Nakladanie s majetkom pre prípad smrti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 19. 9. 2016

Otázka: Nakladanie s majetkom pre prípad smrti

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, začali sme stavať so snúbencom dom. Vlastníkmi pozemku pod domom sme obaja, každý v jednej polovici. Ako investori stavby sme obaja a máme tiež spoločný učet v banke, kde máme spoločné finančné prostriedky, ktoré tam ale vkladáme spoločne zo zahraničia, nakoľko tam obaja pracujeme. Majiteľom bankového účtu je snúbenec, ja som len disponent. Moja otazka teda znie: ak by sa priateľovi niečo stalo (v najhoršom prípade smrť) - čo by nasledovalo a aké sú moje práva k rozostavanej stavbe, pozemku a bankovému účtu? Je možné ošetriť tieto veci nejakou zmluvou s partnerom, aby pri jeho úmrtí alebo naopak mojom, všetko prešlo do jeho alebo naopak do môjho vlastníctva alebo je jedinou možnosťou sobáš? Bola by takáto zmluva pri dedičskom konaní zohľadnená, prípadne je napadnuteľná ? Vopred ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Nakladanie s majetkom pre prípad smrti

Dobrý deň,

v prípade, ak chcete nakladať s majetkom pre prípad smrti, teda určiť, na koho má vlastníctvo k danej veci prejsť, Vám možno jednoznačne odporúčiť v danom prípade využitie inštitútu spísania závetu (§ 476 Občianskeho zákonníka).

V závete môžete jednoznačne určiť, vlastníctvo k akým veciam (prípadne aj určiť, že predmetom závetu je nakladanie so všetkým majetkom poručiteľa) má na akú osobu prejsť. V opačnom prípade by sa prechod vlastníctva k Vášmu majetku alebo majetku Vášho priateľa v prípade smrti spravoval ustanoveniami o dedení zo zákona, kde sú v prvej skupine zákonnými dedičmi manžel a deti poručiteľa. Ak má Váš priateľ z predchádzajúcich vzťahov alebo s Vami deti, dedili by v prvej skupine len tie a Vy ako priateľka by ste nezdedili nič. Ak deti nemá, prichádzali by ste do úvahy ako dedička v druhej dedičskej skupine, avšak len za predpokladu, že ste s poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ak ste sa z tohto dôvodu aj starali o spoločnú domácnosť alebo ste bola odkázaná výživou na poručiteľa. V druhej dedičskej skupine sú ale aj poručiteľovi rodičia. Každý z druhej dedičskej skupiny pritom delí rovným dielom, teda v prípade dedenia zo zákona by v druhej dedičskej skupine dedili podiel na pozemku, ktorý v súčasnosti vlastní Váš priateľ, aj jeho rodičia.

Ak Váš priateľ nemá deti, v danom prípade nie je nijako limitovaný pri nakladaní s majetkom pre prípad smrti. Rovnako ani Vy. Z uvedeného dôvodu môžete zriadiť závet v ktorejkoľvek forme (vlastnou rukou, v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice - možno Vám odporučiť práve formu notárskej zápisnice, čím sa vyhnete prípadným chybám pri spisovaní závetu, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť a rovnako závet spísaný formou notárskej zápisnice notár priamo zaeviduje do centrálneho notárskeho registra závetov) a môžete v ňom vymedziť, či sa týka všetkých vecí, ktoré budú tvoriť dedičstvo, alebo len niektorých (napr. len uvedeného pozemku, prípadne aj stavby, ak už je samostatnou vecou v právnom význame).

Taktiež je dôležité uviesť, že nie je možné zriadiť spoločný závet, ale každý z Vás musí závet zriadiť samostatne, hoci by ste si v nich chceli prípadný majetok odkázať navzájom. V prípade, ak by jeden z Vás mal deti (či už zo súčasného alebo z predchádzajúcich vzťahov), musel by do závetu zahrnúť aj svoje deti - neopomenuteľných dedičov (za predpokladu, že neboli vydedení), keďže podľa § 479 Občianskeho zákonníka maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Ak by závet v danom prípade tomuto ustanoveniu odporoval, bol by v tejto časti neplatný.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk