Právne články

Crowdfunding na Slovensku

Pokračujeme v sérií článkov o nových možnostiach zjednodušenia podnikania, ako aj používania  nových foriem jeho financovania, vrátane právnej úpravy.   I. Crowdfunding   Význam slova crowdfunding je nasledovný= crowd (dav, zhromaždiť, množstvo, skupina) +  funding (financovanie). Zjednodušene povedané, ide o skupinové financovanie nového projektu, myšlienky, činnosti, podpory výroby, získavaním finančných prostriedkov prostredníctvom internetových platforiem od neurčitého množstva zúčastnených, ktorí za svoj finančný príspevok dostávajú finančnú odmenu, dohodnuté protiplnenie vo forme vecnej odmeny, prípadne získajú len dobrý pocit z poskytnutej pomoci....

Publikovaný dňa: 23.01.2018

Vypratanie bytu v otázkach a odpovediach

Na našu advokátsku kanceláriu sa obracia mnoho klientov s otázkami a problémami súvisiacimi s bytmi, s právami a povinnosťami z nájmu bytu, s ukončením zmluvy o nájme, zmluvy o krátkodobom nájme bytu, ako riešiť bývanie po rozvode a podobne. V článku sa budeme venovať predmetnej problematike ukončenia nájmu a ďalšiemu postupu pre prenajímateľa a nájomcu v zmysle zákona.   I. Ústava SR a obydlie Ústava SR zaručuje právo vlastniť majetok, jeho rovnaký zákonný obsah a ochranu vlastníckeho práva. Obydlie, ktoré je charakterizované, ako miesto, kde osoba býva alebo vykonáva svoju obvyklú činnosť, je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom...

Publikovaný dňa: 23.01.2018

Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov

Úvod   Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov je špecifikom našej právnej úpravy, pričom zjednodušene možno povedať, že ide o situácie, kedy určitý subjekt neužíva vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý mu bol daný do užívania pozemkovým úradom alebo príslušným okresným úradom, odbor pozemkový a lesný, a to v období od roku 1991 do roku 2008.   Spomenuté náhradné užívanie sa realizovalo cez zákonnú úpravu ustanovenia § 15 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Hoci je už v súčasnosti táto právna úprava (§ 15) zrušená, jej niektoré právne dôsledky trvajú dodnes. Podstata inštitútu náhradného užívania pritom spočívala v tom, že vlastníkom takpovediac roztrúsených...

Publikovaný dňa: 22.12.2017

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod (článok)   Nová právna úprava zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (označovaného aj ako „protischránkový zákon“) zaviedla v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou registra konečných užívateľov výhod v zákone o verejnom obstarávaní pomerne výrazný posun. Kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy boli podkladom zápisu do registra partnerov verejného sektora čestné vyhlásenia o konečnom užívateľovi výhod, nová právna úprava normuje prísnejšiu procedúru identifikácie konečného užívateľa výhod.   Spomenutú skutočnosť pritom možno vnímať ako prínos v podobe zvýšenia...

Publikovaný dňa: 19.12.2017

Zmena oprávnenej osoby v registri partnerov verejného sektora (RPVS)

Oprávnená osoba   Pre právnu úpravu registra partnerov verejného rektora, ako aj pre samotných partnerov verejného sektora má nezastupiteľný význam tzv. oprávnená osoba. Oprávnená osoba je subjekt určený zákonom, ktorý disponuje oprávnením vykonávať činnosti pre partnera verejného sektora v tzv. registračnom konaní upravenom zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“).   Inak povedané, iba oprávnená osoba môže komunikovať s registrujúcim orgánom, ktorým je Okresný súd Žilina, a to pre celé územie Slovenskej republiky. Za partnera verejného sektora je teda v tomto smere oprávnená konať jedine...

Publikovaný dňa: 12.12.2017

Register partnerov verejného sektora - zápis do registra

Zabezpečujeme zápis do registra partnerov verejného sektora pre celú SR. Rýchly a profesionálny prístup.  Zápis do 5 dní od doručenia dokladov.    Odmena je splatná až po zápise.    Odkedy nastala zmena?   Začiatkom roka 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „RPVS“). Tento zákon priniesol do našej právnej úpravy zmeny v obchodovaní so štátom a narábaní z verejnými financiami. Podľa dôvodovej správy k zákonu účelom tohto zákona bolo zaviesť tzv. register partnerov verejného sektora a  upraviť s tým súvisiace otázky s cieľom legislatívne vymedziť...

Publikovaný dňa: 20.11.2017

Maloletý ako vlastník nehnuteľnosti

Pomerne často riešenou problematikou v našej advokátskej kancelárii je aj spisovanie zmlúv o nadobúdaní nehnuteľností. Zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti maloletými /darovanie, výmena, kúpa, predaj/.nie súd výnimkou. Tieto prevody vlastníckeho práva, kde na jednej strane je maloletý v postavení prevodcu alebo nadobúdateľa, majú svoje špecifiká a spája sa s nimi pomerne dlhý schvaľovací proces.   Súkromné právo sa vyznačuje najmä svojou dispozítívnosťou, čo znamená, že účastníci právnych vzťahov, ktoré vznikajú v oblasti súkromného práva môžu disponovať svojím právnym vzťahom, môžu určovať, či vstúpia s inou osobou do právneho vzťahu alebo nie a čo bude predmetom tohto vzťahu. ...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Vznik nároku realitky na províziu za sprostredkovanie

Dvomi pojmovými znakmi sprostredkovateľskej zmluvy sú jej (1.) predmet spočívajúci v sprostredkovaní uzavretia zmluvy a (2.) odmena. Práve tento druhý pojmový znak – odmena je kľúčová najmä pre subjekt, ktorému po obstaraní uzavretia zmluvy záujemcovi, na ňu vznikne nárok. Kľúčovou časťou každej sprostredkovateľskej zmluvy je preto článok, v ktorom je dojednaná odmena, a to najmä podmienky vzniku nároku na ňu, jej výška a podmienky splatnosti.   Nesprávne naformulovanie ustanovení sprostredkovateľskej zmluvy o odmene by mohlo mať závažné negatívne následky pre sprostredkovateľa. Sprostredkovateľovi by totiž, hoci by aj splnil všetky svoje povinnosti, ktoré mu zo...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Čo by mal realitný maklér vedieť

Sprostredkovateľská činnosť v realitnej oblasti je prácou na pomedzí niekoľkých odborov. Každý realitný maklér by mal preto disponovať pomerne širokým spektrom vedomostí na to, aby svoju prácu vykonával odborne.   Základný právny servis   Je vysoko žiaduce, aby sa realitný maklér rýchlo orientoval v právnej úprave súvisiacej so sprostredkovaním predaja nehnuteľností. Základný právny rámec v tomto smere určuje Občiansky zákonník, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a v neposlednom rade katastrálny zákon. Zmluvy o prevode nehnuteľností majú totiž viacero povinných zákonných náležitostí, ktoré ak nie sú dodržané, môže vzniknúť problém pri zápise vlastníckeho...

Publikovaný dňa: 28.10.2017

Musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná? 3.časť

Musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná - Procesné dôvody a zmluvná pokuta   Táto časť zdôvodnenia prečo musí byť sprostredkovateľská zmluva písomná bude zameraná na negatívne právne dôsledky, ktoré by nastali v prípade potenciálneho súdneho sporu medzi realitnou kanceláriou ako sprostredkovateľom a záujemcom a rovnako na (ne)platnosť dojednania niektorých častí zmluvy v ústnej forme.   1. DÔKAZNÉ BREMENO V SÚDNOM A INOM KONANÍ   V prípade, ak by záujemca o sprostredkovanie porušil niektorú zo svojich povinností vyplývajúcej zo sprostredkovateľskej zmluvy (napr. povinnosť zaplatiť províziu) sprostredkovateľ by sa mohol domáhať jej splnenia výlučne v civilnom...

Publikovaný dňa: 28.10.2017