'

Vysporiadanie BSM po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 5. 2. 2016

Otázka: Vysporiadanie BSM po rozvode

Rozviedla som sa s manželom. Počas manželstva sme postavili trojpodlažný dom. Bývalý manžel na základe nájomnej zmluvy prenajímal časť priestorov domu vlastnej firme - s.r.o., kde bol on konateľom. Ja som písomne súhlasila s prenájmom časti týchto priestorov. Manžel do týchto prenajatých priestorov investoval finančne prostriedky z firmy na ich úpravu. Môj súhlas s týmto investovaním manžel odo mňa nemá v písomnej forme, ale o uvedenom som vedela a niektoré materiály na úpravu priestorov, ktoré prišli na firmu som osobne prevzala. Jeho firma je platcom DPH a materiály si dal do odpočtu DPH firmy. Otázka: Budú sa tieto investované firemné finančné prostriedky použité na zakúpenie rôzneho materiálu / dlažba, svietidlá, parkety / zarátavať do BSM?

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

Dobrý deň,

pokiaľ ide o investície do domu zo strany firmy manžela, tak najskôr je potrebné vedieť, či išlo o investície na základe nejakého právneho dôvodu alebo nie (to znamená, či existovala nejaká zmluva o týchto investíciách). Manžel si samozrejme môže vyfabrikovať takúto zmluvu aj dodatočne. Avšak ak nešlo o bežné investovanie, musel mať Váš súhlas, hoci aj ústny. Ak by nemal Váš súhlas, potom by bola zmluva o tomto investovaní neplatná. Neplatnosť zmluvy môžete napadnúť v lehote do 3 rokov od jej uzatvorenia.

 

Zo zmluvy o investovaní do domu môže vyplývať záväzok niečo nahradiť späť manželovej firme (s.r.o.). 

 

Ak by žiadna dohoda o týchto investíciách neexistovala, potom by mohlo vzniknúť zo strany manželovej firmy bezdôvodné obohatenie. Bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v 2 ročnej premlčacej lehote.

 

Vyššie uvedené platí o zabudovaných veciach. 

 

Pokiaľ by šlo o nezabudovane hnuteľné veci, tak tie patria sro-cke, ak nebolo dohodnuté inak.

 

Podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” Majetok z podnikania druhého z manželov (nadobudnuté aktíva a pasíva v dôsledku podnikateľskej činnosti) sa taktiež zahrňujú do BSM, avšak za určitých okolností (napr. či bola firma založená za trvania manželstva zo spoločného majetku a pod.). 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysporiadanie BSM po rozvode (Občianske právo)

Majetkové vysporiadanie po rozvode, právoplatnosť rozvodu 15. 12. 2008 Dobrý deň, , keďže s ex nie je možná dohoda, on býva v našom 2 izbvom byte (spoluvlastnícky podiel 1/1) a ja som v nájme a nechce mi ani sprístupniť byt, odmietol mi dať kľúče, chcem ho vyzvať a spísať majetkové vyrovnanie po rozvode a podať návrh na súd. Neviem, či to finančne utiahnem, preto potrebujem vedieť, aké sú aj všetky poplatky. Predpokladám, že pred návrhom by mala byt nejaká výzva. Mame byt, ktorý sme založili 07. 05. 2008 jeho kamarátovi, lebo chcel rekonštruovať svoj, ale ešte ho nemal vo vlastníctve. Ešte úver nevyplatil. Takže byt je založený v prospech jeho úveru a taktiež nám to nechce zrušiť. Ako to mám zahrnúť do vyporiadania. Jedna sa mi len o byt a všetky hnuteľné veci, ktoré užíva ex v tom byte budú jeho. Ostatné veci užívam ja, ale tie som si kúpila až po rozvode, takže nespadajú do spoločného majetku. V podstate ex nič nemá, len užíva od rozvodu nás byt a ja sa do neho nemôžem dostať. Som po ťažkej operácií, preto to riešim až teraz, nakoľko ex byt nechce predať a nechce ma ani vyplatiť, čiže dohoda nie je možná. Moje náklady s nájmom sú 470 Eur mesačne a on platí cca 150 Eur za náš byt, ktorý roky užíva a ja sa do neho nemôžem dostať. Veľmi pekne ďakujem za pomoc. S pozdravom Bubáková.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že "ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

T.j. : Ak je byt vedený na LV v 1/1, platí, keďže ste nepodali návrh na súd o vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov od  jeho zániku, že byt je v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho bývalého manžela.

Za tejto situácie následne platí, že pokiaľ sa s bývalým manželom nedohodnete na zrušení a vyporiadaní tohto podielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd. Takže odporúčame poslať bývalému manželovi návrh na vyporiadanie, resp. vyplatenie Vášho podielu na byte vo Vami určenej lehote. Pokiaľ k dohode nedôjde, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k predmetnému bytu.

Pokiaľ ide o ručiteľský záväzok, tu platí ust. § 547 Občianskeho zákonníka a síce, že "veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky."

Súdne vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva bude potrebné oznámiť banke.

Súdny poplatok za zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva  je 6 % z hodnoty spoluvlastníckeho podielu. Súčasne v prípade podania návrhu na súd z Vašej strany by ste mohli požiadať o oslobodenie od platenia súdneho poplatku z dôvodu príjmu a dôvodu, že z Vašej strany nejde o svojvoľné uplatňovanie práva.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk