Právne články

Zmeny v civilnom mimosporovom konaní

V tomto článku sa budeme venovať zmenám týkajúcim sa civilného mimosporového konania, som zameraním na oblasť vybraných rodinnoprávnych konaní. Civilné mimosporové konanie, je zakotvené v zákone č. 161/2015 Z.z. Civilnom mimosporovom poriadku (ďalej len CMP). Týka sa najmä konaní v rodinných veciach, v dedičských veciach, vo veciach obchodného registra, umorovania listín, konaní o statusových veciach a pod. Na úvod je vhodné uviesť, že na CMP sa subsidiárne (podporne) použije Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP). To znamená, že v prípade ak niektorá otázka nie je ustanovené v CMP, môže sa aplikovať ustanovenie CSP. Zároveň CMP v niektorých ustanoveniach používa formuláciu „niektoré...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Najdôležitejšie zmeny v občianskom súdnom konaní

Občiansky súdny poriadok (ďalej len OSP), ktorý bol základným procesným kódexom v občianskom súdnom konaní viac ako 50 rokov stratil 30.06.2016 účinnosť. Od prvého júla 2016 sa procesné pravidlá rozčlenili do troch osobitných procesných kódexov. Ide konkrétne o zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z.z Správny súdny poriadok. Táto rekodifikácia prináša niekoľko zásadných zmien a noviniek, ktoré sa Vám pokúsime priblížiť v nasledujúcom texte.     Strany   V novom procesnom kódexe CSP sa mení spôsob označovania procesných strán. Občiansky súdny poriadok poznal označenie „Účastník konania“, resp. „navrhovateľ“...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Dokazovanie v Civilnom sporovom poriadku

Tento článok bude zameraný na dokazovanie v sporovom konaní, podľa novej právnej úpravy- Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP). Dokazovanie je upravené v § 185 až § 211 CSP, pričom paragraf 187 ods.1 CSP ponúka legálnu definíciu pojmu dôkaz. Podľa tohto ustanovenia ako dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. Následne zákon príkladmo uvádza najčastejšie používané dôkazné prostriedky, a to výsluch strany, výsluch svedka, listinu, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadku. Zostal teda zachovaný demonštratívny výpočet dôkazných prostriedkov z už neúčinného Občianskeho súdneho poriadku...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Dokazovanie v Civilnom sporovom poriadku

Dokazovanie je upravené v § 185 až § 211 CSP, pričom paragraf 187 ods.1 CSP ponúka legálnu definíciu pojmu dôkaz. Podľa tohto ustanovenia ako dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. Následne zákon príkladmo uvádza najčastejšie používané dôkazné prostriedky, a to výsluch strany, výsluch svedka, listinu, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadku. Zostal teda zachovaný demonštratívny výpočet dôkazných prostriedkov z už neúčinného Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP). CSP akurát pozmenil terminológiu, a preto pozná inštitút výsluchu strany namiesto výsluchu účastníka, či znalecké...

Publikovaný dňa: 29.07.2016

Vyjadrenie k súčasnej situácii na Ústavnom súde SR

Súčasná patová situácia na ÚS SR, keď je vymenovaných len 10 z 13 sudcov je dlhodobo neudržateľný stav. Rozhodovanie pléna, ktoré podľa Ústavy prerokúva veci s najväčším celospoločenským významom je v súčasnosti vo veľkej miere ovplyvnené zákonom, ktorý upravuje organizáciu a konanie pred ÚS. Tento zákon vyžaduje na uznášanie sa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých (13) sudcov. Za súčasného stavu, keď je vymenovaných len 10 sudcov, sa na uznášaniaschopnosť v pléne vyžaduje de facto 70 % (vymenovaných) ústavných sudcov. Dôležité návrhy preto už vo viacerých prípadoch neboli vecne prerokované len z týchto procesných dôvodov. Takýto stav bráni v uplatňovaní základných práv a slobôd, ktorým...

