Právne články

Zmeny v rozvode CMP

Zmeny v rozvodom konaní v CMP -        Zmena označovania účastníkov konania (nie je potrebné uvádzať v označení účastníkov štátne občianstvo). Z dôvodu určenia právomoci slovenských súdov v prípade rozvodu s cudzincom je vhodné štátne občianstva uviesť aspoň v texte návrhu.   -        Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu – v § 96 ods. 3 OSP bolo, že je nesúhlas odporcu neúčinný ... ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod manželstva. V § 95 CMP je uvedené, že súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí. Ods. 2 Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu nebol návrh na rozvod doručený.   -        Zastavenie konania v prípade nedostavenia sa na pojednávanie - § 97...

Publikovaný dňa: 15.07.2016

Zmeny v dedičskom konaní CMP

Miestna príslušnosť Miestna príslušnosť je v zásade rovnaká ako doteraz – 1. kritériom miestnej príslušnosti zostáva adresa trvalého pobytu poručiteľa v čase smrti, 2. – miesto, kde mal poručiteľ majetok, 3. kritérium – miesto, kde poručiteľ zomrel. Novinkou je úprava miestnej príslušnosti pre dodatočné konanie (o novoobjavenom majetku), na ktoré bude príslušný súd, na ktorom bolo (riadne) konanie o dedičstve skončené. Zefektívnenie príslušnosti sa týka aj prípadu, ak je v konaní potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča – bude naň príslušný súd konajúci o dedičstve – cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie konania o dedičstve. Účastníctvo Účastníctvo v konaní o dedičstve zostáva...

Publikovaný dňa: 15.07.2016

Vyjadrenie k uzneseniu ÚS SR, PL. ÚS 40/2015-86 z 18.05.2016

Povinnosť čistiť chodníky ako aj zodpovednosť za škody vzniknutá v dôsledku včasného neodstránenia znečistenia, poľadovice alebo snehu bola prenesená na vlastníkov k nim priľahlých nehnuteľností ešte v roku 1984, teda v čase, keď dôkladne nerešpektovali zo strany štátu základné ľudské práva a súkromnému vlastníctvu sa neposkytovala prakticky žiadna ochrana. Čo sa týka samotného rozhodnutia ústavného súdu, je dôležité upozorniť na jednu závažnú skutočnosť. Sudkyňa spravodajkyňa (teda sudkyňa ktorá vypracúva návrh na rozhodnutie, ktorý sa predkladá ostatným členom pléna, ktorý o ňom hlasujú) jednoznačne konštatovala a podrobne odôvodnila, že súčasná právna úprava je v rozpore s ústavou ako...

Publikovaný dňa: 14.07.2016

Predaj poľnohospodárskej pôdy - odpovede advokáta

Odpovede advokáta JUDr. Milana Ficeka na otázky Hospodárskych novín   1/ Ľudia stále narážajú v praxi na rôznych špekulantov, ktorí od nich chcú vykúpiť pôdu. Sú naše zákony nedostatočné, alebo kde vidíte hlavný problém? Stretávate sa s takýmito prípadmi? Špekulatívne nákupy poľnohospodárskych pozemkov, predovšetkým zo strany zahraničných investorov (často cez nastrčené slovenské obchodné spoločnosti) sú v Slovenskej republike častým javom už niekoľko rokov. NR SR v roku 2014 reagovala na tento problém prijatím zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Uvedeným zákonom sa snažila špekulatívne nákupy obmedziť a rovnako zabrániť zneužívaniu vlastníctva vo vzťahu k...

Publikovaný dňa: 22.06.2016

Zmier

V tomto článku si rozoberieme problematiku zmieru v podmienkach SR. V súčasnosti naša platná právna úprava rozoznáva dve formy zmieru, a síce predsúdny a súdny. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že predsúdny zmier predstavuje dohodu, ktorú uzavrú sporové strany a nechajú si ju schváliť súdom. Súdny zmier je navrhovaný priamo súdom pred začatím prvého pojednávania.   Súdny zmier   Súdny zmier upravený v § 99 Občianskeho súdneho poriadku plní podľa názoru odbornej verejnosti funkciu prevencie, a to prevencie pred vysokými nákladmi súdneho konania a prevenciu pred zdĺhavosťou súdneho konania. Podľa ustanovenia § 99 ods. 1  Ak to povaha vecí pripúšťa, môžu účastníci skončiť konanie súdnym...

Publikovaný dňa: 30.09.2015

Hotovosť nadovšetko

Kedy je potrebné začať omeškanie dlžníka riešiť? Úhradu pohľadávok si treba pravidelne sledovať. Ak nedôjde k úhrade do 14 dní odo dňa splatnosti, nie je dôvod robiť paniku, ak dlžník s veriteľom (v tomto prípade podnikateľ, ktorý má dlžníka) komunikuje. Ak je však v omeškaní už jeden mesiac, celú vec treba začať riešiť. Každý veriteľ musí myslieť na základnú zásadu, a to, že čím skôr po lehote splatnosti začne s vymáhaním pohľadávky, tým je väčšia šanca, že sa pohľadávka vymôže. Podnikateľ by nikdy nemal nechať pohľadávku po lehote splatnosti viac ako tri mesiace.   Aké doklady by mal mať veriteľ k dispozícii? Veritelia musia vedieť preukázať, že...

Publikovaný dňa: 24.08.2015

Zmenkový platobný rozkaz

Súd v rámci aplikačnej praxe vydáva rôzne druhy rozhodnutí. V zmysle Občianskeho súdneho poriadku 99/1963, pozná právny systém Slovenskej republiky popri rozsudku a uznesení aj platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz, rozkaz na plnenie a napokon zmenkový a šekový platobný rozkaz. Tieto sú upravené v § 172 až § 175 OSP. V tomto článku sa budeme venovať zriedkavejšiemu typu platobného rozkazu, a to zmenkovému platobnému rozkazu. Zmenka je obchodovateľný cenný papier. Podstata spočíva v záväzku určitých osôb zaplatiť majiteľovi zmenky v určenom mieste a čase sumu, ktorá je určená v zmenke. Základom každého zmenkového vzťahu je spravidla existencia reálneho obchodného vzťahu, ktorý sa vo...

Publikovaný dňa: 24.08.2015

Vrátenie daru

V zmysle § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka možno vlastníctvo veci nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Dar možno jednoducho vymedziť ako predmet darovacej zmluvy, pričom predmetom môže byť všetko, čo môže byť spôsobilé byť predmetom iných občianskoprávnych vzťahov. Darovať je teda možné hnuteľné veci aj nehnuteľnosti, práva, majetkové hodnoty, spoluvlastnícke podiely, a pod. Najčastejšie sa bude jednať o hmotnú vec, ktorú prenecháva darca obdarovanému. Typickým znakom darovacej zmluvy je jej bezodplatnosť a dobrovoľnosť. Darovaciu zmluvu definujú § 628 až 630 Občianskeho zákonníka....

Publikovaný dňa: 30.07.2015

Schválenie právneho úkonu maloletého

Súkromné právo sa vyznačuje najmä svojou dispozítívnosťou. Znamená to, že účastníci právnych vzťahov, ktoré vznikajú v oblasti súkromného práva môžu disponovať svojím právnym vzťahom, inak povedané môžu určovať, či vstúpia s inou osobou do právneho vzťahu alebo nie. Tiež sa môžu rozhodnúť s kým do tohto právneho vzťahu vstúpia, ako dlho bude trvať, či zanikne a pod. Nevystupuje tu teda štát, ako subjekt, ktorý by autoritatívnym rozhodnutím určil, kedy právny vzťah vznikne a kto bude jeho účastníkom, tak ako tomu je v právnych odvetviach verejného práva. V zmysle platného práva SR, vzniká fyzickým osobám spôsobilosť na právne úkony dovŕšením 18. roku života. Do tohto času koná podľa § 26...

Publikovaný dňa: 23.06.2015

Dobré mravy

Inštitút dobrých mravov je jedným z najdôležitejších súkromnoprávnych inštitútov. Podľa slovenskej judikatúry ide dokonca o súkromnoprávny princíp (Uznesenie Ústavného súdu SR č.k. IV. ÚS 55/2011-19 z 24. 2. 2011). Význam tohto inštitútu spočíva najmä v tom, že je často jednou z podmienok platnosti, resp. prípustnosti právneho úkonu. Taktiež môže predstavovať dôvod na vrátenie poskytnutého plnenia, napr. § 630 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V Občianskom zákonníku sa nachádzajú aj ďalšie ustanovenia, ktoré obsahujú inštitút dobrých mravov: § 711 OZ ods...

Publikovaný dňa: 18.06.2015