Právne články

E-zmluvy a nákup cez internet

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky PC REVUE 1. Ak odkliknem v PC pri návšteve web stránky "súhlasím s podmienkami", podpisujem automaticky akoby elektronickú zmluvu? Zbavuje sa takýmto krokom prevádzkovateľ stránky zodpovednosti za konanie návštevníka/užívateľa stránky? Zmluva je dvojstranný právny úkon a vzniká momentom akceptácie návrhu na uzavretie zmluvy (tzv. konsenzom). Inak povedané, jeden subjekt navrhne zmluvu a druhý ju buď akceptuje, alebo nie. Ak ju akceptuje dochádza k uzavretiu zmluvy. Medzi verejnosťou sa ustálil názor, že zaškrtnutím políčka „súhlasím s podmienkami“ dochádza k vzniku zmluvy. Dokonca niektoré e-shopy majú vo svojich obchodným podmienkach...

Publikovaný dňa: 01.02.2017

Trestný čin úkladnej vraždy

Úkladná vražda je veľmi podobným trestným činom, ako je trestný čin vraždy. Podľa § 144 Trestného zákona Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov. Objekt, subjekt aj subjektívna stránka tohto trestného činu je rovnaká ako pri vražde. Objektom trestného činu, je vzhľadom na zaradenie tohto trestného činu (trestné činy proti životu a zdraviu) ľudský život, ako najdôležitejšia hodnota v demokratickej spoločnosti. Subjektom tohto trestného činu je ten, kto trestný čin spôsobil, teda páchateľ. Subjektívnou stránkou trestného činu je vnútorný psychický vzťah páchateľa k jeho konaniu, a teda to,...

Publikovaný dňa: 25.01.2017

Trestný čin vraždy

V tomto článku si rozoberieme trestný čin vraždy. Pre lepšie pochopenie problematiky je nevyhnutné ozrejmiť základné trestnoprávne inštitúty, a to objekt, subjekt, subjektívna stránka a objektívna stránka trestného činu, nazývané aj ako znaky skutkovej podstaty trestného činu. Na to, aby mohol byť skutok vôbec posudzovaný ako trestný čin, musia byť všetky znaky skutkovej podstaty uvedené v zákone splnené kumulatívne (súčasne). Trestný čin vraždy sa zaraďuje do druhej časti, prvej hlavy pod názvom- Trestné činy proti životu a zdraviu. Skutkové podstaty trestných činov, zaradené do tejto hlavy majú za cieľ ochraňovať ľudský život, a preto objektom týchto trestných...

Publikovaný dňa: 24.01.2017

Materská a rodičovská dovolenka- odpovede advokáta

Odpovede advokáta JUDr. Milana Ficeka na otázky Hospodárskych novín   1/ S akými najčastejšími starosťami sa môžu stretnúť rodičia pred materskou či rodičovskou dovolenkou po právnej stránke? Medzi najčastejšie problémy zamestnaného rodiča pred nástupom na materskú alebo rodičovskú dovolenku patria najmä neistota zachovania pracovného miesta po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky a problematika výpočtu sociálnych dávok – tzv. materskej a rodičovského príspevku.   2/ Musí žena pri pracovnom pohovore oboznámiť zamestnávateľa, že sa chystá na materskú dovolenku, alebo čím sa treba riadiť? Uchádzačka o zamestnanie nie je na pohovore povinná oznámiť zamestnávateľovi, že sa chystá v...

Publikovaný dňa: 18.01.2017

Domáce násilie - právna ochrana

Nie všetky rodiny žijú harmonickým životom a žiaľ existujú aj prípady, kedy je člen domácnosti, najčastejšie ženy alebo deti, utláčaný a terorizovaný svojím partnerom, či rodičom. Domáce násilie nemožno za žiadnych okolností podceňovať, no obete domáceho násilia často nevedia, čo majú robiť, aké majú podľa zákona práva a akým spôsobom sa môžu, voči domácemu násiliu, účinne brániť. V tomto článku Vám vysvetlíme, aké možnosti ponúka naša právna úprava. Na začiatok je vhodné vymedziť si, čo sa z pohľadu práva považuje za násilie. Definíciu násilia vo svojom rozhodnutí sformuloval Najvyšší súd SR, podľa ktorého: "Násilie znamená najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu, resp....

