Odmena advokáta – cenník právnych služieb

Advokátska kancelária FICEK & FICEKOVÁ poskytuje bezplatné 15 minútové konzultácie v priestoroch svojej kancelárie. Objednať sa na konzultáciu môžete tu: termín konzultácie

V prípade, ak ide o komplikovanejší prípad, vždy hľadáme cestu ako zabezpečiť, aby boli poplatky čo najnižšie. V advokátskej kancelárii FICEK & FICEKOVÁ klientov nečakajú žiadne skryté poplatky. Každý klient (pred tým, ako sa rozhodne využiť naše služby) vie o odmene advokáta.

Odmenu za konkrétnu právnu pomoc stanovujeme najčastejšie dohodou. Prvých 15 minút konzultácie je zadarmo. Je bežné, že v priebehu 15 minút vyriešime problém klienta a konzultácia bola pre neho dostatočná. Vtedy klient neplatí za právnu pomoc.

Odmena advokáta - vo všeobecnosti je štandardne upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Nižšie nájdete tabuľku odmeny advokáta za jeden úkon právnej pomoci podľa uvedenej vyhlášky. Takáto odmena platí najčastejšie v prípade vymáhania pohľadávok.

Konzultácie k právnemu problému. Advokátska kancelária FICEK & FICEKOVÁ poskytuje aj platené konzultácie ku konkrétnym právnym problémom svojich klientov. Cena za konzultácie je stanovená za každú začatú polhodinu. Rozvodové konzultácie trvajú približne 60 minút.

Výška odmeny advokáta za zastupovanie v celom konaní závisí v prvom rade od dohody s advokátom, ďalej od konkrétneho právneho problému a počtu úkonov právnej služby v tejto veci.

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Hodinová odmena
Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť

- za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
- za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Tarifná odmena
Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.

Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokáta sa bežne určuje podľa hodnoty sporu. Kliknutím na nasledovný odkaz zistíte výšku odmeny za právnu pomoc: Kalkulačka trov právneho zastupovania.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov a náhradách za poskytovanie právnych služieb za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je

hodnota sporu výška jedného úkonu právnej pomoci
do 165,97 € 16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 € 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
nad 663,88 € do 6.638,78 € 41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €,
nad 6.638,78 € do 33.193,92 € 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €,
nad 33.193,92 € 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura

Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde a iné.

Advokátska kancelária FICEK & FICEKOVÁ, advokáti