Právne články

Ako uviesť spôsob platenia v kúpnej zmluve? 1.časť

ÚHRADA KÚPNEJ CENY V HOTOVOSTI A PREVODOM NA ÚČET   Toto je prvá časť 3-dielnej série článkov na tému formulácie úhrady kúpnej ceny v kúpnej zmluve.   Jednou z najdôležitejších častí každej kúpnej zmluvy je článok, v ktorom si predávajúci a kupujúci (ďalej aj len „zmluvné strany“) dojednávajú kúpnu cenu a spôsob jej úhrady. Nejde len o podstatnú náležitosť každej kúpnej zmluvy, ale predovšetkým o ustanovenia, o ktorých zmluvné strany najdlhšie rokujú a hľadajú vzájomný kompromis, ktorý by čo najviac vyhovoval obom zmluvným stranám.   V praxi existuje veľmi široké spektrum možností, ako si zmluvné strany môžu dojednať spôsob úhrady kúpnej ceny. Rovnako je v praxi...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Na čo nezabúdať pri formulácii kúpnej zmluvy o prevode bytu

Byt je v zmysle ustanovenia § 118 ods. 2 Občianskeho zákonníka samostatným predmetom občianskoprávnych vzťahov. V praxi sa o bytoch bežne hovorí ako o nehnuteľnostiach, avšak nie je to presné označenie.  Podľa ustanovenia § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka sú nehnuteľnosťami (iba) pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, nie však byty.   Označenie bytu ako nehnuteľnosti súvisí s ustanovením § 3 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého platí, že právne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom v domoch sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, ktoré sa týkajú nehnuteľností, ak tento zákon neustanovuje inak....

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Outsourcing právnych služieb

Skôr ako prejdeme k samotnému outsourcingu právnych služieb je žiadúce objasniť samotný pojem. V preklade pojem outsourcing znamená vonkajší zdroj (z angl. outside - vonkajší, resource - zdroj), outsourcovať znamená potom zabezpečovanie vybranej činnosti z vonkajších zdrojov, teda koncepciu práce, ktorá sa zakladá na odbere zdrojov z oblasti mimo podniku, alebo inakšie,  jednotlivé podnikové procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výroby.    Zjednodušene povedané, outsourcing je špeciálna forma externého obstarávania pôvodne interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu.   ...

Publikovaný dňa: 24.10.2017

Je reklama LIDL-u zákonná?

Zdroj: lidl.akcneletaky.sk/letaksh/11206/1/# Úvod a právna úprava Boj o priazeň spotrebiteľa, a teda aj úspech v podnikaní, často závisí od schopnosti podnikateľa „predať“ svoj produkt alebo službu. Pritom marketingový boj sa v konkurenčnom podnikateľskom prostredí realizuje predovšetkým prostredníctvom reklamy. Reklamný boj konkurentov však nemôže byť bezbrehý, a preto sa ho právo snaží regulovať. V podmienkach Slovenskej republiky je reklama regulovaná najmä zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o reklame“), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako Obchodný zákonník), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane...

Publikovaný dňa: 24.10.2017

Čo treba vedieť o pracovných zmluvách?

Zdroj: http://nordiclifescience.org Aké sú najčastejšie typy pracovných zmlúv?   Podľa aktuálnej právnej úpravy v pracovnom práve platí, že je možné uzavrieť len tie zmluvné typy, ktoré Zákonník práce predpokladá. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť trvanie pracovného pomeru na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, resp. na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší týždenný pracovný čas. Trvanie pracovného pomeru sa samozrejme líši v závislosti od požiadaviek klientov. Pre zamestnanca je najvýhodnejšie, ak má uzavretú zmluvu na dobu neurčitú, pretože sa nemusí obávať toho, či s ním zamestnávateľ zmluvu predĺži...

Publikovaný dňa: 24.10.2017

Osobných bankrot po novom

Zdroj: encrypted-tbn0.gstatic.com Čo je osobný bankrot? Osobný bankrot je výraz, ktorý sa bežne používa v hovorovej reči, avšak právny poriadok SR takýto pojem nepozná. Osobný bankrot je upravený v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), a to najmä vo štvrtej časti ZKR nazvanej Oddlženie. Podľa § 166 ZKR  Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Oddlženie má podľa ZKR dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. Právo žiadať oddlženie, teda právo podať návrh na vyhlásenie...

Publikovaný dňa: 24.10.2017

Ochrana osobných údajov GDPR 2018 časť 2.

Zdroj: https://www.enisa.europa.eu Aké sú najčastejšie nedostatky firiem pri spracovaní osobných údajov?   Za pravdepodobne jeden z najväčších problémov v súčasnosti v oblasti ochrany osobných údajov považujem to, že mnohé firmy sa snažia spĺňať zákonom stanovené povinnosti v tejto právnej oblasti len formálne. Teda mnohé firmy síce majú vypracované a formálne prijaté napr. bezpečnostné opatrenia, interné akty zamerané na ochranu osobných údajov spracovávaných v informačných systémoch firmy a pod., no de facto sa nedodržiavajú.   Aj zo strany orgánov dohľadu je preto dôležité, aby sa v budúcnosti zameriavali nielen na to, či formálne vie tá ktorá firma preukázať, že...

Publikovaný dňa: 02.10.2017

Ochrana osobných údajov 2018 GDPR časť 1.

Zdroj: https://www.enisa.europa.eu Firmy sa musia od 25. mája budúceho roka pripraviť na prísnejšiu ochranu osobných údajov   Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v celej Európskej únii označované skratkou nariadenie GDPR) bolo publikované v Úradnom vestníku EÚ 27. apríla 2016. Nariadenie GDPR sa začne uplatňovať až 25. mája 2018, teda takmer o dva roky neskôr oproti dátumu publikovania v Úradnom vestníku EÚ.   Normotvorca zvolil túto takmer 2 ročnú dobu medzi publikovaním nariadenia a začiatkom jeho uplatňovania práve z dôvodu, že nariadenie zavádza do práva ochrany osobných údajov mnoho nových inštitútov s cieľom poskytnutia väčšej ochrany osobným údajom občanov...

Publikovaný dňa: 02.10.2017

Susedské spory- 5. časť

Štekanie psa a chov hospodárskych zvierat   Zdroj: https://www.cesarsway.com V prípade štekania psa, či zápachu z hydiny ide rovnako o obťažovanie susedov imisiami. Ak je dané konanie nad mieru primeranú miestnym pomerom, potom má poškodený sused právo domáhať sa ochrany na súde, resp. na obci. V takýchto prípadoch by bolo vhodné, pokúsiť sa o zmierlivé riešenie a skúsiť sa so susedom dohodnúť, aby vykonal určité opatrenia voči zápachu, či prenikaniu zvierat.   V prípade štekotu psa, pri podaní žaloby na súd, by bolo možné žiadať, aby sa vlastník psa zdržal konania, ktorým obťažuje susedov. Bolo by na dotyčnom majiteľovi psa, ako by zabezpečil, aby pes neštekal. Ak...

Publikovaný dňa: 27.09.2017

Susedské spory- 4. časť

V tomto článku si rozoberieme časté prípady susedských sporov a ich možné riešenia   Parkovanie pred plotom, či bránou   Zdroj: http://www.arlington-tx.gov V tomto prípade riešenie poskytuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Ten ustanovuje pravidlá cestnej premávky a v rámci nich aj spôsob parkovania, teda to, ako a kde možno zastaviť a stáť s motorovým vozidlom. Podľa § 25 ods. 1 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  Vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a...

Publikovaný dňa: 27.09.2017