'

Odstúpenie od zmluvy o dielo.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 25. 9. 2017

Otázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo.

Dobrý deň. Dňa 6. 4. 2017 som uzatvorila zmluvu o dielo na výmenu strešnej krytiny na rodinnom dome. Doba vykonania diela mala byť druhá polovica mája 2017. Pri podpise som zaplatila prvú zálohu vo výške 1600 €. Dňa 22. 05. 2017 pri zameriavaní strechy bola podpísaný dodatok k Zmluve o dielo o zmene termínu na jún-júl 2017 a zároveň doplatená druhá záloha vo výške 2000 €. Žiaľ do dnešného dňa nebolo dielo zrealizované a zo strany zhotoviteľa nie je žiadna iniciatíva a stále ho kontaktujem iba ja, pričom sú tam stále nejaké výhovorky. Akou formou zrušiť zmluvu o dielo s tým, aby mi boli vrátené zálohy z dôvodu nedodržania zmluvy o dielo ? Ďakujem.

 

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo.

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA 


Pri zodpovedaní otázky vychádzame z predpokladu, že predmetný dodávateľ je podnikateľ v zmysle ust. živnostenského zákona a teda má živnostenské oprávnenie.


Základná právna úprava zmluvy o dielo vychádza z ust. § 631  a nasl. Občianského zákonníka.


Podľa cit. zákona  zmluva o dielo je charakterizovaná nasledovne :

a/ Zmluvou o dielo sa zaväzuje objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

b/ Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.

c/ Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.

d/ Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť. 

e/ Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky.
Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.


f/ Ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, ak na taký následok upozorní. Ak objednávateľ poskytne riadne a včas potrebnú súčinnosť, zhotoviteľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu diela, patrí mu právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli. Toto právo musí uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne.

g/ Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene.

h/ Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu.

 


Dôležité resp. podstatné pre Vás je ust. §  642 Obč. zákonníka : 
Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.
 

 

 

ODPORÚČANIE A ZÁVER

Na základe vyššie uvedeného odporúčame nasledovne :

1./  Vychádzame z predpokladu, že ste zhotoviteľovi už poskytla dostatočne dlhú lehotu na vyhotovenie diela, resp. ste ho na vyhotovenie diela vyzvala.  Výzva zostala bez povšimnutia. Odporúčame  zhotoviteľovi  zaslať formou doporučeného listu odstúpenie od zmluvy o dielo  a súčasne menovaného vyzvať k vráteniu peňazí. Súčasne menovaného upozornite, aby nezabezpečoval žiadne plnenie pre zhotovenie diela /nákup materiálu a podobne/. Výzvu zašlite doporučene a ak je možnosť tak aj emailom.

2./ Odporúčame pozrieť aj jednotlivé registre dlžníkov, ktoré sú verejne dostupné na internete (sociálna a zdravotné poisťovne, daňový úrad, úrad práce), ako aj údaje zo živnostenského prípadne obchodného registra /www.zrsr.sk, www.orsr.sk/.


3./ Pre prípad, že dlžná suma Vám nebude vrátená vo Vami stanovenej lehote, odporúčame následne podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Súdny poplatok je  6% z dlžnej sumy, žiadajte aj úroky z omeškania od splatnosti dlžnej sumy, t.j. od dátumu kedy Vám mala byť dlžná suma uhradená.

4./ Zistite si prosím na internete aj referencie  na dotyčného podnikateľa.  Nie je vylúčená ani možnosť podania trestného oznámenia, či náhodou nedochádza len k vyberaniu záloh na práce, ktoré nebudú nikdy vykonané a pod.

5./ Vzor návrhu na vydanie plat. rozkazu, resp. tlačivo nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

 

 

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo. (Občianske právo)

Dobrý deň. Neviem, či mi poradíte, no skúsim. Podpísala som zmluvu o dielo na svadobnú výzdobu. Dá sa od tejto zmluvy odstúpiť? Podpísala som ju predvčerom a včera som písala, že chcem odstúpiť z dôvodu, že sa nám naskytla možnosť sály aj s výzdobou. Agentúra chce od nás aj tak zaplatiť zálohu, ktorá je v tomto prípade nevratná. Neexistuje lehota, do kedy možno odstúpiť aj bez udania dôvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň, od každej zmluvy o dielo je možné odstúpiť kým nie je dielo vykonané. Odstúpiť od zmluvy môžete bez udania dôvodu vždy. Zhotoviteľ má však nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli od uzatvorenia zmluvy do odstúpenia, ak výsledky svojej činnosti nemôže použiť inak. V prípade, že ste túto zmluvu podpisovali ako fyzická osoba v postavení spotrebiteľa je potrebné ju posudzovať ešte prísnejšie, nakoľko nemôže obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky. Prepadnutie zálohy môže byť práve takouto zmluvnou podmienkou. Pre podrobnejšie posúdenie by sme však museli vidieť zmluvu a vykonať podrobnú analýzu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk