Právne články

Advokátska úschova

Zdroj: http://wwhiteheadandassociates.com Čo zahŕňa činnosť advokáta?   Väčšina z nás si pojem advokácia spája so zastupovaním klientov v konaní pred súdmi a iným orgánmi, obhajobou, poskytovaním právnych rád, či spisovaním zmlúv. Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o advokácii Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Dôvodová správa k zákonu o advokácii uvádza:...

Publikovaný dňa: 07.08.2017

Najčastejšie otázky o skúšobnej dobe

Zdroj: https://media.treehugger.com Akú dĺžku skúšobnej doby určuje zákon?    Skúšobná doba je upravená v § 45 Zákonníka práce. Podľa tohto ustanovenia V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.   Skúšobná doba môže byť dohodnutá maximálne na dobu 3 mesiacov. Pri vedúcich zamestnancoch je to až 6 mesačná skúšobná doba. Podľa ustálenej judikatúry, v prípade, ak...

Publikovaný dňa: 03.08.2017

Upomínacie konanie (od 1.2.2017)

Zdroj: http://laceysolicitors.com Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o upomínacom konaní). Už úvodných ustanoveniach tohto zákona je výslovne uvedené, že konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Ide o nový a efektívnejší spôsob vymáhania peňažných pohľadávok.   Cieľom upomínacieho konania je jednak zjednodušiť proces vymáhania pohľadávok a rovnako tak znížiť náklady konania. Súdny poplatok je totižto pri upomínacom konaní oproti klasickému konaniu podľa Civilného sporového poriadku...

Publikovaný dňa: 02.08.2017

Vybrané právne aspekty vyhotovovania fotografií iných osôb

Zdroj: http://digitalmediawire.com Kedy môže byť bežný človek fotografovaný a kedy nie? Resp. v akých prípadoch musí dať človek súhlas na zhotovenie/publikovanie fotografie a  v akých nie?   Na úvod je nutné uviesť, že každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Tieto práva sú považované za základné ľudské práva každej fyzickej osoby a sú chránené nielen rôznymi inštitútmi vnútroštátneho práva, ale aj práva európskeho a medzinárodného (napr. európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, Všeobecná deklarácia...

Publikovaný dňa: 26.07.2017

Trestný čin krádeže a trestný čin zatajenia veci

Trestný čin krádeže   Zdroj: http://www.powerpoetry.org Tento trestný čin je upravený v ustanovení § 212 Trestného zákona. V zmysle zákonnej úpravy Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Objektom tohto trestného činu je, ako už bolo uvedené, majetok (cudzia vec).   Cudzou vecou je vec, ktorá patrí celkom alebo sčasti osobe odlišnej od páchateľa, pričom nemusí ísť len o vlastníctvo veci. Trestného činu krádeže sa páchateľ môže dopustiť aj v prípade, ak sa zmocní veci, ktorú má niekto v zákonnej držbe (napríklad nájomca, vypožičiavateľ, záložný veriteľ). Podľa ustálenej súdnej praxe sa...

Publikovaný dňa: 25.07.2017

Práva a povinnosti sociálneho pracovníka pri návšteve dieťaťa

Zdroj: http://www.sunhome.ru Základná právna úprava týkajúca sa oprávnení osôb konajúcich vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa nachádza v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).   Za akých okolností môže sociálny pracovník vstúpiť do bytu? Podľa ustanovenia § 93b ods. 1 písm. a), b) a c) sú pracovníci oprávnení preverovať v prirodzenom rodinnom prostredí a tiež v náhradnom rodinnom prostredí informácie o tom, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, ale tiež osobne preverovať...

Publikovaný dňa: 19.07.2017

Plynutie premlčacej doby pri dlhu bez určenia splatnosti

Zdroj: https://ak8.picdn.net V prípade záväzkovoprávnch vzťahov platí, že dlh zaniká najmä jeho splnením, pričom musí byť splnený riadne a včas. Zvyčajne si zmluvné strany dohodnú aj splatnosť dlhu, teda do kedy je povinný dlžník svoj dlh splniť, ale nie je tomu tak vždy. V niektorých prípadoch splatnosť neurčuje nielen dohoda zmluvných strán, ale ani právny predpis či rozhodnutie. Pre takéto prípady zákonodarca do Občianskeho zákonníka zakotvil nasledovné: Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal (§ 563 OZ). Na základe tohto ustanovenia, ak si zmluvné...

Publikovaný dňa: 28.06.2017

Náhrada za investície do spoločného majetku (BSM)

zdroj: http://www.albertadivorcefinances.ca So zánikom manželstva sa automaticky spája zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). Po zániku BSM tradične nasleduje jeho vyporiadanie, teda rozdelenie majetku medzi manželov. Verejnosť sa často domnieva, že majetok sa jednoducho rozdelí v pomere 50:50 medzi oboch manželov, avšak nie je tomu celkom tak. Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok....

Publikovaný dňa: 28.06.2017

Stavebné povolenie bez prístupovej cesty

Zdroj: http://files.sul5.webnode.cz V Slovenskej republike je veľký počet pozemkov, na ktoré ich vlastník nemá buď žiadny priamy prístup z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie (ďalej len „verejná komunikácia“) alebo na ktorý je jeho prístup z uvedených komunikácii veľmi obmedzený.   Pri súčasnom trende výstavby ich však chcú často vlastníci využiť práve ako stavebný pozemok – na výstavbu (resp. ich za týmto účelom predávajú záujemcom).   Pokiaľ vlastník daného pozemku nemá k nemu priamy prístup z verejnej komunikácie – teda ak k nemu nevedie prístupová cesta, predstavuje to vždy určitý problém, avšak nie je neriešiteľný.   Slovenský právny...

Publikovaný dňa: 22.06.2017

Prehliadka iných priestorov podľa Trestného poriadku

Zdroj: http://www.pluska.sk/image Všeobecne k prehliadke iných priestorov Prehliadka iných priestorov patrí medzi zaisťovacie úkony trestného konania, ktorých účelom je zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie nachádzajúce sa v tzv. iných priestoroch. Tento inštitút sa používa v prípadoch, keď treba vykonať prehliadku v priestoroch, ktoré neslúžia na bývanie. Takýmito priestormi sú najmä miestnosti alebo súbory miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, alebo byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Prehliadku iných priestorov je oprávnený nariadiť predseda senátu, pred začatím trestného...

Publikovaný dňa: 12.06.2017
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku