Dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 25. 5. 2017

Otázka: Dedičstvo

Dobrý deň, idem sa vydávať za muža, ktorý je rozvedený a má 4 deti z prvého manželstva. Vlastní dom, v ktorom spoločne bývame. Chcem sa spýtať, keď už budeme manželia, kto a akým dielom zdedí dom v prípade jeho smrti? Ja som slobodná bezdetná a vlastním byt a časť rodičovského domu. Kto bude dediť po mojej smrti? A v prípade, keď zomrieme spolu už ako manželia (napr. nehoda), kto bude dediť? Ja mám mamu, 3 súrodencov a 5 neterí. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Dobrý deň, pri predpoklade, že Váš budúci manžel nemá zriadený závet alebo nezriadi závet, budete po ňom dediť v tzv. prvej dedičskej skupine spolu s jeho deťmi. V tejto dedičskej skupine dedia dedičia rovným dielom, tzn. že každý z Vás zdedí 1/5 jeho majetku. V rámci dedičského konania sa však ako prvé vyporiada zaniknuté BSM, ktoré zaniklo jeho smrťou. Vyporiadanie BSM sa v tomto prípade riadi všeobecnými zásadami vyporiadania BSM. V prípade Vašej smrti, nakoľko nemáte deti, budú dedičia dediť v tzv. druhej dedičskej skupine. V tejto skupine dedia pozostalý manžel, rodičia poručiteľa a osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred jeho smrťou a z toho dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na neho. Pozostalý manžel v tejto skupine dedí aspoň polovicu dedičstva. Súrodenci pri prichádzali do úvahy až v tretej dedičskej skupine, ak by ste nemali manžela a ani rodičov. Rovnako sa i v tomto prípade ako prvé vyporiada BSM, aby bolo možné presne určiť, čo všetko patrí do Vášho vlastníctva a čo bude predmetom vyporiadania BSM. V prípade nehody sa dedičstvo vyporiada na základe rovnakých zásad, nakoľko nemáte spoločné dieťa. Zriadením závetu (nakoľko nemáte deti - neopomenuteľných dedičov) môžete osud Vášho majetku ľubovoľne zmeniť a napr. Vášho budúceho manžela z dedenia vylúčiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
ako je to v prípade, keď sa prenechá predĺžené dedičstvo dohodou veriteľom? Môže si v budúcnosti po skončení dedičského konania nový veriteľ, ktorý si neuplatnil pohľadávku počas konania uplatniť u dedičov svoju pohľadávku dodatočne? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 205 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Likvidácia dedičstva

(1) Ak je dedičstvo predlžené a ak nedôjde k dohode dedičov a veriteľov o jeho prenechaní veriteľom na úhradu dlhov podľa § 202, môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva.

(2) Súd nariadi likvidáciu dedičstva aj vtedy, ak štát navrhol likvidáciu nepredlženého dedičstva preto, že veriteľ odmietol prijať na úhradu svojej pohľadávky vec z dedičstva.

(3) O nariadení likvidácie vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac s uvedením výšky, právneho dôvodu a spôsobu zabezpečenia, a upozorní ich, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie zverejní na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a na webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky."

V súlade s ust. § 207 Civil. mimosporového poriadku platí, že "likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Notár je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby majetok speňažil za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok za obdobných podmienok obvykle predáva. Majetok možno speňažiť priamym predajom, dražbou prostredníctvom dražobníka, ponukovým konaním alebo iným vhodným spôsobom. Výťažok speňaženia sa ukladá na osobitný bankový účet zriadený na tento účel notárom.Pri speňažovaní majetku koná notár vo vlastnom mene. O každom speňažovaní majetku notár informuje účastníkov a prihliada na ich výhodnejšie návrhy na speňažovanie majetku. Majetok poručiteľa, ktorý sa nepodarilo speňažiť podľa odsekov 1 až 3, pripadá na základe rozhodnutia súdu štátu ku dňu smrti poručiteľa.

Z uvedeného vyplýva, že veriteľom, ktorí si neprihlásili svoju pohľadávku do dedičského konania na základe uznesenia súdu, ich pohľadávka zanikne a nemôžu žiadať dedičov, aby ich neprihlásené pohľadávky uhradili. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, otec zanechal chatu ale aj dlhy, dlhy sú väčšie ako hodnota chaty. Je pravda, že dedič dedí dlhy do výšky nadobudnutého majetku? Alebo v prípade ak prijme dedičstvo, tak prijme aj všetky dlhy?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň. Je pravdou, že dlhy sa po poručiteľovi dedia len do výšky nadobudnutého dedičstva. Vyplýva to z ustanovenia § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravujúceho prechod dlhov v dedičskom práve. Spomenutá norma pritom znie nasledovne: "Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk