Právne články

Dedenie novoobjaveného majetku

Zdroj: http://www.sora.sk Prípady, v ktorých sa objaví určitý majetok poručiteľa až po tom, ako bolo pôvodné (prvé) konanie o dedičstve právoplatne skončené, nie sú v praxi vôbec nezvyčajné, naopak, často sa v súčasnosti stáva, že dedičia z pôvodného konania zistia, že zostal po poručiteľovi určitý majetok, ktorý nebol zahrnutý do dedičstva v konaní o dedičstve. Tieto prípady majú v súčasnosti stúpajúci trend, čo súvisí so skutočnosťou, že aktuálne ešte prebiehajú konania vo veci zostavovania registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Výsledkom registra obnovenej evidencie pozemkov je zápis mnohých vlastníckych práv k rôznym pozemkom na listoch vlastníctva v prospech v súčasnosti...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Vybrané aspekty darovania

Zdroj: http://realexpert.sk Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky týkajúce sa darovania   V posledných rokoch nastali čiastočné zmeny len pri dedičskom konaní, netýkali sa darovania? Je tam niečo, na čo by ste z legislatívnej stránky radi upozornili? Čo sa týka právneho úkonu darovania, upraveného v Občianskom zákonníku ako darovacia zmluva, je potrebné uviesť, že v tejto právnej úprave nedošlo k výraznejším zmenám od času, keď nadobudol účinnosť súčasný Občiansky zákonník, teda od 01.04.1964. Až na drobné formálne zmeny v regulácii tohto právneho úkonu (napr. v jeho označení z darovania na darovaciu zmluvu, ku ktorej došlo na začiatku 90. rokoch minulého...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Podľa ktorého zákonníka postupovať? Občianskeho alebo Obchodného?

Zdroj: http://rcdlawyer.com Ako by mohla byť otázka dualizmu záväzkového práva riešená? Súčasný dualizmus záväzkového práva, teda stav, keď sú inak rovnaké inštitúty (napr. zodpovednosť za škodu, premlčanie, ale napr. aj kúpna zmluva, či zmluva o dielo a pod.) duplicitne a pritom súčasne odlišne upravené v dvoch samostatných právnych predpisoch – v Občianskom zákonníku ako aj Obchodnom zákonníku nemožno hodnotiť pozitívne. Najväčším problémom uvedeného dualizmu totiž nie je len samotná skutočnosť, že rovnaký inštitút je upravený inak v Občianskom a inak v Obchodnom zákonníku ale aj v tom, že mnohé inštitúty sú upravené v Obchodnom zákonníku len čiastočne a subsidiárne sa na ne...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Čo nevedia makléri (a mali by vedieť) o písomnej zmluve o sprostredkovaní?

Zdroj: blesk.cz, praha.e15.cz Prečo musí byť zmluva o sprostredkovaní písomná? Základná právna úprava sprostredkovateľskej zmluvy je pomerne stručná a je obsiahnutá v ustanoveniach § 774 až 777 Občianskeho zákonníka. Podľa § 774 Občianskeho zákonníka sa sprostredkovateľskou zmluvou sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Hoci zo základnej úpravy sprostredkovateľskej zmluvy obsiahnutej v Občianskom zákonníku nevyplýva povinnosť uzatvárať túto zmluvu v písomnej forme, napriek tomu by neuzavretie zmluvy v písomnej forme mohlo...

Publikovaný dňa: 19.03.2017

Ako neprísť o províziu pre chybu v zmluve

Ak realitná kancelária uzatvára so spotrebiteľom sprostredkovateľskú zmluvu mimo svojich prevádzkových priestorov, spotrebiteľ musí byť písomne poučený o približne 20 skutočnostiach. Nesplnenie povinnosti má svoje negatívne následky pre realitnú kanceláriu. Vedeli ste, že až takmer 90 % zmlúv, ktoré realitné kancelárie používajú sa týkajú spotrebiteľského práva. Aké to má právne dôsledky pre realitné kancelárie a čo to je „spotrebiteľské právo“?   Pokiaľ realitná kancelária pracuje s vlastníkmi nehnuteľností (fyzickými osobami nepodnikateľmi), tieto osoby sú vo vzťahu k nej spotrebiteľmi.   Pokiaľ sprostredkovateľská zmluva so spotrebiteľom neobsahuje zákonné...

Publikovaný dňa: 27.02.2017

E-zmluvy a nákup cez internet

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky PC REVUE 1. Ak odkliknem v PC pri návšteve web stránky "súhlasím s podmienkami", podpisujem automaticky akoby elektronickú zmluvu? Zbavuje sa takýmto krokom prevádzkovateľ stránky zodpovednosti za konanie návštevníka/užívateľa stránky? Zmluva je dvojstranný právny úkon a vzniká momentom akceptácie návrhu na uzavretie zmluvy (tzv. konsenzom). Inak povedané, jeden subjekt navrhne zmluvu a druhý ju buď akceptuje, alebo nie. Ak ju akceptuje dochádza k uzavretiu zmluvy. Medzi verejnosťou sa ustálil názor, že zaškrtnutím políčka „súhlasím s podmienkami“ dochádza k vzniku zmluvy. Dokonca niektoré e-shopy majú vo svojich obchodným podmienkach...

Publikovaný dňa: 01.02.2017

Trestný čin úkladnej vraždy

Úkladná vražda je veľmi podobným trestným činom, ako je trestný čin vraždy. Podľa § 144 Trestného zákona Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov. Objekt, subjekt aj subjektívna stránka tohto trestného činu je rovnaká ako pri vražde. Objektom trestného činu, je vzhľadom na zaradenie tohto trestného činu (trestné činy proti životu a zdraviu) ľudský život, ako najdôležitejšia hodnota v demokratickej spoločnosti. Subjektom tohto trestného činu je ten, kto trestný čin spôsobil, teda páchateľ. Subjektívnou stránkou trestného činu je vnútorný psychický vzťah páchateľa k jeho konaniu, a teda to,...

Publikovaný dňa: 25.01.2017

Trestný čin vraždy

V tomto článku si rozoberieme trestný čin vraždy. Pre lepšie pochopenie problematiky je nevyhnutné ozrejmiť základné trestnoprávne inštitúty, a to objekt, subjekt, subjektívna stránka a objektívna stránka trestného činu, nazývané aj ako znaky skutkovej podstaty trestného činu. Na to, aby mohol byť skutok vôbec posudzovaný ako trestný čin, musia byť všetky znaky skutkovej podstaty uvedené v zákone splnené kumulatívne (súčasne). Trestný čin vraždy sa zaraďuje do druhej časti, prvej hlavy pod názvom- Trestné činy proti životu a zdraviu. Skutkové podstaty trestných činov, zaradené do tejto hlavy majú za cieľ ochraňovať ľudský život, a preto objektom týchto trestných...

Publikovaný dňa: 24.01.2017

Materská a rodičovská dovolenka- odpovede advokáta

Odpovede advokáta JUDr. Milana Ficeka na otázky Hospodárskych novín   1/ S akými najčastejšími starosťami sa môžu stretnúť rodičia pred materskou či rodičovskou dovolenkou po právnej stránke? Medzi najčastejšie problémy zamestnaného rodiča pred nástupom na materskú alebo rodičovskú dovolenku patria najmä neistota zachovania pracovného miesta po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky a problematika výpočtu sociálnych dávok – tzv. materskej a rodičovského príspevku.   2/ Musí žena pri pracovnom pohovore oboznámiť zamestnávateľa, že sa chystá na materskú dovolenku, alebo čím sa treba riadiť? Uchádzačka o zamestnanie nie je na pohovore povinná oznámiť zamestnávateľovi, že sa chystá v...

Publikovaný dňa: 18.01.2017

Domáce násilie - právna ochrana

Nie všetky rodiny žijú harmonickým životom a žiaľ existujú aj prípady, kedy je člen domácnosti, najčastejšie ženy alebo deti, utláčaný a terorizovaný svojím partnerom, či rodičom. Domáce násilie nemožno za žiadnych okolností podceňovať, no obete domáceho násilia často nevedia, čo majú robiť, aké majú podľa zákona práva a akým spôsobom sa môžu, voči domácemu násiliu, účinne brániť. V tomto článku Vám vysvetlíme, aké možnosti ponúka naša právna úprava. Na začiatok je vhodné vymedziť si, čo sa z pohľadu práva považuje za násilie. Definíciu násilia vo svojom rozhodnutí sformuloval Najvyšší súd SR, podľa ktorého: "Násilie znamená najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu, resp....

Publikovaný dňa: 11.01.2017