Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde

Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislava
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 1. 2017

Otázka: Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde

Dobrý deň! Môže právny zástupca navrhovateľky v rámci rozvodového konania bez súhlasu súdu požiadať mobilného operátora o výpis hovorov a SMS správ z môjho súkromného telefónneho čísla, ktoré je registrované na len moje meno? Dá mu mobilný operátor bez súhlasu súdu takýto výpis? Má právny zástupca navrhovateľky v rámci rozvodového konania bez súhlasu súdu prístup k mojim daňovým priznaniam a výpisu z môjho súkromného bankového účtu, ktorý je registrovaný len na moje meno? Mám aj ja ako odporca bez súhlasu súdu prístup k týmto informáciám navrhovateľky? Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde

Dobrý deň, operátori môžu poskytovať výpis hovorov iba majiteľom telefónnych čísiel, resp. na základe splnomocnenia aj tretej osobe, ktorej majiteľ telefónneho čísla udelí splnomocnenie (z našej praxe Vám môžem uviesť, že mobilný operátor vo väčšine prípadov vyžaduje na splnomocneniach úradne overený podpis splnomocniteľa). Ďalším subjektom, ktorý by mohol v rámci súdneho konania požiadať o poskytnutie výpisu hovorov alebo SMS správ od mobilného operátora je súd. V zmysle príslušných ustanovení CSP a CMP má každá osoba, subjekt povinnosť na požiadanie súdu poskytnúť súdom vyžadované údaje (v rámci rozvodového konania to býva zväčša potvrdenie o príjme od zamestnávateľa). Vy aj Vaša manželka môžete súdu navrhnúť vykonať dôkaz vyžiadaním výpisu hovorov, avšak o tom, či takýto dôkaz bude vykonaný rozhodne súd. Mám za to, že ak tieto dôkazy nie sú nevyhnutné pre preukázanie rozvratu manželstva alebo starostlivosti o maloleté dieťa, súd takýto dôkaz skôr nevykoná.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Môžem jeho klamstvá použiť na súde?
Som predvolaná na súd ale budem v zahraničí, čo môžem robiť?
Pozemky a konania na súde
Mail ako dôkaz na súde
Zastupovanie maloletého na ústavnom súde
Sťažnosť na prieťahy v konaní súdu na Ústavnom súde
Diskriminácia otcov na krajskom súde v Bratislave a možnosť obrany
Rozhodnutie odvolacieho súdu
Neprevzatie rozhodnutia súdu
Ako vykonať rozhodnutie súdu

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
Som povinná účasti a výpovede ako svedok?
Musí žalovaný dodržať neodkladné opatrenie?
Odblokovanie účtu v exekučnom konaní
Mám nárok na vrátenie trov konania?
Nedostavenie sa na súd
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?
Striedavá osobná starostlivosť
Čo ak neprevezmem doporučený list?
Možno zrušiť vzdanie sa odvolania proti rozsudku?
Počítanie 3-dňovej lehoty na podanie odvolania
Záložné právo na nehnuteľnosť
Námietka zaujatosti a žiadanie finančného zadosťučinenia za nesprávnu rozhodovaciu činnosť
Námietky proti exekúcii
Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?
Musí má sudca ospravedlniť a odročiť pojednávanie?
Nesvojprávnosť proti svojej vôli
Kto môže byť zástupca žalobcu?
Ktorý súd je príslušný na rozhodovanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia?
Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou
Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde
Ako napraviť chybu v rozsudku v časti poučenia o opravnom prostriedku?
Povinnosť fyzickej osoby poskytnúť súčinnosť súdnemu exekútorovi
Mám nárok na náhradu trov konania
Miestna príslušnosť súdu rozhodujúceho o odvolaní pri zmene trvalého pobytu
Ospravedlnenia na pojednávaní z dôvodu PN
Právoplatnosť rozhodnutia
Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok
Doručenie písomného rozhodnutia a právoplatnosť
1 2 3 4 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):