Publikovaný dňa: 11.01.2017

Prípustnosť nezákonne získaného dôkazu v trestnom konaní

Trestné konanie je zákonom ustanovený postup orgánov činných v trestnom konaní, ktorého hlavnou úlohou je zistiť to, či bol trestný čin spáchaný, ak áno, kto ho spáchal a po zistení jeho páchateľa uložiť spravodlivý trest alebo ochranné opatrenie. Podľa odbornej verejnosti, pojem trestné konanie zahŕňa celé konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z., teda podľa Trestného poriadku. Ustanovenie paragrafu 119 ods. 2 Trestného poriadku poskytuje výklad pojmu dôkaz a dôkazný prostriedok. Podľa tohto ustanovenia Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Dôkaznými prostriedkami...

Publikovaný dňa: 19.12.2016

Vyjadrenie k zákonu o miestnom poplatku za rozvoj

NR SR pred rokom prijala zákon, ktorým sa zaviedla pre obce možnosť zaviesť od 01.01.2017 poplatok za rozvoj. Zákonom sa má umožniť obciam získať finančné prostriedky od stavebníkov, ktoré by následne použila na výstavbu sociálnej a technickej infraštruktúry. Právna úprava poplatku za rozvoj ale vykazuje výrazné nedostatky a v súhrne nenapĺňa stanovené ciele. Obec môže poplatok zaviesť na celom území, alebo aj len v časti. Časťou obce sú podľa zákona napr. aj len susedné parcely. Zákon teda umožňuje obci určiť, že miestny poplatok budú platiť napr. len stavebníci v jednej časti tej istej ulice. Takáto úprava nespĺňa prezentovanú protikorupčnú funkciu, keďže developeri môžu už pri...

Publikovaný dňa: 15.12.2016

Prípustnosť nezákonne získaného dôkazu v civilnom konaní

V súčasnosti sa čoraz viac diskutuje o tom, či fotografiu alebo nahrávku inej osoby, vyhotovenú bez jej súhlasu, možno použiť ako dôkaz pred súdom. Podľa § 11  a § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Z výkladu týchto ustanovení je zrejmé, že vyhotovovať fotografie, či nahrávky (zvukové alebo obrazové), je možné...

Publikovaný dňa: 06.12.2016

Kúpna zmluva - 2. časť: Chyby v zmluvách a na čo si dať pozor!

1.  Aké sú najčastejšie chyby, ktoré zvyknú ľudia pri uzatváraní zmlúv robiť? Aké následky môžu mať chyby v kúpnej zmluve (konkrétne príklady). Z aplikačnej praxe vyplýva, že čím ide o komplikovanejšiu kúpnu zmluvu, tým častejšie sa ľudia dopúšťajú pri jej koncipovaní chýb. O komplikovanejšie kúpne zmluvy ide pritom najmä v tých prípadoch, ak je predmetom kúpy nehnuteľnosť, a to obzvlášť byt alebo nebytový priestor, keďže v týchto prípadoch ustanovujú podstatné obsahové náležitosti týchto zmlúv aj osobitné zákony, ktorými je najmä katastrálny zákon a zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V týchto prípadoch dochádza pri uzatváraní kúpnych zmlúv k chybám, ktoré majú pritom...

Publikovaný dňa: 28.11.2016

Vysporiadanie majetku po rozvode v inom štáte (cudzine)

V tomto článku sa budeme zaoberať vysporiadaním majetku v cudzine po rozvode. Zánikom manželstva dochádza aj k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj ako BSM). Inak tomu nie je ani pri rozvode manželstva. Bývalí manželia si vo väčšine prípadov chcú svoj majetok rozdeliť čím skôr, pričom vyporiadať ho je možné tromi spôsobmi. Prvým a najrýchlejším spôsobom je vzájomná dohoda o vyporiadaní BSM medzi bývalými manželmi. Ak sa manželia nedohodnú, podľa § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka vyporiada ich spoločný majetok súd na návrh niektorého z nich. Tretím spôsobom je vyporiadanie zákonnou domnienkou podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Na konanie o vyporiadanie BSM je v...

Publikovaný dňa: 18.11.2016