Právne články

Notárska úschova na účely splnenia záväzku (solučná úschova)

Niekedy môže byť pre dlžníka zložité zbaviť sa svojho záväzku, ak veriteľ z nejakého dôvodu nechce prijať plnenie, prípadne dlžník nevie kto je veriteľ, alebo kde sa nachádza. Ide teda o situácie, kedy sa objaví prekážka na strane veriteľa, pre ktorú nemôže dlžník svoj záväzok riadne a včas splniť. Za klasických okolností dlžník splní svoj záväzok tak, ako sa s veriteľom dohodne. Tým jeho záväzok zanikne. Čo však robiť v prípade, ak to nie je možné? Ako funguje právny inštitút notárskej úschovy pre účely splnenia záväzku v praxi si zanalyzujeme ďalej v tomto článku.   Aké druhy notárskych úschov poznáme? Notársky poriadok rozlišuje viacero druhov úschov. A to, úschova listiny...

Publikovaný dňa: 24.04.2020

Zrušenie svadby pre COVID 19 (koronavírus)

Situácia okolo COVID 19 sa dotkla aj takých udalostí, ako sú svadby.  Z právneho hľadiska sa v rámci prípravy celej svadby uzavrie často množstvo osobitných zmlúv, hoci si to ľudia ani neuvedomujú. Napr. zmluva s reštauráciou, hotelom, fotografom, kaderníčkou, atď. Čo však v prípade, ak v dôsledku koronavírusu nie je možné svadbu uskutočniť? Majú budúci manželia právo na vrátenie peňazí za zálohy? Ako by mali postupovať?   Vychádzať je potrebné v zásade z dvoch kľúčových ustanovení zákona, a to § 518 a § 575 Občianskeho zákonníka.   Fixné zmluvy Podľa § 518 Občianskeho zákonníka Ak bol v zmluve určený presný čas plnenia a zo zmluvy alebo z povahy veci vyplýva, že...

Publikovaný dňa: 23.04.2020

Je každé porušenie povinností za krízovej situácie trestný čin?

V našich predchádzajúcich článkoch (Pokuta za nedodržanie karantény a Trestné stíhanie za nedodržanie karantény) sme sa venovali sankciám v súvislosti s koronavírusom (COVID 19). Vysvetlili sme si, kedy môžu a nemôžu orgány verejnej moci sankcionovať osoby v prípade porušenia určitých skutočností. V tomto článku sa budeme venovať ani nie tak vírusu COVID 19, ale skôr krízovej situácii a porušeniam povinností za krízovej situácie z trestno právneho hľadiska.   Čo je krízová situácia? Krízovú situáciu definuje Trestný zákon v § 134 ods. 2 a chápe ňou núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, alebo vojnu.  S tým sa spája aj ústavný zákon č. 227/2002 o...

Publikovaný dňa: 22.04.2020

Prvá novela tzv. lex corona - poskytnutie ochrany podnikateľom

Rozoberieme si, čoho sa týka prvá novela tzv. lex corona, ide o poskytnutie ochrany podnikateľom. Podmienkou poskytnutia pomoci je žiadosť, nejde o tzv. "helikopterove" peniaze (helicopter money).   Súčasná bezprecedentná situácia ohľadom hrozby spojenej s ochorením COVID-19 sa premietla do každodenných životov, nevynímajúc ani normotvorbu. Vláda aj zákonodarný zbor sú tak nútení vytvárať rýchlu právnu úpravu, ktorej tvorba by za iných podmienok nebola legitímna. Naopak v súčasnosti sa však čo najrýchlejší prístup žiada a je vlastne úplne nevyhnutný.   Dňa 14. apríla 2020 schválila vláda návrh zákona, ktorým sa bude prvýkrát meniť tzv. lex corona (zákon...

Publikovaný dňa: 17.04.2020

Trestné stíhanie za šírenie COVID 19?

V tomto článku sa venujeme trestnému stíhaniu za šírenie  coronavírusu resp. ochorenia COVID 19. V podobnom článku sa venujeme otázke pokút za porušenie opatrení, ktore nariadil Úrad verejného zdravotníctva. Niekedy je však porušenie tak závažné, že sa ním už nebude zaoberať Úrad v rámci správneho konania, ale takéto porušenie zákona je predmetom skúmania zo strany orgánov činných v trestnom konaní. V tomto článku sa pozrieme na to, či vôbec možno niekoho za šírenie koronavírusu trestne stíhať. Podľa nášho názoru v súvislosti COVID 19 je na mieste skúmať najmä trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby a trestný čin ohrozovania vírusom ľudskej...

Publikovaný dňa: 15.04.2020

Pokuta za nedodržanie "karantény"

V tomto článku si rozoberieme ako je to s pokutou za nedodržanie karantény. Koronavírus zasiahol azda do všetkých oblastí života. Za účelom ochrany života a zdravia obyvateľov štát pristúpil k rôznym opatreniam, ktoré majú často vážny dopad na naše životy. Niekedy je zložité v okamihu zmeniť zabehnutý štýl života a podriadiť sa im. Opatrenia netešia pravdepodobne nikoho z nás, no treba ich rešpektovať, pretože účel, ku ktorému smerujú je veľmi dôležitý - ochrana života a zdravia. V prípade, ak tieto opatrenia nie sú dodržané, má štát prostriedky na to, aby ich dodržiavanie vynútil, resp. ich nedodržanie potrestal. Ako? Na to sa pozrieme v tomto článku.   V prípade sankcie za...

Publikovaný dňa: 15.04.2020

Skončenie pracovného pomeru pre COVID-19

Momentálna situácia má veľký dopad nielen na zdravie obyvateľov, ale aj na ekonomiku. V dôsledku opatrení vlády, ktorá v záujme ochrany zdravia obyvateľov zatvorila rôzne typy prevádzok, vznikajú situácie, kedy zamestnávateľ nemá prostriedky na vyplatenie zamestnancov, či vôbec na ďalšie fungovanie. V týchto kritických časoch, kedy sa zamestnávateľ snaží zachrániť svoje podnikanie, aby mohol aj po koronakríze ďalej poskytovať tovary a služby a ďalej zamestnávať ľudí, je často nútený prepúšťať. Často však aj malý formálny nedostatok, môže spôsobiť, že zamestnávateľ bude musieť zamestnancovi zaplatiť oveľa viac.   V tomto príspevku sa v skratke pozrieme na to, ako správne...

Publikovaný dňa: 14.04.2020

Na čo si dať pozor pri skončení pracovného pomeru dohodou?

Pracovný pomer môže skončiť rôzne. Jednou z foriem je aj dohoda o skončení pracovného pomeru, niekedy nazývaná aj výpoveď dohodou. Treba zdôrazniť, že ak sa pracovný pomer končí dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, nejde o výpoveď, a teda žiadna výpovedná lehota ani neplynie. Pracovný pomer končí k dohodnutému dňu. Týmto dňom, môže byť deň podpisu, ale aj deň nasledujúci niekoľko týždňov, či mesiacov po podpise dohody.   Na čo si dať pozor? Prvým bodom, ktorý je potrebné si uvedomiť je, že k podpisu dohody nemožno nútiť, ani zamestnávateľa a ani zamestnanca. Je to dohoda a ako taká, musí byť uzavretá slobodne a vážne, inak je neplatná. Mala by sa podľa Zákonníka práce...

Publikovaný dňa: 14.04.2020

Čerpanie dovolenky

Častou témou dnešných dní je otázka, ako má zamestnávateľ postupovať pri určovaní dovolenky zamestnancovi. Pre správny postup, pri určovania čerpania dovolenky je potrebné mať na pamäti vždy základnú zásadu, a síce že účelom dovolenky je oddych a zotavenie zamestnanca po práci. Zamestnanec má nárok na dovolenku, ak splní zákonné podmienky, no až na jednu výnimku, nemá právo si určiť to, kedy ju bude čerpať.   Čo hovorí zákon? Čerpanie, teda to, kedy môže a nemôže ísť zamestnanec na dovolenku, určuje zamestnávateľ. Nesmie ju určiť na čas, kedy zamestnanec nepracuje kvôli prekážkam v práci, ak sa s ním nedohodne inak. Vychádzať musíme z § 111 ods. 1 a ods. 5 Zákonníka práce,...

Publikovaný dňa: 14.04.2020

Styk s dieťaťom počas pandémie

V tomto článku sa budeme zaoberať inštitútom striedavej osobnej starostlivosti rodičov v čase pandémie ochorenia COVID-19.   Právnu úpravu striedavej osobnej starostlivosti upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“), a to konkrétne v ustanovení § 24.  V zmysle § 24 ods. 4 Zákona o rodine súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom. Striedavú osobnú starostlivosť možno definovať ako úpravu zverenia maloletého dieťaťa do starostlivosti obidvoch...

Publikovaný dňa: 07.04.2020