Právne články

Register partnerov verejného sektora - zápis do registra

Zabezpečujeme zápis do registra partnerov verejného sektora pre celú SR. Rýchly a profesionálny prístup.  Zápis do 5 dní od doručenia dokladov.    Odmena je splatná až po zápise.    Odkedy nastala zmena?   Začiatkom roka 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „RPVS“). Tento zákon priniesol do našej právnej úpravy zmeny v obchodovaní so štátom a narábaní z verejnými financiami. Podľa dôvodovej správy k zákonu účelom tohto zákona bolo zaviesť tzv. register partnerov verejného sektora a  upraviť s tým súvisiace otázky s cieľom legislatívne vymedziť...

Publikovaný dňa: 20.11.2017

Maloletý ako vlastník nehnuteľnosti

Pomerne často riešenou problematikou v našej advokátskej kancelárii je aj spisovanie zmlúv o nadobúdaní nehnuteľností. Zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti maloletými /darovanie, výmena, kúpa, predaj/.nie súd výnimkou. Tieto prevody vlastníckeho práva, kde na jednej strane je maloletý v postavení prevodcu alebo nadobúdateľa, majú svoje špecifiká a spája sa s nimi pomerne dlhý schvaľovací proces.   Súkromné právo sa vyznačuje najmä svojou dispozítívnosťou, čo znamená, že účastníci právnych vzťahov, ktoré vznikajú v oblasti súkromného práva môžu disponovať svojím právnym vzťahom, môžu určovať, či vstúpia s inou osobou do právneho vzťahu alebo nie a čo bude predmetom tohto vzťahu. ...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Vznik nároku realitky na províziu za sprostredkovanie

Dvomi pojmovými znakmi sprostredkovateľskej zmluvy sú jej (1.) predmet spočívajúci v sprostredkovaní uzavretia zmluvy a (2.) odmena. Práve tento druhý pojmový znak – odmena je kľúčová najmä pre subjekt, ktorému po obstaraní uzavretia zmluvy záujemcovi, na ňu vznikne nárok. Kľúčovou časťou každej sprostredkovateľskej zmluvy je preto článok, v ktorom je dojednaná odmena, a to najmä podmienky vzniku nároku na ňu, jej výška a podmienky splatnosti.   Nesprávne naformulovanie ustanovení sprostredkovateľskej zmluvy o odmene by mohlo mať závažné negatívne následky pre sprostredkovateľa. Sprostredkovateľovi by totiž, hoci by aj splnil všetky svoje povinnosti, ktoré mu zo...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Čo by mal realitný maklér vedieť

Sprostredkovateľská činnosť v realitnej oblasti je prácou na pomedzí niekoľkých odborov. Každý realitný maklér by mal preto disponovať pomerne širokým spektrom vedomostí na to, aby svoju prácu vykonával odborne.   Základný právny servis   Je vysoko žiaduce, aby sa realitný maklér rýchlo orientoval v právnej úprave súvisiacej so sprostredkovaním predaja nehnuteľností. Základný právny rámec v tomto smere určuje Občiansky zákonník, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a v neposlednom rade katastrálny zákon. Zmluvy o prevode nehnuteľností majú totiž viacero povinných zákonných náležitostí, ktoré ak nie sú dodržané, môže vzniknúť problém pri zápise vlastníckeho...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná? 3.časť

Musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná - Procesné dôvody a zmluvná pokuta   Táto časť zdôvodnenia prečo musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná bude zameraná na negatívne právne dôsledky, ktoré by nastali v prípade potenciálneho súdneho sporu medzi realitnou kanceláriou ako sprostredkovateľom a záujemcom a rovnako na (ne)platnosť dojednania niektorých častí zmluvy v ústnej forme.   1. DÔKAZNÉ BREMENO V SÚDNOM A INOM KONANÍ   V prípade, ak by záujemca o sprostredkovanie porušil niektorú zo svojich povinností vyplývajúcej zo sprostredkovateľskej zmluvy (napr. povinnosť zaplatiť províziu) sprostredkovateľ by sa mohol domáhať jej splnenia výlučne v civilnom...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná? 2.časť

Musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná 2.časť (AML/CFT legislatíva)   Táto časť zdôvodnenia prečo musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná bude zameraná na druhýzávažný dôsledok neuzavretia sprostredkovateľskej zmluvy v písomnej forme, ktorým môže byť porušenie ustanovení tzv. Anti-money laundering (AML) a Counter-terrosim financing (CFT) legislatívy, teda právnych predpisov, ktorých cieľom je predchádzanie legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.   POVINNOSTI REALITNEJ KANCELÁRIE VYPLÝVAJÚCE Z AML LEGISLATÍVY   Základným právnym predpisom v rámci AML/CFT legislatívy upravujúcim povinnosti realitnej kancelárie je zákon č. 297/2008...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná? 1.časť

Prečo musí byť zmluva o sprostredkovaní písomná (1. časť)?   Základná právna úprava sprostredkovateľskej zmluvy je pomerne stručná a je obsiahnutá v ustanoveniach § 774 až 777 Občianskeho zákonníka. Podľa § 774 Občianskeho zákonníka sa sprostredkovateľskou zmluvou sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.   Hoci zo základnej úpravy sprostredkovateľskej zmluvy obsiahnutej v Občianskom zákonníku nevyplýva povinnosť uzatvárať túto zmluvu v písomnej forme, napriek tomu by neuzavretie zmluvy v písomnej forme mohlo mať pre...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Zmluvné pokuty v sprostredkovateľskej zmluve so spotrebiteľom

Sú zmluvné pokuty v sprostredkovateľskej zmluve so spotrebiteľom platné?   Pre zodpovedanie otázky uvedenej v názve tohto článku je v prvom rade potrebné uviesť základné východiská právneho vzťahu medzi záujemcom – spotrebiteľom a sprostredkovateľom, ktorý vznikol na základe sprostredkovateľskej zmluvy.   Z ustanovenia § 52 Občianskeho zákonníka ako aj ustálenej rozhodovacej činnosti súdov jednoznačne vyplýva, že sprostredkovateľská zmluva uzavretá so spotrebiteľom vždy podlieha právnej úprave obsiahnutej v Občianskom zákonníku.   Sprostredkovateľská zmluva je upravená odlišne v Občianskom zákonníku a odlišne v Obchodnom zákonníku. Jeden z najvýraznejších...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Výhody autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností advokátom

Advokáti môžu v zmysle zákona o advokácii vykonávať tzv. autorizovanie zmlúv o prevode nehnuteľností. V zmysle tohto zákona je autorizovaním zmluvy „spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.“ Každú zmluvu o prevode nehnuteľností je možné autorizovať advokátom, a tým zabezpečiť správnosť vyhotovenia konkrétnej zmluvy o prevode nehnuteľností. Advokát je v rámci autorizácie zmluvy garantom toho, že zmluva o prevode nehnuteľností bude mať všetky zákonné náležitosti...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Sprostredkovanie prevodu nehnuteľnosti podľa Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka

Duplicitná právna úprava a spotrebiteľ   Vďaka súčasnej existencii Občianskeho a Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ“ a „OBZ“) vzniká v našom právnom poriadku často situácia, kedy je určitá zmluva upravená duplicitne v oboch zákonníkoch. V takých prípadoch vyvstáva otázka kedy uzatvoriť zmluvu podľa ktorého zákonníka. Tomuto problému sa nevyhla ani sprostredkovateľská zmluva, ktorá je tiež upravená duplicitne v oboch zákonníkoch. Ich úprava v oboch zákonníkoch sa líši vo viacerých bodoch, pričom práve ich odlišnosť môže lákať zmluvné strany uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu podľa OZ alebo OBZ.   Ustanovenie § 262 ods. 1 OBZ umožňuje, aby zmluvný vzťah bol podriadený...

Publikovaný dňa: 28.10.2017
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku