Prví nájomníci v byte


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 2. 1. 2017

Otázka: Prví nájomníci v byte

Dobrý deň. Moja otázka sa týka novo uzatvoreného nájmu bytu v novo otvorenom bytovom dome. Ako prvý nájomníci máme zaplatiť pripojovací poplatok na el. hodiny vo výške 207 €. Moja otázka znie, máme právo na preplatenie tejto sumy alebo pravo na zľavu z nájmu?

Odpoveď: Prví nájomníci v byte

Dobrý deň. V každom zmluvnom vzťahu je dôležité predovšetkým znenie samotnej zmluvy, v tomto prípade nájomnej zmluvy. Pokiaľ je zmluvne dohodnuté, že tento poplatok, resp. náklady spojené s pripojením elektrických hodín máte ako prví nájomníci znášať Vy, mám za to, že nemáte nárok na preplatenie tejto sumy alebo na zľavu z nájomného.

Na druhej strane ak ste sa s prenajímateľom nedohodli na tom, kto bude tento poplatok znášať, som toho názoru, že spomenutý poplatok by mal znášať práve prenajímateľ. V zmysle ustanovenia § 687 Občianskeho zákonníka: „Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.“ Domnievam sa, že dodávka elektriny vrátane zabezpečenia pripojenia elektrických hodín sú nevyhnutné na to, aby bol byt spôsobilý na riadne užívanie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk