Máte
otázku?

Právne články

Hľadáme advokátskeho koncipienta

Koho hľadáme? Hľadáme kolegu na pozíciu advokátskeho koncipienta, ktorý obohatí náš kolektív a pomôže nám v riešení zaujímavých prípadov. Zakladáme si hlavne na zodpovednosti, láske k právu a pomoci ľuďom.    Čo ponúkame? S výkonom tohto povolania je spojená flexibilita. Nemusíte sa však báť toho, že nebudete mať takmer žiaden voľný čas a toho, že budete pracovať po večeroch. Ponúkame skutočne flexibilný pracovný čas. Work-life balance u nás nie je len klišé. Snažíme sa klásť dôraz na to, aby zamestnanec mal čas aj na seba, svoje záľuby oddych a rodinu. Okrem toho sa v našej kancelárii snažíme neustále vzdelávať, a to nie len po odbornej stránke, ale aj po stránke...

Publikovaný dňa: 28.12.2020

Športovci a COVID 19 (koronakríza)

Ako je to so športovaním a športovcami počas koronakrízy od 15.10.2020? V tejto analýze sa venujeme tomu, čo môžu a čo nemôžu robiť ľudia, ktorí chcú spolu športovať po opatreniach platných od 15.10.2020. Zároveň sa venujeme povinnosti nosiť rúško.   V jednom z našich predchádzajúcich analýz sme sa venovali otázke, či zákaz zhromažďovania (o ktorom rozhodla Vláda SR) platí aj pre stretnutia za účelom športu. Tu je celý článok: Nariadenie vlády o zákaze zhromaždovania sa.   Zhrniem sem podstatu predchádzajúceho článku:   Vláda síce môže obmedziť právo sa zhromažďovať, ale toto sa týka politických práv (ako definuje zákon 84/1990 Zb.) a nie...

Publikovaný dňa: 16.10.2020

Nariadenie vlády o zákaze zhromaždovania sa

Vláda SR nariadením č. 284/2020 Z.z. nariadila v rámci vyhláseného núdzového stavu s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.   Podľa daného ustanovenia čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona o bezpečnosti štátu: V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť...

Publikovaný dňa: 14.10.2020

Je pokuta za nenosenie rúška zákonná?

Dospeli sme k právnemu názoru, že za nesplnenie povinnosti nosiť rúško by sme nemali dostať pokutu pretože jej uloženie by bolo nezákonné. Vysvetlíme to v tomto texte.   V súčasnej neľahkej situácii, kedy musíme všetci strpieť určité obmedzenia sa často medzi verejnosťou šíria rôzne informácie, ktoré spochybňujú zákonnosť nariadení zo strany Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len ako „UVZ“), či hlavného hygienika, a teda aj povinnosť nosiť rúško. Tieto nariadenia označujú ako nulitné, teda neexistujúce a bez právnych účinkov. V tomto článku sa Vám pokúsime vysvetliť pomocou rozboru relevantnej právnej úpravy, ako to v skutočnosti s ...

Publikovaný dňa: 12.10.2020

Postup zamestnanca pri odchode do dôchdku

Pracujete a chystáte sa odísť do dôchodku? Neviete, ako postupovať? Prečítajte si náš článok.   Podľa aktuálnej právnej úpravy zákon vo všeobecnosti neobmedzuje trvanie pracovného pomeru hornou vekovou hranicou. Výnimku tvoria len osobitné právne predpisy určitých povolaní. Ľudia sa často pýtajú, či ak splnia podmienky odchodu do dôchodku, či zaniká ich pracovný pomer automaticky. Odpoveď je, že nezaniká. Zákonník práce pozná niekoľko dôvodov skončenia pracovného pomeru, a to dohodu, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe, ale aj uplynutie času, či smrť. Splnenie podmienok pre odchod do dôchodku, či samotný odchod do dôchodku však nie...

Publikovaný dňa: 05.10.2020

Odstúpenie od zmluvy

Na našu advokátsku kanceláriu sa obracajú klienti so žiadosťou o pomoc s riešením následkov odstúpenia od rôznych typov zmlúv, hlavne zmlúv uzatvorených podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. hľadajú spôsob ako zmluvu zrušiť. V tomto článku preto poukážeme na základné právne otázky týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, ako jedného zo spôsobov ich zrušenia a neobídeme ani účinky a formu odstúpenia, resp. ako postupovať po odstúpení od zmluvy.    Svoje otázky nám môžete posielať tu: Online právna poradňa (v poradni Premium odpovedáme na každú otázku).   I. Odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka ...

Publikovaný dňa: 01.06.2020

Notárska úschova na účely splnenia záväzku (solučná úschova)

Niekedy môže byť pre dlžníka zložité zbaviť sa svojho záväzku, ak veriteľ z nejakého dôvodu nechce prijať plnenie, prípadne dlžník nevie kto je veriteľ, alebo kde sa nachádza. Ide teda o situácie, kedy sa objaví prekážka na strane veriteľa, pre ktorú nemôže dlžník svoj záväzok riadne a včas splniť. Za klasických okolností dlžník splní svoj záväzok tak, ako sa s veriteľom dohodne. Tým jeho záväzok zanikne. Čo však robiť v prípade, ak to nie je možné? Ako funguje právny inštitút notárskej úschovy pre účely splnenia záväzku v praxi si zanalyzujeme ďalej v tomto článku.   Aké druhy notárskych úschov poznáme? Notársky poriadok rozlišuje viacero druhov úschov. A to, úschova listiny...

Publikovaný dňa: 24.04.2020

Zrušenie svadby pre COVID 19 (koronavírus)

Situácia okolo COVID 19 sa dotkla aj takých udalostí, ako sú svadby.  Z právneho hľadiska sa v rámci prípravy celej svadby uzavrie často množstvo osobitných zmlúv, hoci si to ľudia ani neuvedomujú. Napr. zmluva s reštauráciou, hotelom, fotografom, kaderníčkou, atď. Čo však v prípade, ak v dôsledku koronavírusu nie je možné svadbu uskutočniť? Majú budúci manželia právo na vrátenie peňazí za zálohy? Ako by mali postupovať?   Vychádzať je potrebné v zásade z dvoch kľúčových ustanovení zákona, a to § 518 a § 575 Občianskeho zákonníka.   Fixné zmluvy Podľa § 518 Občianskeho zákonníka Ak bol v zmluve určený presný čas plnenia a zo zmluvy alebo z povahy veci vyplýva, že...

Publikovaný dňa: 23.04.2020

Je každé porušenie povinností za krízovej situácie trestný čin?

V našich predchádzajúcich článkoch (Pokuta za nedodržanie karantény a Trestné stíhanie za nedodržanie karantény) sme sa venovali sankciám v súvislosti s koronavírusom (COVID 19). Vysvetlili sme si, kedy môžu a nemôžu orgány verejnej moci sankcionovať osoby v prípade porušenia určitých skutočností. V tomto článku sa budeme venovať ani nie tak vírusu COVID 19, ale skôr krízovej situácii a porušeniam povinností za krízovej situácie z trestno právneho hľadiska.   Čo je krízová situácia? Krízovú situáciu definuje Trestný zákon v § 134 ods. 2 a chápe ňou núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, alebo vojnu.  S tým sa spája aj ústavný zákon č. 227/2002 o...

Publikovaný dňa: 22.04.2020

Prvá novela tzv. lex corona - poskytnutie ochrany podnikateľom

Rozoberieme si, čoho sa týka prvá novela tzv. lex corona, ide o poskytnutie ochrany podnikateľom. Podmienkou poskytnutia pomoci je žiadosť, nejde o tzv. "helikopterove" peniaze (helicopter money).   Súčasná bezprecedentná situácia ohľadom hrozby spojenej s ochorením COVID-19 sa premietla do každodenných životov, nevynímajúc ani normotvorbu. Vláda aj zákonodarný zbor sú tak nútení vytvárať rýchlu právnu úpravu, ktorej tvorba by za iných podmienok nebola legitímna. Naopak v súčasnosti sa však čo najrýchlejší prístup žiada a je vlastne úplne nevyhnutný.   Dňa 14. apríla 2020 schválila vláda návrh zákona, ktorým sa bude prvýkrát meniť tzv. lex corona (zákon...

Publikovaný dňa: 17.04.2020
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku