Právne články

Vyživovacia povinnosť a koronavírús

O koronavíruse, o hrozbe choroby COVID-19, ako aj o ochranných a preventívnych opatreniach s tým spojených sa za uplynulé dni a týždne napísalo veľa článkov. Prevažne ide o vedecké zistenia alebo štatistické a ekonomické správy. Výnimkou však nie sú ani texty z právneho prostredia, pričom v tomto smere jednoznačne dominujú informácie vzťahujúce sa k pracovnoprávnym nárokom zamestnanca.   V rámci online právnej poradne, ktorú prevádzkujem v dvoch verziách, a to v bezplatnej a platenej verzii, som však v posledných dňoch zachytil aj zvýšený počet otázok týkajúcich sa vyživovacej povinnosti. Pritom zovšeobecneným a základným problémom je otázka, „čo s výživným, ak som zostal bez...

Publikovaný dňa: 27.03.2020

Koronavírus ako vis maior

Dá sa na ohrozenie koronavírusom a s tým spojené preventívne a ochranné opatrenia nazerať ako na zásah vyššej moci?   V súčasnosti už zrejme nejeden účastník zmluvného vzťahu uvažoval nad tým, akým spôsobom ovplyvňuje aktuálne ohrozenie koronavírusom a súvisiace preventívne a ochranné opatrenia jeho záväzkový vzťah. Je prirodzené, že za daných nepriaznivých okolností sa uvažuje nad tým, či môže dostať účastník do omeškania s plnením, či zodpovedá za škodu pri porušení záväzku alebo či vôbec musí svoje záväzky dodržať.   Takéto úvahy sa dajú do značnej miery považovať za legitímne, ale v prvom rade treba uvažovať nad tým, ako na súčasnú situáciu nazerať z pohľadu práva. Hoci...

Publikovaný dňa: 27.03.2020

Vplyv koronavírusu na výživné

V tomto článku sa budeme venovať možným dopadom koronavírusu na pracovnoprávne vzťahy s poukazom na platenie výživného.   V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca má zamestnanec počas nariadeného karanténneho opatrenia nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa  počas prvých 10 dní karanténneho opatrenia, a to vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu počas prvých troch dní karantény a 55 % od štvrtého do desiateho dňa karantény (za predpokladu, že nemá príjem z uvedeného zamestnania). Od jedenásteho dňa má zamestnanec za predpokladu absencie príjmu nárok na nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o...

Publikovaný dňa: 25.03.2020

Koronavirus a zrušenie dovolenky

V tomto článku sa budeme zaoberať tým za akých okolností je možné zrušiť dovolenku pre výskyt koronavírusu (COVID-19) a ako postupovať. Ak budete mať ďalšie otázky k tejto téme napíšte nám do našej online poradne.   V týchto dňoch je hlavnou témou vírus COVID 19, nazývaný tiež koronavírus. Ochorenie, ktoré tento vírus spôsobuje ovplyvnil životy každého človeka. Jednou z týchto oblastí je aj oblasť cestovného ruchu.   Krajiny, postihnuté týmto vírusom prijali prísne opatrenia a obmedzenia, ako napr. uzavretie hotelov, lyžiarskych stredísk,  rezortov, či uzavreli hranice a zakázali vstup cudzincom.     Tieto rozhodnutia možno považovať podľa názorov odbornej...

Publikovaný dňa: 17.03.2020

Podávanie alkoholu mládeži

V tomto článku sa budeme venovať otázke toho, kedy je podávanie alkoholu mladistvým trestný čin. Právnu úpravu môžeme nájsť v pomerne stručnom ustanovení Trestného zákona, ktorý v § 175 upravuje trestný čin - Podávanie alkoholických nápojov mládeži.  Skutková podstata tohto trestného činu znie nasledovne: Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť rokov alkoholické nápoje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.   Určité konanie môže byť trestným činom, len ak sú splnené všetky znaky skutkovej podstaty uvedené v zákone, teda subjekt, objekt, subjektívna stránka a objektívna stránka.   Subjektom trestného činu...

Publikovaný dňa: 21.02.2020

Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

Trestné právo poskytuje komplexnú právnu ochranu aj takým hodnotám, ako je kultúrne dedičstvo. V ustanovení § 249 upravuje trestný zákon trestný čin – „Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva“, ktorý je v tomto smere ťažiskový. Týmto zákonným ustanovením sa postihuje konanie, ktoré spočíva v neoprávnenom zbieraní starožitností získaných z neprebádaných archeologických lokalít Slovenskej republiky. Konanie páchateľa, ktorý sa dopúšťa spomenutého trestného činu spočíva v úmyselnom a neoprávnenom (nepovolenom) vyhľadávaní, vykopávaní, vyzdvihnutí, premiestnení (tzv. plytké vyzdvihnutie) alebo prechovávaní archeologického nálezu.   Ak máme uvažovať...

Publikovaný dňa: 10.12.2019

Dedičské konanie pred notárom

Dedičské konanie pred notárom   Od prijatia Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.; ďalej ,,CMP“) došlo k zmenám v právnej úprave dedičského konania, a to hlavne s cieľom zrýchlenia konania. Nižšie uvedený článok je zhrnutím dedičského konania pred súdnym komisárom (notárom), s cieľom poskytnúť ucelený pohľad na dedičské konanie. Článok hovorí o príslušnosti súdov, spisovaní majetku poručiteľa, rozhodovaní notára, dodatočnom dedičskom konaní i o iných inštitútoch dedičského konania   Všeobecne o dedičskom konaní Dedičské konanie pred notárom subsumujeme pod nesporové konanie, ktorého účelom je prejednať a rozhodnúť o dedičstve po...

Publikovaný dňa: 22.07.2019

Dedičské skupiny

Dedičské skupiny (dedenie zo zákona)   Občiansky zákonník stanovuje štyri skupiny dedičov, pričom každá nasledujúca skupina nastupuje až vtedy, ak niet dedičov v prechádzajúcej skupine (dedičia v druhej skupine nastupujú až vtedy, keď niet dedičov v prvej skupine, atď.).   Dedenie zo zákona Na Slovensku je najrozšírenejším spôsobom prechodu majetku z poručiteľa na dedičov dedenie zo zákona. Dedičské právo upravuje zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ) a ten stanovuje, že dediť zo zákona je možné a najčastejšie sa tak deje, ak poručiteľ nezanechal závet, závet dokázateľne zrušil, alebo ak poručiteľ závet síce...

Publikovaný dňa: 22.07.2019

Osobná prehliadka

Osobná prehliadka   V práve rozoznávame osobnú a bezpečnostnú prehliadku. V tomto článku sa budeme venovať osobnej prehliadke. Osobná a bezpečnostná prehliadka sú dva rozdielne inštitúty, ktoré sú upravené v rozdielnych procesnoprávnych predpisoch. Osobná prehliadka ako taká je upravená v zmysle ustanovenia § 99 a nasl. Trestného poriadku. Na druhej strane bezpečnostná previerka je upravená v zmysle zákona o policajnom zbore.    (1) Osobnú prehliadku je oprávnený nariadiť predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt.   (2) Ak osobnú prehliadku nevykoná orgán,...

Publikovaný dňa: 22.07.2019

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia V trestnom konaní rozlišujeme začatie trestného stíhania „vo veci“ a začatie trestného oznámenia voči konkrétnemu páchateľovi. Ide o dve rozdielne rozhodnutia (uznesenia). V praxi je bežné, že sú obe uznesenia spojené do jedného.   V trestnom konaní je prípustná sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, nie proti uzneseniu o začatí trestného stíhania. Pri posudzovaní je dôležitou skutočnosťou, či je v uznesení uvedená konkrétna osoba a či je tam uvedený paragraf 206 Trestného poriadku. Vtedy ide o uznesenie o vznesení obvinenia a je proti nemu prípustná sťažnosť.   Po vydaní uznesenia o začatí...

Publikovaný dňa: 22.07.2019