Právne články

Osvojenie (adopcia) všetko o osvojení

Právny inštitút osvojenia sa často nesprávne zamieňa s inými právnymi inštitútmi, a síce s poručníctvom a opatrovníctvom. Základným rozdielom medzi uvedenými právnymi inštitútmi je ten, že v prípade osvojenia ide o trvalú starostlivosť o maloleté dieťa, ktorá fakticky nahrádza rodičovstvo, kým inštitúty akými sú poručníctvo a opatrovníctvo sa aplikujú ad hoc a nemajú trvalý charakter. Navyše inštitút opatrovníctva prichádza do úvahy nielen pri maloletých deťoch, ale aj pri plnoletých osobách, ktoré si z dôvodu rôznych prekážok nemôžu sami presadzovať svoje práva a oprávnené záujmy. Hmotnoprávna úprava osvojenia sa nachádza predovšetkým v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších...

Publikovaný dňa: 01.03.2015

Osvojenie (adopcia) - procesné súvislosti

Zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) upravuje procesnú stránku osvojenia dieťaťa. V piatej hlave tretej časti OSP s názvom osobitné ustanovenia, konkrétne v ustanoveniach §§ 180a až 185 sú upravené dva. resp. tri druhy konania. V ustanoveniach §§ 180a a 180b je upravené konanie o osvojiteľnosti (tzv. incidenčné konanie), v ustanoveniach §§ 181 až 184 je upravené konanie o osvojenie a v ustanovení § 185 je upravené konanie o zrušenie osvojenia. Všetky tri druhy konania patria do kategórie nesporových konaní a v rámci všetkých troch druhoch konania sa uplatňuje tzv. druhá definícia účastníkov konania, t. j. účastníkmi konania sú tí,...

Publikovaný dňa: 01.02.2015

Striedavá starostlivosť

Striedavá starostlivosť sa stala súčasťou nášho právneho poriadku. Striedavá starostlivosť však nemá zatiaľ vybudované zázemie, tak ako napríklad v Českej republike. V tomto článku sa budeme venovať striedavej starostlivosti o dieťa.   Vo všeobecnosti platí, že rodinné právo upravuje vzťahy medzi manželmi, rodinnými príbuznými, rodičmi a deťmi a náhradnú rodinnú starostlivosť. Podľa čl. I zákona č.36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZR) je manželstvo zväzkom muža a ženy, pričom spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna...

Publikovaný dňa: 01.09.2014