Právne články

Kúpna zmluva - 1. časť: Ako pripraviť – naformulovať bezchybnú kúpnu zmluvu (krok za krokom)?

Vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce občianskoprávne vzťahy. Kúpne zmluvy (najmä pri hnuteľných veciach) sa uzatvárajú bežne často bez uvedomenia si ich právneho významu a práv a povinností, ktoré z nich vyplývajú pre obidve zmluvné strany. Kúpna zmluva vzniká zhodným prejavom vôle (dosiahnutím konsenzu) medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy (predávajúcim a kupujúcim), teda akceptácia návrhu (oferty) obsahujúceho podstatné náležitosti zmluvy. Týmito sú: predmet kúpy a kúpna cena. Predmet kúpy, ako aj kúpna cena sú teda podstatnými náležitosťami každej kúpnej zmluvy. Ak by zmluva neobsahovala čo i len jednu z týchto náležitostí, nešlo by o kúpnu...

Publikovaný dňa: 08.11.2016

Ako spísať dobrú a platnú nájomnú zmluvu?

1.   Ako pripraviť – naformulovať bezchybnú nájomnú zmluvu (krok za krokom). V prvom rade je potrebné uviesť, že jednotlivé aspekty právneho vzťahu vznikajúceho na základe nájomnej zmluvy sú v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka upravené oveľa detailnejšie ako je napr. pri kúpnej zmluve. Naviac, vzhľadom na dobu, kedy bol Občiansky zákonník prijímaný (napriek relatívne významným zmenám v právnej úprave, uskutočnených na začiatku 90. rokov minulého storočia) je právna úprava nájmu do značnej miery nastavená v prospech nájomcu. Samozrejme, určitá miera ochrany nájomcu má svoje opodstatnenie, avšak ani tá by nemala byť dôvodom na výrazné prevažovanie nad záujmami prenajímateľa....

Publikovaný dňa: 07.10.2016

Závet poručiteľa

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Slovenského pohrebníctva   1.   Podľa Občianskeho zákonníka možno dediť zo zákona alebo zo závetu. Aké sú vaše postrehy z praxe - ktorá možnosť prevláda a čomu to pripisujete? Hoci sa nevedú v súčasnosti žiadne oficiálne štatistiky o počte prípadov, v ktorých sa nadobúda dedičstvo zo zákona a v ktorých zo závetu, z aplikačnej praxe je známe, že prevládajú prípady, keď sa dedičstvo nadobúda zo zákona. Tento stav možno pripísať najmä tomu, že za predchádzajúceho spoločenského zriadenia bolo súkromné vlastníctvo potláčané do úzadia a tomuto zodpovedalo aj vtedajšie znenie Občianskeho zákonníka. Súkromné vlastníctvo upravovali len niektoré...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Vyjadrenie ku konaniu o súlade § 446 Občianskeho zákonníka s Ústavou

Vyjadrenie ku konaniu o súlade § 446 Občianskeho zákonníka s Ústavou (a medzinárodnou zmluvou), vedenom na Ústavnom súde Slovenskej republiky na návrh Okresného súdu Košice I   Na úvod pre lepšie pochopenie vyššie uvedeného konania o súlade právnych predpisov uvádzame stručný úvod do danej problematiky. Súkromnoprávne následky spôsobenia ujmy na zdraví inej osobe (teda iné ako trestnoprávne či správnoprávne spočívajúce v uložení sankcií za toto konanie) upravuje primárne Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Občiansky zákonník upravuje celý komplex práv, ktoré prináležia každému, komu bola spôsobená škoda na zdraví (OZ používa termín škoda na zdraví, právna teória sa ale prikláňa skôr k...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Spracovanie osobných údajov zamestnancov

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Hospodárskych novín   Problematiku spracúvania osobných údajov upravuje najmä zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v účinnom znení (ďalej len „ZoOÚ“). Ochrana osobných údajov prešla v posledných rokoch výraznejšími zmenami, zameranými najmä na zvýšenie ochrany osobných údajov, a to obzvlášť biometrických údajov. Biometrické údaje sú tie, ktoré zabezpečujú jednoznačnosť a nezameniteľnosť jednotlivca. Z uvedeného dôvodu sú biometrické údaje obzvlášť citlivé pre každého človeka. Vzhľadom na špecifiká spracúvania biometrických údajov bude článok rozdelený na dve časti. V prvej časti bude uvedená všeobecná úprava spracúvania osobných...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Právne inštitúty poskytujúce ochranu kupujúcemu v čase od uzavretia kúpnej zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Otázka čitateľa Hospodárskych novín:   Chcem kúpiť podiel na nehnuteľnosť od svojej sestry. Domček je dedičstvo po mojich rodičoch. Už celých 8 rokov sa naťahujeme so svojou sestrou. Nechcem zdĺhavo opisovať. Konečne sme dospeli ku kompromisnej sume. Háčik je však v jednom a to mi nevedeli odpovedať ani advokáti. Pre vysvetlenie  - moja sestra mala niekoľko exekúcií – dokonca ich uvalila aj na náš spoločný majetok, zo Slovenska musela odísť , hľadal ju aj Interpol. Nemala uhradené sociálne dávky počas podnikania... mala rozpožičané peniaze... a o to práve ide. Ako sa nedopustiť omylu. Totiž keď vezmeme kúpnu zmluvu na Kataster – tam je isté vákuum, kým vydajú List vlastníctva.  A počas...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Následky smrti užívateľa sociálnej siete (napr. Facebook-u) na jeho profil na sociálnej sieti

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Hospodárskych novín   1.   Môže profil odstrániť rodina po zosnulom? Ak áno, ako? Pred zodpovedaním otázky, či môže profil zosnulého na Facebooku (resp. na iných obdobných sociálnych sieťach) odstrániť jeho rodina, je potrebné uviesť, že každý používateľ sociálnej siete pri registrácií vyjadruje súhlas s podmienkami jej používania. Podmienky používania sociálnej siete spravidla obsahujú úpravu práv a povinností užívateľa sociálnej siete ako aj vlastníka, resp. prevádzkovateľa sociálnej siete. Tieto práva a povinnosti sú spravidla zamerané najmä na úpravu ochrany osobných údajov či autorských práv k všetkému obsahu, ktorý na sociálnej sieti...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Osobný bankrot

Odpovede advokáta JUDr. Milan Ficeka na otázky Hospodárskych novín   Všeobecný úvod o právnom inštitúte osobného bankrotu [právny stav k 28.02.2017] Na úvod je predovšetkým potrebné uviesť, že právna úprava inštitútu zbavenia sa dlhov fyzických osôb, ktorí nie sú podnikateľmi - osobného bankrotu sa nachádza v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení (ďalej len „ZKR“), ktorý je základným prameňom slovenského insolvenčného práva. Zákon ale pojem osobný bankrot vôbec nepoužíva. Pojem osobný bankrot je ale v praxi pomerne zaužívaný a označujú sa ním obidve fázy procesu zbavenia sa dlhov fyzických osôb, ktorými sú: 1. konkurzné konanie (v prípade...

Publikovaný dňa: 22.09.2016

Význam advokáta v Občianskom súdnom konaní

Do júla 2016 boli procesné pravidla civilného konania obsiahnuté a upravené v Občianskom súdnom poriadku, ktorý bol na našom území v platnosti od roku 1963. Od prvého júla 2016 vstúpili do účinnosti nové procesné pravidlá. Ide o tri zákony: zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (CSP), zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (CMP) a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (SSP). Kódexy prinášajú niekoľko dôležitých zmien. Najciteľnejšie zmeny sa týkajú dokazovania, no napríklad aj opravných prostriedkov, či príslušnosti súdov. Procesné pravidlá vo všeobecnosti slúžia na to, aby osoby dotknuté na svojich právach mohli tieto práva účinnevymáhať a domôcť sa tak...

Publikovaný dňa: 08.09.2016

Konania vo veciach osvojenia

Podľa Zákona o rodine vzniká osvojením medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. Osvojenie je na rozdiel do biologického rodičovstva, rodičovstvom právnym, ktoré vzniká na základe právoplatného rozhodnutia o osvojení.   Zákony v Slovenskej republike rozlišujú tri resp. štyri typy konaní týkajúce sa osvojenia. Ide o samotné konanie o osvojenie, konanie o osvojiteľnosti, konanie o zverenie do predosvojiteľskej starostlivosti a konanie o zrušenie osvojenia. Hmotnoprávne podmienky...

Publikovaný dňa: 08.09.2016
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku