Práva menšinového spoluvlastníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 12. 2013

Otázka: Práva menšinového spoluvlastníka

Dobrý deň, môžete mi prosím napísať, či sa menšinový spoluvlastník (ktorý chce zotrvať v podielovom spoluvlastníctve) musí podriadiť vôli väčšiny? Aké sú práva menšinového spoluvlastníka?

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve a existuje platné rozhodnutie väčšiny spoluvlastníkov, s ktorým nesúhlasíte, potom musíte rešpektovať rozhodnutie väčšiny spoluvlastníkov, ktoré sa ráta podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Na druhej strane máte právo na to, aby ste sa k danému rozhodnutiu vyjadrili. Podľa rozsudku NS ČR sp. zn. 22 Cdo 599/99:

Pod pojem hospodárenie so spoločnou vecou, o ktorom majú spoluvlastníci podľa § 139 ods. 2 OZ rozhodovať, možno zahrnúť aj rozhodnutie o tom, aká investícia, t.j. náklady akého druhu a v akej výške majú byť vynaložené na spoločnú vec. Aj keď zákon ustanovuje, že spoluvlastníci rozhodujú väčšinou počítanou podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov, menšinovému spoluvlastníkovi musí byť daná možnosť vyjadriť sa k zamýšľanej investícii.

Pri nesúhlase menšinového spoluvlastníka s takouto investíciou rozhodne väčšina spoluvlastníkov počítaná podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov a menšinový spoluvlastník je povinný prispieť na takto vynaložené náklady podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu, keďže tak plní povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 137 ods. 1 OZ.

 

V prípade, ak pred rozhodnutím väčšiny investícia nebola menšinovému spoluvlastníkovi vôbec predostretá, potom by menšinovému spoluvlastníkovi vznikla povinnosť vydať investíciu spoluvlastníkovi, pokiaľ by išlo o investície na nevyhnutné úpravy alebo údržbu, bezdôvodné obohatenie podľa § 451 ods. 1 OZ a 456 OZ. Jeho výška by zodpovedala podielu na investícii podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu a povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie by vznikla vynaložením investície za trvania spoluvlastníckeho vzťahu. Pokiaľ by išlo o iné investície než na nevyhnutné opravy a údržbu, potom by povinnosť menšinového spoluvlastníka vydať bezdôvodné obohatenie vznikla až pri zániku jeho spoluvlastníctva. Napríklad pri jeho zrušení alebo pri predaji spoluvlastníckeho podielu, a to vo výške zhodnotenia jeho podielu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí