Právne články

Ako "vybabrať" s biologickým otcom?

wrex.images.worldnow.com Otcovstvo sa v zmysle zákona o rodine určuje na základe tzv. domnienok otcovstva. Náš právny poriadok pozná tri domnienky otcovstva, pričom na určenie otcovstva ku konkrétnemu dieťaťu sa postupuje podľa striktného poradia. Inak povedané až keď je vylúčené použitie prvej domnienky otcovstva, je možné otcovstvo určiť podľa druhej domnienky a keď otcovstvo nie je možné určiť ani na základe druhej domnienky postupuje sa podľa tretej domnienky.   Domnienky otcovstva   Prvá domnienka otcovstva spočíva v tom, že za otca dieťaťa sa považuje manžel matky dieťaťa. Podľa § 85 ods. 1 Zákona o rodine Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do...

Publikovaný dňa: 31.05.2017

Strata radosti z dovolenky

https://www.jet2holidays.com Súdny dvor Európskej únie v roku 2002 konštatoval, že smernicu o súborných službách pre cesty, pobyty a zájazdy je potrebné vykladať tak, že spotrebiteľ má okrem práva materiálnej povahy (na náhradu škody) aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy (tzv. straty radosti z dovolenky). Slovenský právny poriadok toto právo v súčasnosti neupravuje. Vzhľadom na judikatúru SD EÚ, ako aj ostatných štátov, pri výklade uvedenej smernice je žiaduce, aby bol tento nárok výslovne zavedený aj do nášho právneho poriadku. Rovnako za istých okolností je predstaviteľné, že už v súčasnosti sa budú osoby tohto nároku domáhať práve v spojení s judikatúrou SD EÚ. Strata radosti z...

Publikovaný dňa: 25.05.2017

Spracúvanie a ochrana osobných údajov

Zdroj: www.itsecurityguru.org Problematiku ochrany osobných údajov upravuje zákon s totožným názvom, a to zákon číslo 122/2013 o ochrane osobných údajov Tento zákon obsahuje aj legálnu definíciu pojmu „osobné údaje“. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sú osobnými údajmi údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Táto definícia sa však na prvý...

Publikovaný dňa: 07.05.2017

Zákaz vstupu zvierat do zariadení poskytujúcich stravovacie služby

  Zdroj: b2b.tripsy.sk Na zariadenia poskytujúce stravovacie služby sú v záujme ochrany verejného zdravia kladené právnymi predpismi prísnejšie požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie či prevádzku v porovnaní s inými zariadeniami poskytujúcimi iný druh služieb. Tieto požiadavky, stanovené s cieľom chrániť zdravie jednotlivých osôb, ktoré sa stravujú v prevádzkach verejného stravovania (ktorými sú reštaurácie, pizzerie, bistrá, kaviarne, cukrárne, pohostinstvá, vinárne, hostince a pod.) sú ustanovené primárne v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v...

Publikovaný dňa: 07.05.2017

Dôsledky úmrtia konateľa spoločnosti

Zdroj: http://www.glink.net.br Všeobecný úvod o orgánoch spoločnosti s ručením obmedzeným – rozlíšenie medzi spoločníkmi a konateľmi Povinne zriaďovaním orgánom každej spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je valné zhromaždenie (ktoré je najvyšším orgánom s.r.o. a jej členmi sú všetci spoločníci, pričom, ak má s.r.o len jedného vlastníka – spoločníka, tak potom pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva sám tento spoločník) a konatelia. V mene s.r.o. sú oprávnení navonok konať jeden alebo viac konateľov, ktorí sú súčasne štatutárnym orgánom s.r.o. Ak má s.r.o. viac konateľov a spoločenská zmluva neurčí inak, každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Dedenie novoobjaveného majetku

