo iného oprávnenia
vypracovanie návrhu na zápis novej spoločnosti do obchodného registra a jeho podanie v mene klienta,
zastupovanie klienta pred živnostenským úradom a obchodným registrom,
vyžiadame za Vás výpis z registra trestov a registrujeme Vás na daňovom úrade,
ďalšie právne služby podľa požiadavky klienta

(späť na začiatok stránky)

Náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným

 

V súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné počítať s nákladmi.

Náklady spojené so založením novej obchodnej spoločnosti sú zložené s náhradou hotových výdavkov (súdne a správne) a odmena advokáta, ktorá závisí od konkrétneho typu spoločnosti a právnych úkonov požadovaných zo strany klienta. Napríklad v súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným sa registrovému súdu platí súdny poplatok. Overenie jedného podpisu u notára stojí približne 2,- EUR.

Pokiaľ ste sa rozhodli založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (sro) prostredníctvom našej advokátskej kancelárie v Bratislave, neváhajte nás kontaktovať. Vybavíme všetko za Vás. Napíšte nám.

(späť na začiatok stránky)


Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnikNa našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.