Právne články

Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

Trestné právo poskytuje komplexnú právnu ochranu aj takým hodnotám, ako je kultúrne dedičstvo. V ustanovení § 249 upravuje trestný zákon trestný čin – „Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva“, ktorý je v tomto smere ťažiskový. Týmto zákonným ustanovením sa postihuje konanie, ktoré spočíva v neoprávnenom zbieraní starožitností získaných z neprebádaných archeologických lokalít Slovenskej republiky. Konanie páchateľa, ktorý sa dopúšťa spomenutého trestného činu spočíva v úmyselnom a neoprávnenom (nepovolenom) vyhľadávaní, vykopávaní, vyzdvihnutí, premiestnení (tzv. plytké vyzdvihnutie) alebo prechovávaní archeologického nálezu.   Ak máme uvažovať...

Publikovaný dňa: 10.12.2019

Dedičské konanie pred notárom

Dedičské konanie pred notárom   Od prijatia Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.; ďalej ,,CMP“) došlo k zmenám v právnej úprave dedičského konania, a to hlavne s cieľom zrýchlenia konania. Nižšie uvedený článok je zhrnutím dedičského konania pred súdnym komisárom (notárom), s cieľom poskytnúť ucelený pohľad na dedičské konanie. Článok hovorí o príslušnosti súdov, spisovaní majetku poručiteľa, rozhodovaní notára, dodatočnom dedičskom konaní i o iných inštitútoch dedičského konania   Všeobecne o dedičskom konaní Dedičské konanie pred notárom subsumujeme pod nesporové konanie, ktorého účelom je prejednať a rozhodnúť o dedičstve po...

Publikovaný dňa: 22.07.2019

Dedičské skupiny

Dedičské skupiny (dedenie zo zákona)   Občiansky zákonník stanovuje štyri skupiny dedičov, pričom každá nasledujúca skupina nastupuje až vtedy, ak niet dedičov v prechádzajúcej skupine (dedičia v druhej skupine nastupujú až vtedy, keď niet dedičov v prvej skupine, atď.).   Dedenie zo zákona Na Slovensku je najrozšírenejším spôsobom prechodu majetku z poručiteľa na dedičov dedenie zo zákona. Dedičské právo upravuje zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ) a ten stanovuje, že dediť zo zákona je možné a najčastejšie sa tak deje, ak poručiteľ nezanechal závet, závet dokázateľne zrušil, alebo ak poručiteľ závet síce...

Publikovaný dňa: 22.07.2019

Osobná prehliadka

Osobná prehliadka   V práve rozoznávame osobnú a bezpečnostnú prehliadku. V tomto článku sa budeme venovať osobnej prehliadke. Osobná a bezpečnostná prehliadka sú dva rozdielne inštitúty, ktoré sú upravené v rozdielnych procesnoprávnych predpisoch. Osobná prehliadka ako taká je upravená v zmysle ustanovenia § 99 a nasl. Trestného poriadku. Na druhej strane bezpečnostná previerka je upravená v zmysle zákona o policajnom zbore.    (1) Osobnú prehliadku je oprávnený nariadiť predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt.   (2) Ak osobnú prehliadku nevykoná orgán,...

Publikovaný dňa: 22.07.2019

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia V trestnom konaní rozlišujeme začatie trestného stíhania „vo veci“ a začatie trestného oznámenia voči konkrétnemu páchateľovi. Ide o dve rozdielne rozhodnutia (uznesenia). V praxi je bežné, že sú obe uznesenia spojené do jedného.   V trestnom konaní je prípustná sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, nie proti uzneseniu o začatí trestného stíhania. Pri posudzovaní je dôležitou skutočnosťou, či je v uznesení uvedená konkrétna osoba a či je tam uvedený paragraf 206 Trestného poriadku. Vtedy ide o uznesenie o vznesení obvinenia a je proti nemu prípustná sťažnosť.   Po vydaní uznesenia o začatí...

Publikovaný dňa: 22.07.2019

Právne postavenie zástupcu vlastníkov bytov

Právne vzťahy súvisiace s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov upravuje predovšetkým zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“). V ustanovení § 8a ods. 5 zákona o vlastníctve bytov sa uvádza: „Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov”). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca...

Publikovaný dňa: 08.06.2018

Mobbing a Bossing - právna ochrana

  Ako sa brániť pred mobbingom a bossingom?   Termínmi mobbing a bossing sa označujú rôzne formy šikanovania zamestnancov na pracovisku, pričom pri mobingu ide o šikanovanie v rámci pracovníkov na rovnakej alebo obdobnej pracovnej pozícii a pri bossingu ide o šikanovanie podriadeného pracovníka nadriadeným. Slovenský právny poriadok pritom obsahuje pomerne široký právny rámec ochrany pred uvedenými nežiaducimi spoločenskými fenoménmi.   Zákonník práce   Základný právny rámec ochrany pred mobbingom alebo bossingom obsahuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). Uvedená...

Publikovaný dňa: 04.05.2018

Predkupné právo brata

OTÁZKA : Môj kamarát zdedil po rodičoch byt spolu s bratom v pomere 50/50. Byt momentálne obýva jeho brat a nemá snahu vyplatiť podiel svoju bratovi. Ja ako kamarát „poškodeného“ brata som sa ponúkol, že tú jeho polovicu kúpim, keďže súrne potrebuje peniaze. Má brat, ktorý užíva byt, predkupné právo na kúpu druhej polovice bytu ? V prípade, že áno, ale nemá prostriedky a ani vôľu odkúpiť podiel spoluvlastníka (brata), ako je možné postupovať ? Môžem s „poškodeným“ bratom a mojim kamarátom spísať kúpno-predajnú zmluvu na ½ bytu? Žiada sa v takýchto prípadoch (v katastri) nejaký doklad o tom, že jeho brat sa vzdal predkupného práva ?   ODPOVEĎ Brat, ktorý nehnuteľnosť obýva,...

Publikovaný dňa: 04.05.2018

Mzda zamestnanca a reštrukturalizácia

Zaoberali sme sa prípadom zamestnanca, ktorý vyhral súdny spor o nevyplatenie mzdy. Podľa rozsudku mu mzdu vo výške takmer 7 tisíc eur zamestnávateľ mal vyplatiť do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Lehota na vyplatenie mzdy však uplynula právny zástupca zamestnávateľa zamestnancovi odkázal, aby si svoju pohľadávaku prihlásil do reštrukturalizácie. Je takýto postup v poriadku? Na koho sa ešte zamestnanec môže obrátiť, ak súdny spor právoplatne vyhral? Možné riešenia načŕtneme v nasledujúcich riadkoch.   Rozsudok Ak zamestnanec uspel na civilnom súde a jeho zamestnávateľovi bola uložená povinnosť uhradiť mu nevyplatenú mzdu, zamestnávateľ by mal túto povinnosť v...

Publikovaný dňa: 26.03.2018

Odstúpenie od zmluvy

Na našu advokátsku kanceláriu sa obracajú klienti so žiadosťou o pomoc s riešením následkov odstúpenia od rôznych typov zmlúv, hlavne zmlúv uzatvorených podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. hľadajú spôsob ako zmluvu zrušiť. V tomto článku preto poukážeme na základné právne otázky týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, ako jedného zo spôsobov ich zrušenia a neobídeme ani účinky a formu odstúpenia, resp. ako postupovať po odstúpení od zmluvy.    I. Odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka   Pri typickom priebehu záväzkovo-právnych vzťahov záväzok zaniká najmä jeho splnením, resp. spôsobom nahrádzajúcim splnenie napr....

Publikovaný dňa: 01.02.2018