Zdroj: http://www.sora.sk Prípady, v ktorých sa objaví určitý majetok poručiteľa až po tom, ako bolo pôvodné (prvé) konanie o dedičstve právoplatne skončené, nie sú v praxi vôbec nezvyčajné, naopak, často sa v súčasnosti stáva, že dedičia z pôvodného konania zistia, že zostal po poručiteľovi určitý majetok, ktorý nebol zahrnutý do dedičstva v konaní o dedičstve. Tieto prípady majú v súčasnosti stúpajúci trend, čo súvisí so skutočnosťou, že aktuálne ešte prebiehajú konania vo veci zostavovania registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Výsledkom registra obnovenej evidencie pozemkov je zápis mnohých vlastníckych práv k rôznym pozemkom na listoch vlastníctva v prospech v súčasnosti...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Vybrané aspekty darovania

Zdroj: http://realexpert.sk Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky týkajúce sa darovania   V posledných rokoch nastali čiastočné zmeny len pri dedičskom konaní, netýkali sa darovania? Je tam niečo, na čo by ste z legislatívnej stránky radi upozornili? Čo sa týka právneho úkonu darovania, upraveného v Občianskom zákonníku ako darovacia zmluva, je potrebné uviesť, že v tejto právnej úprave nedošlo k výraznejším zmenám od času, keď nadobudol účinnosť súčasný Občiansky zákonník, teda od 01.04.1964. Až na drobné formálne zmeny v regulácii tohto právneho úkonu (napr. v jeho označení z darovania na darovaciu zmluvu, ku ktorej došlo na začiatku 90. rokoch minulého...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Podľa ktorého zákonníka postupovať? Občianskeho alebo Obchodného?

Zdroj: http://rcdlawyer.com Ako by mohla byť otázka dualizmu záväzkového práva riešená? Súčasný dualizmus záväzkového práva, teda stav, keď sú inak rovnaké inštitúty (napr. zodpovednosť za škodu, premlčanie, ale napr. aj kúpna zmluva, či zmluva o dielo a pod.) duplicitne a pritom súčasne odlišne upravené v dvoch samostatných právnych predpisoch – v Občianskom zákonníku ako aj Obchodnom zákonníku nemožno hodnotiť pozitívne. Najväčším problémom uvedeného dualizmu totiž nie je len samotná skutočnosť, že rovnaký inštitút je upravený inak v Občianskom a inak v Obchodnom zákonníku ale aj v tom, že mnohé inštitúty sú upravené v Obchodnom zákonníku len čiastočne a subsidiárne sa na ne...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Čo nevedia makléri (a mali by vedieť) o písomnej zmluve o sprostredkovaní?

Zdroj: blesk.cz, praha.e15.cz Prečo musí byť zmluva o sprostredkovaní písomná? Základná právna úprava sprostredkovateľskej zmluvy je pomerne stručná a je obsiahnutá v ustanoveniach § 774 až 777 Občianskeho zákonníka. Podľa § 774 Občianskeho zákonníka sa sprostredkovateľskou zmluvou sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Hoci zo základnej úpravy sprostredkovateľskej zmluvy obsiahnutej v Občianskom zákonníku nevyplýva povinnosť uzatvárať túto zmluvu v písomnej forme, napriek tomu by neuzavretie zmluvy v písomnej forme mohlo...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Ako neprísť o províziu pre chybu v zmluve

Ak realitná kancelária uzatvára so spotrebiteľom sprostredkovateľskú zmluvu mimo svojich prevádzkových priestorov, spotrebiteľ musí byť písomne poučený o približne 20 skutočnostiach. Nesplnenie povinnosti má svoje negatívne následky pre realitnú kanceláriu. Vedeli ste, že až takmer 90 % zmlúv, ktoré realitné kancelárie používajú sa týkajú spotrebiteľského práva. Aké to má právne dôsledky pre realitné kancelárie a čo to je „spotrebiteľské právo“?   Pokiaľ realitná kancelária pracuje s vlastníkmi nehnuteľností (fyzickými osobami nepodnikateľmi), tieto osoby sú vo vzťahu k nej spotrebiteľmi.   Pokiaľ sprostredkovateľská zmluva so spotrebiteľom neobsahuje zákonné...

Publikovaný dňa: 27.02.2017
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku