Právne články

Právne postavenie zástupcu vlastníkov bytov

Právne vzťahy súvisiace s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov upravuje predovšetkým zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“). V ustanovení § 8a ods. 5 zákona o vlastníctve bytov sa uvádza: „Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov”). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca...

Publikovaný dňa: 08.06.2018

Mobbing a Bossing - právna ochrana

  Ako sa brániť pred mobbingom a bossingom?   Termínmi mobbing a bossing sa označujú rôzne formy šikanovania zamestnancov na pracovisku, pričom pri mobingu ide o šikanovanie v rámci pracovníkov na rovnakej alebo obdobnej pracovnej pozícii a pri bossingu ide o šikanovanie podriadeného pracovníka nadriadeným. Slovenský právny poriadok pritom obsahuje pomerne široký právny rámec ochrany pred uvedenými nežiaducimi spoločenskými fenoménmi.   Zákonník práce   Základný právny rámec ochrany pred mobbingom alebo bossingom obsahuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). Uvedená...

Publikovaný dňa: 04.05.2018

Predkupné právo brata

OTÁZKA : Môj kamarát zdedil po rodičoch byt spolu s bratom v pomere 50/50. Byt momentálne obýva jeho brat a nemá snahu vyplatiť podiel svoju bratovi. Ja ako kamarát „poškodeného“ brata som sa ponúkol, že tú jeho polovicu kúpim, keďže súrne potrebuje peniaze. Má brat, ktorý užíva byt, predkupné právo na kúpu druhej polovice bytu ? V prípade, že áno, ale nemá prostriedky a ani vôľu odkúpiť podiel spoluvlastníka (brata), ako je možné postupovať ? Môžem s „poškodeným“ bratom a mojim kamarátom spísať kúpno-predajnú zmluvu na ½ bytu? Žiada sa v takýchto prípadoch (v katastri) nejaký doklad o tom, že jeho brat sa vzdal predkupného práva ?   ODPOVEĎ Brat, ktorý nehnuteľnosť obýva,...

Publikovaný dňa: 04.05.2018

Mzda zamestnanca a reštrukturalizácia

Zaoberali sme sa prípadom zamestnanca, ktorý vyhral súdny spor o nevyplatenie mzdy. Podľa rozsudku mu mzdu vo výške takmer 7 tisíc eur zamestnávateľ mal vyplatiť do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Lehota na vyplatenie mzdy však uplynula právny zástupca zamestnávateľa zamestnancovi odkázal, aby si svoju pohľadávaku prihlásil do reštrukturalizácie. Je takýto postup v poriadku? Na koho sa ešte zamestnanec môže obrátiť, ak súdny spor právoplatne vyhral? Možné riešenia načŕtneme v nasledujúcich riadkoch.   Rozsudok Ak zamestnanec uspel na civilnom súde a jeho zamestnávateľovi bola uložená povinnosť uhradiť mu nevyplatenú mzdu, zamestnávateľ by mal túto povinnosť v...

Publikovaný dňa: 26.03.2018

Odstúpenie od zmluvy

Na našu advokátsku kanceláriu sa obracajú klienti so žiadosťou o pomoc s riešením následkov odstúpenia od rôznych typov zmlúv, hlavne zmlúv uzatvorených podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. hľadajú spôsob ako zmluvu zrušiť. V tomto článku preto poukážeme na základné právne otázky týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, ako jedného zo spôsobov ich zrušenia a neobídeme ani účinky a formu odstúpenia, resp. ako postupovať po odstúpení od zmluvy.    I. Odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka   Pri typickom priebehu záväzkovo-právnych vzťahov záväzok zaniká najmä jeho splnením, resp. spôsobom nahrádzajúcim splnenie napr....

Publikovaný dňa: 01.02.2018

Crowdfunding na Slovensku

Pokračujeme v sérií článkov o nových možnostiach zjednodušenia podnikania, ako aj používania  nových foriem jeho financovania, vrátane právnej úpravy.   I. Crowdfunding   Význam slova crowdfunding je nasledovný= crowd (dav, zhromaždiť, množstvo, skupina) +  funding (financovanie). Zjednodušene povedané, ide o skupinové financovanie nového projektu, myšlienky, činnosti, podpory výroby, získavaním finančných prostriedkov prostredníctvom internetových platforiem od neurčitého množstva zúčastnených, ktorí za svoj finančný príspevok dostávajú finančnú odmenu, dohodnuté protiplnenie vo forme vecnej odmeny, prípadne získajú len dobrý pocit z poskytnutej pomoci....

Publikovaný dňa: 23.01.2018

Vypratanie bytu v otázkach a odpovediach

Na našu advokátsku kanceláriu sa obracia mnoho klientov s otázkami a problémami súvisiacimi s bytmi, s právami a povinnosťami z nájmu bytu, s ukončením zmluvy o nájme, zmluvy o krátkodobom nájme bytu, ako riešiť bývanie po rozvode a podobne. V článku sa budeme venovať predmetnej problematike ukončenia nájmu a ďalšiemu postupu pre prenajímateľa a nájomcu v zmysle zákona.   I. Ústava SR a obydlie Ústava SR zaručuje právo vlastniť majetok, jeho rovnaký zákonný obsah a ochranu vlastníckeho práva. Obydlie, ktoré je charakterizované, ako miesto, kde osoba býva alebo vykonáva svoju obvyklú činnosť, je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom...

Publikovaný dňa: 23.01.2018

Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov

Úvod   Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov je špecifikom našej právnej úpravy, pričom zjednodušene možno povedať, že ide o situácie, kedy určitý subjekt neužíva vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý mu bol daný do užívania pozemkovým úradom alebo príslušným okresným úradom, odbor pozemkový a lesný, a to v období od roku 1991 do roku 2008.   Spomenuté náhradné užívanie sa realizovalo cez zákonnú úpravu ustanovenia § 15 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Hoci je už v súčasnosti táto právna úprava (§ 15) zrušená, jej niektoré právne dôsledky trvajú dodnes. Podstata inštitútu náhradného užívania pritom spočívala v tom, že vlastníkom takpovediac roztrúsených...

Publikovaný dňa: 22.12.2017

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod (článok)   Nová právna úprava zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (označovaného aj ako „protischránkový zákon“) zaviedla v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou registra konečných užívateľov výhod v zákone o verejnom obstarávaní pomerne výrazný posun. Kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy boli podkladom zápisu do registra partnerov verejného sektora čestné vyhlásenia o konečnom užívateľovi výhod, nová právna úprava normuje prísnejšiu procedúru identifikácie konečného užívateľa výhod.   Spomenutú skutočnosť pritom možno vnímať ako prínos v podobe zvýšenia...

Publikovaný dňa: 19.12.2017

Zmena oprávnenej osoby v registri partnerov verejného sektora (RPVS)

Oprávnená osoba   Pre právnu úpravu registra partnerov verejného rektora, ako aj pre samotných partnerov verejného sektora má nezastupiteľný význam tzv. oprávnená osoba. Oprávnená osoba je subjekt určený zákonom, ktorý disponuje oprávnením vykonávať činnosti pre partnera verejného sektora v tzv. registračnom konaní upravenom zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“).   Inak povedané, iba oprávnená osoba môže komunikovať s registrujúcim orgánom, ktorým je Okresný súd Žilina, a to pre celé územie Slovenskej republiky. Za partnera verejného sektora je teda v tomto smere oprávnená konať jedine...

Publikovaný dňa: 12.12.2017