Publikovaný dňa: 20.07.2016

Zmeny v rozvode CMP

Zmeny v rozvodom konaní v CMP -        Zmena označovania účastníkov konania (nie je potrebné uvádzať v označení účastníkov štátne občianstvo). Z dôvodu určenia právomoci slovenských súdov v prípade rozvodu s cudzincom je vhodné štátne občianstva uviesť aspoň v texte návrhu.   -        Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu – v § 96 ods. 3 OSP bolo, že je nesúhlas odporcu neúčinný ... ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod manželstva. V § 95 CMP je uvedené, že súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí. Ods. 2 Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu nebol návrh na rozvod doručený.   -        Zastavenie konania v prípade nedostavenia sa na pojednávanie - § 97...

Publikovaný dňa: 15.07.2016

Zmeny v dedičskom konaní CMP

Miestna príslušnosť Miestna príslušnosť je v zásade rovnaká ako doteraz – 1. kritériom miestnej príslušnosti zostáva adresa trvalého pobytu poručiteľa v čase smrti, 2. – miesto, kde mal poručiteľ majetok, 3. kritérium – miesto, kde poručiteľ zomrel. Novinkou je úprava miestnej príslušnosti pre dodatočné konanie (o novoobjavenom majetku), na ktoré bude príslušný súd, na ktorom bolo (riadne) konanie o dedičstve skončené. Zefektívnenie príslušnosti sa týka aj prípadu, ak je v konaní potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča – bude naň príslušný súd konajúci o dedičstve – cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie konania o dedičstve. Účastníctvo Účastníctvo v konaní o dedičstve zostáva...

Publikovaný dňa: 15.07.2016

Vyjadrenie k uzneseniu ÚS SR, PL. ÚS 40/2015-86 z 18.05.2016

Povinnosť čistiť chodníky ako aj zodpovednosť za škody vzniknutá v dôsledku včasného neodstránenia znečistenia, poľadovice alebo snehu bola prenesená na vlastníkov k nim priľahlých nehnuteľností ešte v roku 1984, teda v čase, keď dôkladne nerešpektovali zo strany štátu základné ľudské práva a súkromnému vlastníctvu sa neposkytovala prakticky žiadna ochrana. Čo sa týka samotného rozhodnutia ústavného súdu, je dôležité upozorniť na jednu závažnú skutočnosť. Sudkyňa spravodajkyňa (teda sudkyňa ktorá vypracúva návrh na rozhodnutie, ktorý sa predkladá ostatným členom pléna, ktorý o ňom hlasujú) jednoznačne konštatovala a podrobne odôvodnila, že súčasná právna úprava je v rozpore s ústavou ako...

Publikovaný dňa: 14.07.2016

Predaj poľnohospodárskej pôdy - odpovede advokáta

Odpovede advokáta JUDr. Milana Ficeka na otázky Hospodárskych novín   1/ Ľudia stále narážajú v praxi na rôznych špekulantov, ktorí od nich chcú vykúpiť pôdu. Sú naše zákony nedostatočné, alebo kde vidíte hlavný problém? Stretávate sa s takýmito prípadmi? Špekulatívne nákupy poľnohospodárskych pozemkov, predovšetkým zo strany zahraničných investorov (často cez nastrčené slovenské obchodné spoločnosti) sú v Slovenskej republike častým javom už niekoľko rokov. NR SR v roku 2014 reagovala na tento problém prijatím zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Uvedeným zákonom sa snažila špekulatívne nákupy obmedziť a rovnako zabrániť zneužívaniu vlastníctva vo vzťahu k...

Publikovaný dňa: 22.06.2016

Zmier

V tomto článku si rozoberieme problematiku zmieru v podmienkach SR. V súčasnosti naša platná právna úprava rozoznáva dve formy zmieru, a síce predsúdny a súdny. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že predsúdny zmier predstavuje dohodu, ktorú uzavrú sporové strany a nechajú si ju schváliť súdom. Súdny zmier je navrhovaný priamo súdom pred začatím prvého pojednávania.   Súdny zmier   Súdny zmier upravený v § 99 Občianskeho súdneho poriadku plní podľa názoru odbornej verejnosti funkciu prevencie, a to prevencie pred vysokými nákladmi súdneho konania a prevenciu pred zdĺhavosťou súdneho konania. Podľa ustanovenia § 99 ods. 1  Ak to povaha vecí pripúšťa, môžu účastníci skončiť konanie súdnym...

Publikovaný dňa: 30.09.2015
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku