+421 (0) 2 381 04 750
zavolajte nám

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma online právna poradňa.

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta

V súvislosti s odmenou advokáta za vymáhanie dlhov je podstatný časový okamih, kedy zo strany dlžníka dôjde k úhrade dlhu.

Ak dlžník uhradí svoj dlh po zaslaní upomienky z našej advokátskej kancelárie v Bratislave: Veľakrát sa dlžníci „zľaknú“ práve z dôvodu, že im bola zaslaná výzva z advokátskej kancelárie z Bratislavy a uvedomia si, že budú musieť zaplatiť aj trovy advokáta. Odmena našej advokátskej kancelárie v Bratislave bude predstavovať pri predchádzajúcej dohode 5% z vymoženej sumy. V prípade, že budete chcieť následne vymáhať po uhradení pohľadávky od dlžníka úrok z omeškania (ktorý je cca 10 % ročne), tak Vám tento úrok našu odmenu spravidla pokryje. Dohoda o odmene 5 % platí iba pri pohľadávkach s vyššou hodnotou. Pri nižších pohľadávkach zasielame dlžníkovi výzvu za poplatok podľa dohody. Odmenu je možné dohodnúť individuálne alebo dohodnúť tzv. paušálnu odmenu a to najmä pri väčšom množstve pohľadávok.
Pokiaľ dlžník na základe upomienky nezaplatí, budeme Vás bez zálohy zastupovať  v súdnom alebo rozhodcovskom konaní (musíte uhradiť len súdny poplatok za začatie konania, ktorý pri návrhu na vydanie platobného rozkazu predstavuje 6% zo žalovanej sumy, minimálne 16,50 €).
Z dôvodu, že ide o zastúpenie advokátom, má advokát v prípade úspechu vo veci nárok na trovy právneho zastúpenia podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Tieto trovy budú našou odmenou a uhradí ju v konečnom dôsledku dlžník, pretože súd túto odmenu v rozhodnutí prizná (to je jeden z rozdielov oproti zastupovaniu rôznymi obchodnými spoločnosťami, ktorým súd takúto odmenu podľa zákona nemôže priznať). Zostane Vám teda žalovaná suma - istina vrátane celých úrokov, prípadných zmluvných pokút.
V prípade, že na základe rozsudku alebo rozhodcovského rozsudku nie je dlh uhradený, budeme Vás zastupovať v exekučnom konaní. Právoplatnosťou rozhodnutia Vám vzniká povinnosť predbežne uhradiť trovy súdneho zastupovania a to vo výške v akej Vám súd priznal náhradu od dlžníka v rozhodnutí.

Pokiaľ dôjde k situácii, že dlžník má len nepatrný príjem, z ktorého mu exekútor postupne sťahuje dlžnú sumu, budeme od Vás požadovať zaplatenie trov právneho zastupovania po právoplatnom rozhodnutí súdu. O uvedenú sumu, ktorú nám zaplatíte však neprídete, nakoľko exekútor okrem istiny stiahne od dlžníka aj túto Vami vyplatenú odmenu za právne zastupovanie. Je teda otázkou času, kým sa Vám vrátia všetky náklady, vrátane odmeny advokáta. V konečnom dôsledku Vás naše právne zastupovanie nebude nič stáť, avšak ak je dlžník insolventný na vyplatenie dlžoby budete musieť počkať. Právoplatné rozhodnutie súdu možno úspešne exekučne vymáhať do 10 rokov od právoplatnosti.

(späť na vymáhanie pohľadávok)