Právne články

Osobných bankrot po novom

Zdroj: encrypted-tbn0.gstatic.com Čo je osobný bankrot? Osobný bankrot je výraz, ktorý sa bežne používa v hovorovej reči, avšak právny poriadok SR takýto pojem nepozná. Osobný bankrot je upravený v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), a to najmä vo štvrtej časti ZKR nazvanej Oddlženie. Podľa § 166 ZKR  Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Oddlženie má podľa ZKR dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. Právo žiadať oddlženie, teda právo podať návrh na vyhlásenie...

Publikovaný dňa: 24.10.2017

Ochrana osobných údajov GDPR 2018 časť 2.

Zdroj: https://www.enisa.europa.eu Aké sú najčastejšie nedostatky firiem pri spracovaní osobných údajov?   Za pravdepodobne jeden z najväčších problémov v súčasnosti v oblasti ochrany osobných údajov považujem to, že mnohé firmy sa snažia spĺňať zákonom stanovené povinnosti v tejto právnej oblasti len formálne. Teda mnohé firmy síce majú vypracované a formálne prijaté napr. bezpečnostné opatrenia, interné akty zamerané na ochranu osobných údajov spracovávaných v informačných systémoch firmy a pod., no de facto sa nedodržiavajú.   Aj zo strany orgánov dohľadu je preto dôležité, aby sa v budúcnosti zameriavali nielen na to, či formálne vie tá ktorá firma preukázať, že...

Publikovaný dňa: 02.10.2017

Ochrana osobných údajov 2018 GDPR časť 1.

Zdroj: https://www.enisa.europa.eu Firmy sa musia od 25. mája budúceho roka pripraviť na prísnejšiu ochranu osobných údajov   Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v celej Európskej únii označované skratkou nariadenie GDPR) bolo publikované v Úradnom vestníku EÚ 27. apríla 2016. Nariadenie GDPR sa začne uplatňovať až 25. mája 2018, teda takmer o dva roky neskôr oproti dátumu publikovania v Úradnom vestníku EÚ.   Normotvorca zvolil túto takmer 2 ročnú dobu medzi publikovaním nariadenia a začiatkom jeho uplatňovania práve z dôvodu, že nariadenie zavádza do práva ochrany osobných údajov mnoho nových inštitútov s cieľom poskytnutia väčšej ochrany osobným údajom občanov...

Publikovaný dňa: 02.10.2017

Susedské spory- 5. časť

Štekanie psa a chov hospodárskych zvierat   Zdroj: https://www.cesarsway.com V prípade štekania psa, či zápachu z hydiny ide rovnako o obťažovanie susedov imisiami. Ak je dané konanie nad mieru primeranú miestnym pomerom, potom má poškodený sused právo domáhať sa ochrany na súde, resp. na obci. V takýchto prípadoch by bolo vhodné, pokúsiť sa o zmierlivé riešenie a skúsiť sa so susedom dohodnúť, aby vykonal určité opatrenia voči zápachu, či prenikaniu zvierat.   V prípade štekotu psa, pri podaní žaloby na súd, by bolo možné žiadať, aby sa vlastník psa zdržal konania, ktorým obťažuje susedov. Bolo by na dotyčnom majiteľovi psa, ako by zabezpečil, aby pes neštekal. Ak...

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Susedské spory- 4. časť

V tomto článku si rozoberieme časté prípady susedských sporov a ich možné riešenia   Parkovanie pred plotom, či bránou   Zdroj: http://www.arlington-tx.gov V tomto prípade riešenie poskytuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Ten ustanovuje pravidlá cestnej premávky a v rámci nich aj spôsob parkovania, teda to, ako a kde možno zastaviť a stáť s motorovým vozidlom. Podľa § 25 ods. 1 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  Vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a...

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Susedské spory- 3. časť

Zdroj: http://www.radiotnn.com V prípade, ak sa niekto domnieva, že jeho sused nad mieru primeranú miestnym pomerom zasahuje do jeho práv, môže využiť zákonné prostriedky na vyriešenie tejto situácie. Ako prvá by mala nasledovať výzva. Pokojným a zmierlivým riešením je možné často dosiahnuť vyriešenie množstva konfliktov. Ak však dohoda nie je možná, sused má právo riešiť tento problém troma základnými spôsobmi.   Svojpomoc Prvým z nich je svojpomoc. Svojpomoc však nie je bezbrehá a je potrebné vždy rešpektovať práva inej osoby a dobré mravy. Svojpomoc ako taká má svoj význam napr. pri prevísaní konárov nad pozemok poškodeného suseda. Ten môže šetrným spôsobom tieto...

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Susedské spory- 2. časť

Zdroj: http://www.better-lawn-care.com Susedské spory sú veľmi rozmanité a s tým súvisia aj typy zásahov do práv iných osôb. Iný druh obťažovania susedov bude v bytovom dome a iný zase v domovej zástavbe. Okrem toho je potom potrebné rozlišovať medzi mestskou lokalitou a lokalitou vidieka. Spoločným názvom rôzne pre druhy zásahov do pokojného výkonu vlastníckeho práva, resp. formy obťažovania, je pojem imisie. Imisiami sú teda nepriaznivé účinky vyvolané človekom, prípadne jeho činnosťou, ktoré nepriaznivo vplývajú na ostatných susedov.   Najviac frekventované imisie, teda formy obťažovania ostatných osôb sú vymedzené v § 127 Občianskeho zákonníka....

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Susedské spory- 1. časť

Zdroj: https://fm.cnbc.com V spoločnosti existuje medzi osobami množstvo druhov vzájomných interakcií. Väčšinu z nich sa zákonodarca snaží regulovať prostredníctvom pravidiel správania sa- právnych noriem. Inak tomu nie je ani v oblasti susedských vzťahov. V tejto oblasti vzniká množstvo konfliktov, ktoré je potrebné za použitia právnych predpisov vyriešiť.     Základným prameňom práva na tomto úseku je najmä Občiansky zákonník, konkrétne jeho ustanovenie § 127 ods. 1, v zmysle ktorého  Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu...

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Trvalý pobyt v apartmáne

Zdroj: https://www.adinahotels.com Téma prihlasovania trvalého pobytu v priestoroch, označovaných ako apartmány, je v súčasnosti veľmi diskutovaná. Je možné povedať, že existujú dva názorové prúdy, pričom jeden z nich zastáva názor, že trvalý pobyt nie je možné v apartmáne prihlásiť, nakoľko sa nejedná o byt, ale o nebytový priestor. Druhý názorový prúd má však opačný názor a tvrdí, že ohlásenie trvalého pobytu v apartmáne nie je problém.   Na základe analýzy účinnej slovenskej právnej úpravy doplnenej názormi odbornej verejnosti si dovoľujeme zaujať nasledovné právne stanovisko:   Rozbor relevantnej právnej úpravy   Pri analýze tohto problému je nevyhnutné...

Publikovaný dňa: 11.09.2017

Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti - trestný čin?

Zdroj: https://resources.stuff.co.nz Analýza nálezu Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. II. ÚS 3080/16 zo dňa 23. 5. 2017   O čo v danej veci išlo (skutkový stav)   Sťažovateľ sa na základe individuálnej ústavnej sťažnosti domáhal na Ústavnom súde ČR ochrany svojich základných práv a slobôd, nakoľko Obvodný súd pre Prahu 5 ho uznal vinným zo spáchania prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 208 ods. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestný zákonník, v znení neskorších predpisov.  Tohto prečinu sa mal sťažovateľ dopustiť tým, že mal protiprávne užívať usadlosť Cibulka, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody na dva...

Publikovaný dňa: 24.08.2017
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku