+421 (0) 2 381 04 750
zavolajte nám

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma online právna poradňa.

Vymáhanie pohľadávok - platobný rozkaz

Platobný rozkaz

V prípade uplatnenia žaloby na zaplatenie finančnej čiastky, a to v akejkoľvek výške, podáva navrhovateľ žalobu na súd a žiada v zjednodušenom konaní vydať platobný rozkaz.
Na vydanie platobného rozkazu je potrebné uhradiť súdny poplatok 6% z hodnoty sporu, minimálne 16,50 €. V žalobe je potrebné popísať skutočnosti, ktorých sa žalobca domáha a dôvod vydanie platobného rozkazu. Ak súd uzná dôkazy, ktoré sú k žalobe predložené za dôveryhodné a dostatočné vydá v skrátenom konaní platobný rozkaz. Platobný rozkaz je následne súdom doručený odporcovi, ktorý má lehotu 15 dní, aby si proti nemu podal odpor a uviedol skutočnosti, ktoré on považuje za dôležité a prečo žalobu neuznáva. Je však povinný, rovnako tak ako žalobca pri podaní žaloby, svoje tvrdenia podporiť dôkazmi. Ak si odporca odpor nepodá alebo ho podá oneskorene po 15 dňoch od doručenia, má platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku a môže slúžiť ako podklad (exekučný titul) na vykonanie exekúcie.

Ak máte záujem o vymáhanie pohľadávky pomocou skráteného konania vydaním platobného rozkazu kontaktujte nás.

Zmenkový (šekový) platobný rozkaz

Zmenkový platobný rozkaz je tiež forma uplatnenie práva v zjednodušenom konaní. Podmienkou pre samotnú realizáciu zmenkového (šekového) platobného rozkazu je existencia zmenky alebo šeku. Zmenku (šek) musí žalobca preukázať v origináli. Na návrh žalobcu súd potom vydá zmenkový (šekový) platobný rozkaz, ktorý doručí žalovanému s tým, že odporca má lehotu iba 3 dni, aby zaplatil požadovanú sumu a trovy konania, alebo aby v rovnakej lehote podal námietky. Aj v prípade zmenkového (šekového) platobného rozkazu platí, že ak odporca námietku nepodá, stane sa zmenkový (šekový) platobný rozkaz právoplatný a môže slúžiť ako exekučný titul na vykonanie exekúcie.

Ak máte záujem o vymáhanie pohľadávky pomocou zmenkového (šekového) platobného rozkazu kontaktujte nás.

(späť na vymáhanie pohľadávok)