Právne články

Susedské spory- 3. časť

Zdroj: http://www.radiotnn.com V prípade, ak sa niekto domnieva, že jeho sused nad mieru primeranú miestnym pomerom zasahuje do jeho práv, môže využiť zákonné prostriedky na vyriešenie tejto situácie. Ako prvá by mala nasledovať výzva. Pokojným a zmierlivým riešením je možné často dosiahnuť vyriešenie množstva konfliktov. Ak však dohoda nie je možná, sused má právo riešiť tento problém troma základnými spôsobmi.   Svojpomoc Prvým z nich je svojpomoc. Svojpomoc však nie je bezbrehá a je potrebné vždy rešpektovať práva inej osoby a dobré mravy. Svojpomoc ako taká má svoj význam napr. pri prevísaní konárov nad pozemok poškodeného suseda. Ten môže šetrným spôsobom tieto...

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Susedské spory- 2. časť

Zdroj: http://www.better-lawn-care.com Susedské spory sú veľmi rozmanité a s tým súvisia aj typy zásahov do práv iných osôb. Iný druh obťažovania susedov bude v bytovom dome a iný zase v domovej zástavbe. Okrem toho je potom potrebné rozlišovať medzi mestskou lokalitou a lokalitou vidieka. Spoločným názvom rôzne pre druhy zásahov do pokojného výkonu vlastníckeho práva, resp. formy obťažovania, je pojem imisie. Imisiami sú teda nepriaznivé účinky vyvolané človekom, prípadne jeho činnosťou, ktoré nepriaznivo vplývajú na ostatných susedov.   Najviac frekventované imisie, teda formy obťažovania ostatných osôb sú vymedzené v § 127 Občianskeho zákonníka....

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Susedské spory- 1. časť

Zdroj: https://fm.cnbc.com V spoločnosti existuje medzi osobami množstvo druhov vzájomných interakcií. Väčšinu z nich sa zákonodarca snaží regulovať prostredníctvom pravidiel správania sa- právnych noriem. Inak tomu nie je ani v oblasti susedských vzťahov. V tejto oblasti vzniká množstvo konfliktov, ktoré je potrebné za použitia právnych predpisov vyriešiť.     Základným prameňom práva na tomto úseku je najmä Občiansky zákonník, konkrétne jeho ustanovenie § 127 ods. 1, v zmysle ktorého  Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu...

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Trvalý pobyt v apartmáne

Zdroj: https://www.adinahotels.com Téma prihlasovania trvalého pobytu v priestoroch, označovaných ako apartmány, je v súčasnosti veľmi diskutovaná. Je možné povedať, že existujú dva názorové prúdy, pričom jeden z nich zastáva názor, že trvalý pobyt nie je možné v apartmáne prihlásiť, nakoľko sa nejedná o byt, ale o nebytový priestor. Druhý názorový prúd má však opačný názor a tvrdí, že ohlásenie trvalého pobytu v apartmáne nie je problém.   Na základe analýzy účinnej slovenskej právnej úpravy doplnenej názormi odbornej verejnosti si dovoľujeme zaujať nasledovné právne stanovisko:   Rozbor relevantnej právnej úpravy   Pri analýze tohto problému je nevyhnutné...

Publikovaný dňa: 11.09.2017

Neoprávnené užívanie nehnuteľnosti - trestný čin?

Zdroj: https://resources.stuff.co.nz Analýza nálezu Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. II. ÚS 3080/16 zo dňa 23. 5. 2017   O čo v danej veci išlo (skutkový stav)   Sťažovateľ sa na základe individuálnej ústavnej sťažnosti domáhal na Ústavnom súde ČR ochrany svojich základných práv a slobôd, nakoľko Obvodný súd pre Prahu 5 ho uznal vinným zo spáchania prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 208 ods. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestný zákonník, v znení neskorších predpisov.  Tohto prečinu sa mal sťažovateľ dopustiť tým, že mal protiprávne užívať usadlosť Cibulka, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody na dva...

Publikovaný dňa: 24.08.2017

Advokátska úschova

Zdroj: http://wwhiteheadandassociates.com Čo zahŕňa činnosť advokáta?   Väčšina z nás si pojem advokácia spája so zastupovaním klientov v konaní pred súdmi a iným orgánmi, obhajobou, poskytovaním právnych rád, či spisovaním zmlúv. Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o advokácii Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Dôvodová správa k zákonu o advokácii uvádza:...

Publikovaný dňa: 07.08.2017

Najčastejšie otázky o skúšobnej dobe

Zdroj: https://media.treehugger.com Akú dĺžku skúšobnej doby určuje zákon?    Skúšobná doba je upravená v § 45 Zákonníka práce. Podľa tohto ustanovenia V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.   Skúšobná doba môže byť dohodnutá maximálne na dobu 3 mesiacov. Pri vedúcich zamestnancoch je to až 6 mesačná skúšobná doba. Podľa ustálenej judikatúry, v prípade, ak...

Publikovaný dňa: 03.08.2017

Upomínacie konanie (od 1.2.2017)

Zdroj: http://laceysolicitors.com Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o upomínacom konaní). Už úvodných ustanoveniach tohto zákona je výslovne uvedené, že konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Ide o nový a efektívnejší spôsob vymáhania peňažných pohľadávok.   Cieľom upomínacieho konania je jednak zjednodušiť proces vymáhania pohľadávok a rovnako tak znížiť náklady konania. Súdny poplatok je totižto pri upomínacom konaní oproti klasickému konaniu podľa Civilného sporového poriadku...

Publikovaný dňa: 02.08.2017

Vybrané právne aspekty vyhotovovania fotografií iných osôb

Zdroj: http://digitalmediawire.com Kedy môže byť bežný človek fotografovaný a kedy nie? Resp. v akých prípadoch musí dať človek súhlas na zhotovenie/publikovanie fotografie a  v akých nie?   Na úvod je nutné uviesť, že každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Tieto práva sú považované za základné ľudské práva každej fyzickej osoby a sú chránené nielen rôznymi inštitútmi vnútroštátneho práva, ale aj práva európskeho a medzinárodného (napr. európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, Všeobecná deklarácia...

Publikovaný dňa: 26.07.2017

Trestný čin krádeže a trestný čin zatajenia veci

Trestný čin krádeže   Zdroj: http://www.powerpoetry.org Tento trestný čin je upravený v ustanovení § 212 Trestného zákona. V zmysle zákonnej úpravy Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Objektom tohto trestného činu je, ako už bolo uvedené, majetok (cudzia vec).   Cudzou vecou je vec, ktorá patrí celkom alebo sčasti osobe odlišnej od páchateľa, pričom nemusí ísť len o vlastníctvo veci. Trestného činu krádeže sa páchateľ môže dopustiť aj v prípade, ak sa zmocní veci, ktorú má niekto v zákonnej držbe (napríklad nájomca, vypožičiavateľ, záložný veriteľ). Podľa ustálenej súdnej praxe sa...

Publikovaný dňa: 25.07.2017