Právne články

Práva a povinnosti sociálneho pracovníka pri návšteve dieťaťa

Zdroj: http://www.sunhome.ru Základná právna úprava týkajúca sa oprávnení osôb konajúcich vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa nachádza v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).   Za akých okolností môže sociálny pracovník vstúpiť do bytu? Podľa ustanovenia § 93b ods. 1 písm. a), b) a c) sú pracovníci oprávnení preverovať v prirodzenom rodinnom prostredí a tiež v náhradnom rodinnom prostredí informácie o tom, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, ale tiež osobne preverovať...

Publikovaný dňa: 19.07.2017

Plynutie premlčacej doby pri dlhu bez určenia splatnosti

Zdroj: https://ak8.picdn.net V prípade záväzkovoprávnch vzťahov platí, že dlh zaniká najmä jeho splnením, pričom musí byť splnený riadne a včas. Zvyčajne si zmluvné strany dohodnú aj splatnosť dlhu, teda do kedy je povinný dlžník svoj dlh splniť, ale nie je tomu tak vždy. V niektorých prípadoch splatnosť neurčuje nielen dohoda zmluvných strán, ale ani právny predpis či rozhodnutie. Pre takéto prípady zákonodarca do Občianskeho zákonníka zakotvil nasledovné: Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal (§ 563 OZ). Na základe tohto ustanovenia, ak si zmluvné...

Publikovaný dňa: 28.06.2017

Náhrada za investície do spoločného majetku (BSM)

zdroj: http://www.albertadivorcefinances.ca So zánikom manželstva sa automaticky spája zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"). Po zániku BSM tradične nasleduje jeho vyporiadanie, teda rozdelenie majetku medzi manželov. Verejnosť sa často domnieva, že majetok sa jednoducho rozdelí v pomere 50:50 medzi oboch manželov, avšak nie je tomu celkom tak. Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok....

Publikovaný dňa: 28.06.2017

Stavebné povolenie bez prístupovej cesty

Zdroj: http://files.sul5.webnode.cz V Slovenskej republike je veľký počet pozemkov, na ktoré ich vlastník nemá buď žiadny priamy prístup z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie (ďalej len „verejná komunikácia“) alebo na ktorý je jeho prístup z uvedených komunikácii veľmi obmedzený. Pri súčasnom trende výstavby ich však chcú často vlastníci využiť práve ako stavebný pozemok – na výstavbu (resp. ich za týmto účelom predávajú záujemcom). Pokiaľ vlastník daného pozemku nemá k nemu priamy prístup z verejnej komunikácie – teda ak k nemu nevedie prístupová cesta, predstavuje to vždy určitý problém, avšak nie je neriešiteľný. Slovenský právny poriadok upravuje viaceré...

Publikovaný dňa: 22.06.2017

Prehliadka iných priestorov podľa Trestného poriadku

Zdroj: http://www.pluska.sk/image Všeobecne k prehliadke iných priestorov Prehliadka iných priestorov patrí medzi zaisťovacie úkony trestného konania, ktorých účelom je zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie nachádzajúce sa v tzv. iných priestoroch. Tento inštitút sa používa v prípadoch, keď treba vykonať prehliadku v priestoroch, ktoré neslúžia na bývanie. Takýmito priestormi sú najmä miestnosti alebo súbory miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, alebo byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Prehliadku iných priestorov je oprávnený nariadiť predseda senátu, pred začatím trestného...

Publikovaný dňa: 12.06.2017

Ako "vybabrať" s biologickým otcom?

wrex.images.worldnow.com Otcovstvo sa v zmysle zákona o rodine určuje na základe tzv. domnienok otcovstva. Náš právny poriadok pozná tri domnienky otcovstva, pričom na určenie otcovstva ku konkrétnemu dieťaťu sa postupuje podľa striktného poradia. Inak povedané až keď je vylúčené použitie prvej domnienky otcovstva, je možné otcovstvo určiť podľa druhej domnienky a keď otcovstvo nie je možné určiť ani na základe druhej domnienky postupuje sa podľa tretej domnienky.   Domnienky otcovstva   Prvá domnienka otcovstva spočíva v tom, že za otca dieťaťa sa považuje manžel matky dieťaťa. Podľa § 85 ods. 1 Zákona o rodine Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do...

Publikovaný dňa: 31.05.2017

Strata radosti z dovolenky

https://www.jet2holidays.com Súdny dvor Európskej únie v roku 2002 konštatoval, že smernicu o súborných službách pre cesty, pobyty a zájazdy je potrebné vykladať tak, že spotrebiteľ má okrem práva materiálnej povahy (na náhradu škody) aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy (tzv. straty radosti z dovolenky). Slovenský právny poriadok toto právo v súčasnosti neupravuje. Vzhľadom na judikatúru SD EÚ, ako aj ostatných štátov, pri výklade uvedenej smernice je žiaduce, aby bol tento nárok výslovne zavedený aj do nášho právneho poriadku. Rovnako za istých okolností je predstaviteľné, že už v súčasnosti sa budú osoby tohto nároku domáhať práve v spojení s judikatúrou SD EÚ. Strata radosti z...

Publikovaný dňa: 25.05.2017

Spracúvanie a ochrana osobných údajov

Zdroj: www.itsecurityguru.org Problematiku ochrany osobných údajov upravuje zákon s totožným názvom, a to zákon číslo 122/2013 o ochrane osobných údajov Tento zákon obsahuje aj legálnu definíciu pojmu „osobné údaje“. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sú osobnými údajmi údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Táto definícia sa však na prvý...

Publikovaný dňa: 07.05.2017

Zákaz vstupu zvierat do zariadení poskytujúcich stravovacie služby

  Zdroj: b2b.tripsy.sk Na zariadenia poskytujúce stravovacie služby sú v záujme ochrany verejného zdravia kladené právnymi predpismi prísnejšie požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie či prevádzku v porovnaní s inými zariadeniami poskytujúcimi iný druh služieb. Tieto požiadavky, stanovené s cieľom chrániť zdravie jednotlivých osôb, ktoré sa stravujú v prevádzkach verejného stravovania (ktorými sú reštaurácie, pizzerie, bistrá, kaviarne, cukrárne, pohostinstvá, vinárne, hostince a pod.) sú ustanovené primárne v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v...

Publikovaný dňa: 07.05.2017

Dôsledky úmrtia konateľa spoločnosti

Zdroj: http://www.glink.net.br Všeobecný úvod o orgánoch spoločnosti s ručením obmedzeným – rozlíšenie medzi spoločníkmi a konateľmi Povinne zriaďovaním orgánom každej spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je valné zhromaždenie (ktoré je najvyšším orgánom s.r.o. a jej členmi sú všetci spoločníci, pričom, ak má s.r.o len jedného vlastníka – spoločníka, tak potom pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva sám tento spoločník) a konatelia. V mene s.r.o. sú oprávnení navonok konať jeden alebo viac konateľov, ktorí sú súčasne štatutárnym orgánom s.r.o. Ak má s.r.o. viac konateľov a spoločenská zmluva neurčí inak, každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti...

Publikovaný dňa: 19.03.2017