Právne články

Právne inštitúty poskytujúce ochranu kupujúcemu v čase od uzavretia kúpnej zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Otázka čitateľa Hospodárskych novín:   Chcem kúpiť podiel na nehnuteľnosť od svojej sestry. Domček je dedičstvo po mojich rodičoch. Už celých 8 rokov sa naťahujeme so svojou sestrou. Nechcem zdĺhavo opisovať. Konečne sme dospeli ku kompromisnej sume. Háčik je však v jednom a to mi nevedeli odpovedať ani advokáti. Pre vysvetlenie  - moja sestra mala niekoľko exekúcií – dokonca ich uvalila aj na náš spoločný majetok, zo Slovenska musela odísť , hľadal ju aj Interpol. Nemala uhradené sociálne dávky počas podnikania... mala rozpožičané peniaze... a o to práve ide. Ako sa nedopustiť omylu. Totiž keď vezmeme kúpnu zmluvu na Kataster – tam je isté vákuum, kým vydajú List vlastníctva.  A počas...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Následky smrti užívateľa sociálnej siete (napr. Facebook-u) na jeho profil na sociálnej sieti

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Hospodárskych novín   1.   Môže profil odstrániť rodina po zosnulom? Ak áno, ako? Pred zodpovedaním otázky, či môže profil zosnulého na Facebooku (resp. na iných obdobných sociálnych sieťach) odstrániť jeho rodina, je potrebné uviesť, že každý používateľ sociálnej siete pri registrácií vyjadruje súhlas s podmienkami jej používania. Podmienky používania sociálnej siete spravidla obsahujú úpravu práv a povinností užívateľa sociálnej siete ako aj vlastníka, resp. prevádzkovateľa sociálnej siete. Tieto práva a povinnosti sú spravidla zamerané najmä na úpravu ochrany osobných údajov či autorských práv k všetkému obsahu, ktorý na sociálnej sieti...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Osobný bankrot

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Hospodárskych novín   Všeobecný úvod o právnom inštitúte osobného bankrotu [právny stav k 28.02.2017] Na úvod je predovšetkým potrebné uviesť, že právna úprava inštitútu zbavenia sa dlhov fyzických osôb, ktorí nie sú podnikateľmi - osobného bankrotu sa nachádza v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení (ďalej len „ZKR“), ktorý je základným prameňom slovenského insolvenčného práva. Zákon ale pojem osobný bankrot vôbec nepoužíva. Pojem osobný bankrot je ale v praxi pomerne zaužívaný a označujú sa ním obidve fázy procesu zbavenia sa dlhov fyzických osôb, ktorými sú: 1. konkurzné konanie (v prípade...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Význam advokáta v Občianskom súdnom konaní

Do júla 2016 boli procesné pravidla civilného konania obsiahnuté a upravené v Občianskom súdnom poriadku, ktorý bol na našom území v platnosti od roku 1963. Od prvého júla 2016 vstúpili do účinnosti nové procesné pravidlá. Ide o tri zákony: zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (CSP), zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (CMP) a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (SSP). Kódexy prinášajú niekoľko dôležitých zmien. Najciteľnejšie zmeny sa týkajú dokazovania, no napríklad aj opravných prostriedkov, či príslušnosti súdov. Procesné pravidlá vo všeobecnosti slúžia na to, aby osoby dotknuté na svojich právach mohli tieto práva účinnevymáhať a domôcť sa tak...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Konania vo veciach osvojenia

Podľa Zákona o rodine vzniká osvojením medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. Osvojenie je na rozdiel do biologického rodičovstva, rodičovstvom právnym, ktoré vzniká na základe právoplatného rozhodnutia o osvojení.   Zákony v Slovenskej republike rozlišujú tri resp. štyri typy konaní týkajúce sa osvojenia. Ide o samotné konanie o osvojenie, konanie o osvojiteľnosti, konanie o zverenie do predosvojiteľskej starostlivosti a konanie o zrušenie osvojenia. Hmotnoprávne podmienky...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Zmeny v civilnom mimosporovom konaní

V tomto článku sa budeme venovať zmenám týkajúcim sa civilného mimosporového konania, som zameraním na oblasť vybraných rodinnoprávnych konaní. Civilné mimosporové konanie, je zakotvené v zákone č. 161/2015 Z.z. Civilnom mimosporovom poriadku (ďalej len CMP). Týka sa najmä konaní v rodinných veciach, v dedičských veciach, vo veciach obchodného registra, umorovania listín, konaní o statusových veciach a pod. Na úvod je vhodné uviesť, že na CMP sa subsidiárne (podporne) použije Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP). To znamená, že v prípade ak niektorá otázka nie je ustanovené v CMP, môže sa aplikovať ustanovenie CSP. Zároveň CMP v niektorých ustanoveniach používa formuláciu „niektoré...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Najdôležitejšie zmeny v občianskom súdnom konaní

Občiansky súdny poriadok (ďalej len OSP), ktorý bol základným procesným kódexom v občianskom súdnom konaní viac ako 50 rokov stratil 30.06.2016 účinnosť. Od prvého júla 2016 sa procesné pravidlá rozčlenili do troch osobitných procesných kódexov. Ide konkrétne o zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z.z Správny súdny poriadok. Táto rekodifikácia prináša niekoľko zásadných zmien a noviniek, ktoré sa Vám pokúsime priblížiť v nasledujúcom texte.     Strany   V novom procesnom kódexe CSP sa mení spôsob označovania procesných strán. Občiansky súdny poriadok poznal označenie „Účastník konania“, resp. „navrhovateľ“...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Dokazovanie v Civilnom sporovom poriadku

Tento článok bude zameraný na dokazovanie v sporovom konaní, podľa novej právnej úpravy- Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP). Dokazovanie je upravené v § 185 až § 211 CSP, pričom paragraf 187 ods.1 CSP ponúka legálnu definíciu pojmu dôkaz. Podľa tohto ustanovenia ako dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. Následne zákon príkladmo uvádza najčastejšie používané dôkazné prostriedky, a to výsluch strany, výsluch svedka, listinu, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadku. Zostal teda zachovaný demonštratívny výpočet dôkazných prostriedkov z už neúčinného Občianskeho súdneho poriadku...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Dokazovanie v Civilnom sporovom poriadku

Dokazovanie je upravené v § 185 až § 211 CSP, pričom paragraf 187 ods.1 CSP ponúka legálnu definíciu pojmu dôkaz. Podľa tohto ustanovenia ako dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. Následne zákon príkladmo uvádza najčastejšie používané dôkazné prostriedky, a to výsluch strany, výsluch svedka, listinu, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadku. Zostal teda zachovaný demonštratívny výpočet dôkazných prostriedkov z už neúčinného Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP). CSP akurát pozmenil terminológiu, a preto pozná inštitút výsluchu strany namiesto výsluchu účastníka, či znalecké...

Publikovaný dňa: 29.07.2016

Vyjadrenie k súčasnej situácii na Ústavnom súde SR

Súčasná patová situácia na ÚS SR, keď je vymenovaných len 10 z 13 sudcov je dlhodobo neudržateľný stav. Rozhodovanie pléna, ktoré podľa Ústavy prerokúva veci s najväčším celospoločenským významom je v súčasnosti vo veľkej miere ovplyvnené zákonom, ktorý upravuje organizáciu a konanie pred ÚS. Tento zákon vyžaduje na uznášanie sa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých (13) sudcov. Za súčasného stavu, keď je vymenovaných len 10 sudcov, sa na uznášaniaschopnosť v pléne vyžaduje de facto 70 % (vymenovaných) ústavných sudcov. Dôležité návrhy preto už vo viacerých prípadoch neboli vecne prerokované len z týchto procesných dôvodov. Takýto stav bráni v uplatňovaní základných práv a slobôd, ktorým...

Publikovaný dňa: 20.07.2016