Právne články

Sprenevera - trestný čin

Sprenevera patrí k trestným činom proti majetku. Spreneverou sa podľa § 213 ods.1 dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú. Subjektom tohto trestného činu je ten komu bola zverená vec, ktorá nie je v jeho vlastníctve do dispozície za určitým účelom. Tento subjekt následne konal v rozpore s účelom alebo dohodnutými podmienkami zverenia, vec si prisvojil, resp. nevrátil jej vlastníkovi. Objektom v tomto prípade je zákonom chránený záujem v podobe majetku, konkrétne zverená vec. Výklad pojmu zverenie veci podáva jedno z rozhodnutí súdu R 9/2012, podľa ktorého sa za zverenú vec v zmysle § 213 TZ sa považuje aj vec vo...

Publikovaný dňa: 19.03.2015

Podvod - trestný čin

Zdroj: www.lvcriminaldefense.com/ Trestný čin podvodu je vymedzený v § 221 zákona č. 300/2005 (Trestný zákon) ako úmyselné konanie pri ktorom niekto obohatí seba alebo iného na škodu cudzieho majetku tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu. Za takéto konanie hrozí páchateľovi trestného činu trest odňatia slobody až na dva roky. Podvod sa radí do kategórie prečinov, pretože základná trestná sadzba za jeho spáchanie neprekračuje hranicu piatich rokov. Aké konanie páchateľa je potrebné na to, aby bolo možné hovoriť o spáchaní trestného činu podvodu uvedieme v nasledujúcich odsekoch.   Uvedenie do omylu a miera...

Publikovaný dňa: 19.03.2015

Vypratanie nehnuteľnosti (bytu, domu)

Vypratanie bytu / vypratanie domu   V zmysle čl. 20 ods.1 Ústavy SR má každý právo vlastniť majetok. Toto právo rovnako ako ostatné požíva ochranu. Vlastnícke právo, ako je vyjadrené v § 123 z. 40/1964 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), umožňuje vlastníkovi veci nakladať s ňou podľa vlastného uváženia, najmä ju držať, užívať, brať z nej plody a scudziť ju. Často však vlastník vec, ktorú má vo vlastníctve síce vlastní, no neužíva ju. Typickým príkladom je prenájom veci, na základe zmluvy o nájme (domu alebo bytu).   Niekedy však aj napriek vopred dohodnutým podmienkam prenájmu veci dochádza k problémom. Ide o napríklad o situáciu, keď sa nájomník odmieta vzdať užívania...

Publikovaný dňa: 18.03.2015

Osvojenie (adopcia) - judikatúra

ESĽP vo veci Pini a Bertani and Manera a Atripaldi proti Rumunsku Význam uprednostnenia záujmov dieťaťa pred záujmami rodičov narastá v prípadoch, ak ide o vzťah založený osvojením, keďže (ako Európsky súd pre ľudské práva už vo svojej judikatúre uviedol), osvojenie znamená „dať rodinu dieťaťu a nie dieťa rodine“ (pozri Fretté proti Francúzku, 2002).   R 49/1961 Ak nebol splnený základný účel osvojenia, ktorým je nahradiť maloletému dieťaťu chýbajúce rodinné prostredie, súd nemôže osvojenie vysloviť. Tak je to najmä v prípade, keď osvojiteľ, ktorý je druhým manželom matky dieťaťa, nežije s matkou dieťaťa v spoločnej domácnosti a dieťa je vychovávané v rodinnom prostredí svojej matky, resp...

Publikovaný dňa: 17.03.2015

Osvojenie (adopcia) - zhrnutie

Cieľom začlenenia právneho inštitútu osvojenia do slovenského právneho poriadku bolo zabezpečiť maloletým deťom lepšie životné podmienky. V súlade s uvedeným je pri osvojení legitímnou a základnou požiadavkou najlepší záujem dieťaťa. Osvojenie totiž nemá zabezpečiť osvojiteľovi alebo osvojiteľom dieťa, ale má zabezpečiť dieťaťu adekvátnu starostlivosť, ktorej by sa mu bez osvojenia zrejme nemohlo dostať. Vychádzajúc z uvedeného má osvojenie zabezpečiť pre maloleté dieťa rodinu (aj keď len neúplnú – v prípade osvojenia maloletého dieťaťa osamelou osobu alebo pozostalým manželom). Z tohto dôvodu vznikajú osvojením medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaké rodinno-právne vzťahy, aké sú medzi...

Publikovaný dňa: 17.03.2015

Osvojenie (adopcia) všetko o osvojení

Právny inštitút osvojenia sa často nesprávne zamieňa s inými právnymi inštitútmi, a síce s poručníctvom a opatrovníctvom. Základným rozdielom medzi uvedenými právnymi inštitútmi je ten, že v prípade osvojenia ide o trvalú starostlivosť o maloleté dieťa, ktorá fakticky nahrádza rodičovstvo, kým inštitúty akými sú poručníctvo a opatrovníctvo sa aplikujú ad hoc a nemajú trvalý charakter. Navyše inštitút opatrovníctva prichádza do úvahy nielen pri maloletých deťoch, ale aj pri plnoletých osobách, ktoré si z dôvodu rôznych prekážok nemôžu sami presadzovať svoje práva a oprávnené záujmy. Hmotnoprávna úprava osvojenia sa nachádza predovšetkým v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších...

Publikovaný dňa: 01.03.2015

Osvojenie (adopcia) - procesné súvislosti

Zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) upravuje procesnú stránku osvojenia dieťaťa. V piatej hlave tretej časti OSP s názvom osobitné ustanovenia, konkrétne v ustanoveniach §§ 180a až 185 sú upravené dva. resp. tri druhy konania. V ustanoveniach §§ 180a a 180b je upravené konanie o osvojiteľnosti (tzv. incidenčné konanie), v ustanoveniach §§ 181 až 184 je upravené konanie o osvojenie a v ustanovení § 185 je upravené konanie o zrušenie osvojenia. Všetky tri druhy konania patria do kategórie nesporových konaní a v rámci všetkých troch druhoch konania sa uplatňuje tzv. druhá definícia účastníkov konania, t. j. účastníkmi konania sú tí,...

Publikovaný dňa: 01.02.2015

Striedavá starostlivosť

Striedavá starostlivosť sa stala súčasťou nášho právneho poriadku. Striedavá starostlivosť však nemá zatiaľ vybudované zázemie, tak ako napríklad v Českej republike. V tomto článku sa budeme venovať striedavej starostlivosti o dieťa.   Vo všeobecnosti platí, že rodinné právo upravuje vzťahy medzi manželmi, rodinnými príbuznými, rodičmi a deťmi a náhradnú rodinnú starostlivosť. Podľa čl. I zákona č.36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZR) je manželstvo zväzkom muža a ženy, pričom spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna...

Publikovaný dňa: 01.09.2014
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku