Právne články

Prípustnosť nezákonne získaného dôkazu v trestnom konaní

Trestné konanie je zákonom ustanovený postup orgánov činných v trestnom konaní, ktorého hlavnou úlohou je zistiť to, či bol trestný čin spáchaný, ak áno, kto ho spáchal a po zistení jeho páchateľa uložiť spravodlivý trest alebo ochranné opatrenie. Podľa odbornej verejnosti, pojem trestné konanie zahŕňa celé konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z., teda podľa Trestného poriadku. Ustanovenie paragrafu 119 ods. 2 Trestného poriadku poskytuje výklad pojmu dôkaz a dôkazný prostriedok. Podľa tohto ustanovenia Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Dôkaznými prostriedkami...

Publikovaný dňa: 19.12.2016

Vyjadrenie k zákonu o miestnom poplatku za rozvoj

NR SR pred rokom prijala zákon, ktorým sa zaviedla pre obce možnosť zaviesť od 01.01.2017 poplatok za rozvoj. Zákonom sa má umožniť obciam získať finančné prostriedky od stavebníkov, ktoré by následne použila na výstavbu sociálnej a technickej infraštruktúry. Právna úprava poplatku za rozvoj ale vykazuje výrazné nedostatky a v súhrne nenapĺňa stanovené ciele. Obec môže poplatok zaviesť na celom území, alebo aj len v časti. Časťou obce sú podľa zákona napr. aj len susedné parcely. Zákon teda umožňuje obci určiť, že miestny poplatok budú platiť napr. len stavebníci v jednej časti tej istej ulice. Takáto úprava nespĺňa prezentovanú protikorupčnú funkciu, keďže developeri môžu už pri...

Publikovaný dňa: 15.12.2016

Prípustnosť nezákonne získaného dôkazu v civilnom konaní

V súčasnosti sa čoraz viac diskutuje o tom, či fotografiu alebo nahrávku inej osoby, vyhotovenú bez jej súhlasu, možno použiť ako dôkaz pred súdom. Podľa § 11  a § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Z výkladu týchto ustanovení je zrejmé, že vyhotovovať fotografie, či nahrávky (zvukové alebo obrazové), je možné...

Publikovaný dňa: 06.12.2016

Kúpna zmluva - 2. časť: Chyby v zmluvách a na čo si dať pozor!

1.  Aké sú najčastejšie chyby, ktoré zvyknú ľudia pri uzatváraní zmlúv robiť? Aké následky môžu mať chyby v kúpnej zmluve (konkrétne príklady). Z aplikačnej praxe vyplýva, že čím ide o komplikovanejšiu kúpnu zmluvu, tým častejšie sa ľudia dopúšťajú pri jej koncipovaní chýb. O komplikovanejšie kúpne zmluvy ide pritom najmä v tých prípadoch, ak je predmetom kúpy nehnuteľnosť, a to obzvlášť byt alebo nebytový priestor, keďže v týchto prípadoch ustanovujú podstatné obsahové náležitosti týchto zmlúv aj osobitné zákony, ktorými je najmä katastrálny zákon a zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V týchto prípadoch dochádza pri uzatváraní kúpnych zmlúv k chybám, ktoré majú pritom...

Publikovaný dňa: 28.11.2016

Vysporiadanie majetku po rozvode v inom štáte (cudzine)

V tomto článku sa budeme zaoberať vysporiadaním majetku v cudzine po rozvode. Zánikom manželstva dochádza aj k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj ako BSM). Inak tomu nie je ani pri rozvode manželstva. Bývalí manželia si vo väčšine prípadov chcú svoj majetok rozdeliť čím skôr, pričom vyporiadať ho je možné tromi spôsobmi. Prvým a najrýchlejším spôsobom je vzájomná dohoda o vyporiadaní BSM medzi bývalými manželmi. Ak sa manželia nedohodnú, podľa § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka vyporiada ich spoločný majetok súd na návrh niektorého z nich. Tretím spôsobom je vyporiadanie zákonnou domnienkou podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Na konanie o vyporiadanie BSM je v...

Publikovaný dňa: 18.11.2016

Kúpna zmluva - 1. časť: Ako pripraviť – naformulovať bezchybnú kúpnu zmluvu (krok za krokom)?

Vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce občianskoprávne vzťahy. Kúpne zmluvy (najmä pri hnuteľných veciach) sa uzatvárajú bežne často bez uvedomenia si ich právneho významu a práv a povinností, ktoré z nich vyplývajú pre obidve zmluvné strany. Kúpna zmluva vzniká zhodným prejavom vôle (dosiahnutím konsenzu) medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy (predávajúcim a kupujúcim), teda akceptácia návrhu (oferty) obsahujúceho podstatné náležitosti zmluvy. Týmito sú: predmet kúpy a kúpna cena. Predmet kúpy, ako aj kúpna cena sú teda podstatnými náležitosťami každej kúpnej zmluvy. Ak by zmluva neobsahovala čo i len jednu z týchto náležitostí, nešlo by o kúpnu...

Publikovaný dňa: 08.11.2016

Ako spísať dobrú a platnú nájomnú zmluvu?

1.   Ako pripraviť – naformulovať bezchybnú nájomnú zmluvu (krok za krokom). V prvom rade je potrebné uviesť, že jednotlivé aspekty právneho vzťahu vznikajúceho na základe nájomnej zmluvy sú v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka upravené oveľa detailnejšie ako je napr. pri kúpnej zmluve. Naviac, vzhľadom na dobu, kedy bol Občiansky zákonník prijímaný (napriek relatívne významným zmenám v právnej úprave, uskutočnených na začiatku 90. rokov minulého storočia) je právna úprava nájmu do značnej miery nastavená v prospech nájomcu. Samozrejme, určitá miera ochrany nájomcu má svoje opodstatnenie, avšak ani tá by nemala byť dôvodom na výrazné prevažovanie nad záujmami prenajímateľa....

Publikovaný dňa: 07.10.2016

Závet poručiteľa

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Slovenského pohrebníctva   1.   Podľa Občianskeho zákonníka možno dediť zo zákona alebo zo závetu. Aké sú vaše postrehy z praxe - ktorá možnosť prevláda a čomu to pripisujete? Hoci sa nevedú v súčasnosti žiadne oficiálne štatistiky o počte prípadov, v ktorých sa nadobúda dedičstvo zo zákona a v ktorých zo závetu, z aplikačnej praxe je známe, že prevládajú prípady, keď sa dedičstvo nadobúda zo zákona. Tento stav možno pripísať najmä tomu, že za predchádzajúceho spoločenského zriadenia bolo súkromné vlastníctvo potláčané do úzadia a tomuto zodpovedalo aj vtedajšie znenie Občianskeho zákonníka. Súkromné vlastníctvo upravovali len niektoré...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Vyjadrenie ku konaniu o súlade § 446 Občianskeho zákonníka s Ústavou

Vyjadrenie ku konaniu o súlade § 446 Občianskeho zákonníka s Ústavou (a medzinárodnou zmluvou), vedenom na Ústavnom súde Slovenskej republiky na návrh Okresného súdu Košice I   Na úvod pre lepšie pochopenie vyššie uvedeného konania o súlade právnych predpisov uvádzame stručný úvod do danej problematiky. Súkromnoprávne následky spôsobenia ujmy na zdraví inej osobe (teda iné ako trestnoprávne či správnoprávne spočívajúce v uložení sankcií za toto konanie) upravuje primárne Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Občiansky zákonník upravuje celý komplex práv, ktoré prináležia každému, komu bola spôsobená škoda na zdraví (OZ používa termín škoda na zdraví, právna teória sa ale prikláňa skôr k...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Spracovanie osobných údajov zamestnancov

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Hospodárskych novín   Problematiku spracúvania osobných údajov upravuje najmä zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v účinnom znení (ďalej len „ZoOÚ“). Ochrana osobných údajov prešla v posledných rokoch výraznejšími zmenami, zameranými najmä na zvýšenie ochrany osobných údajov, a to obzvlášť biometrických údajov. Biometrické údaje sú tie, ktoré zabezpečujú jednoznačnosť a nezameniteľnosť jednotlivca. Z uvedeného dôvodu sú biometrické údaje obzvlášť citlivé pre každého človeka. Vzhľadom na špecifiká spracúvania biometrických údajov bude článok rozdelený na dve časti. V prvej časti bude uvedená všeobecná úprava spracúvania osobných...

Publikovaný dňa: 22.09.2016