Vymedzenie darovaných nehnuteľností v darovacej zmluve

Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 11. 1. 2017

Otázka: Vymedzenie darovaných nehnuteľností v darovacej zmluve

Dobrý večer, prosím Vás poraďte mi s mojim problémom: chcem darovať svoj majetok mojim dvom dospelým vnúčatám, a neviem, ako to mám uviesť v darovacej zmluve, či treba konkrétne povypisovať všetky položky, t.j. rodinný dom, pozemky a pod. a aj to, aby som dom mohla užívať do smrti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymedzenie darovaných nehnuteľností v darovacej zmluve

Dobrý deň,

majetkom vo Vašom vlastníctve môžete voľne disponovať, a to napríklad aj jeho prevedením na Vaše vnúčatá prostredníctvom darovacej zmluvy s nimi uzavretej.

Ak sa darovacou zmluvou prevádzajú nehnuteľnosti, musí obsahovať nielen náležitosti tohto právneho úkonu ustanovené v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení ale aj náležitosti stanovené zákonom č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon v účinnom znení a v prípade ak je predmetom darovania byt či nebytový priestor, tak aj náležitosti stanovené zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v účinnom znení.

Darovacia zmluva musí okrem identifikačných údajov všetkých zmluvných strán v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo obsahovať aj presné vymedzenie darovaného majetku. Teda darovaný majetok musí byť v zmluve vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s akýmkoľvek iným majetkom darcu.

Ak je predmetom darovania rodinný dom či pozemok, musia byť tieto nehnuteľnosti v darovacej zmluve vymedzené nasledovnými údajmi: názov katastrálneho územia, názov obce a okresu, kde sa katastrálne územie nachádza,

- pri pozemkoch sa ďalej uvádza: číslo pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, údaj, či je pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druh pozemku a výmera pozemku,

- pri stavbách sa okrem názvu katastrálneho územia uvádza aj: súpisné číslo stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená,

pri bytoch a nebytových priestoroch sa uvádza aj: číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo poschodia, číslo vchodu a veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený;

a ak je prevádzaná nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

Väčšinu vyššie uvedených údajov je možné získať z výpisu z listu vlastníctva, na ktorom je daná nehnuteľnosť evidovaná.

V darovacej zmluve, ktorej predmetom darovania sú nehnuteľnosti je potrebné taktiež uviesť aj miesto a čas právneho úkonu.

V prípade, ak po darovaní nehnuteľnosti chcete mať právo doživotného bezodplatného užívania nehnuteľnosti, súčasťou listiny, obsahujúcej darovaciu zmluvu bude aj zmluva, resp. ustanovenia o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti, obsahom ktorého bude Vaše právo bezodplatného doživotného užívania darovaných nehnuteľností.

Vzhľadom na to, že katastrálny odbor nepovolí vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy, ktorá neobsahuje náležitosti stanovené Občianskym zákonníkom, katastrálnym zákonom alebo zákonom o bytoch a nebytových priestorov, odporúčame Vám pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností dať si aspoň skontrolovať spísanú zmluvu advokátovi. Tento postup Vám odporúčame aj z dôvodu, že je dôležité v záujme Vašej ochrany dojednať vecné bremeno ako bremeno spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti a nie ako osobné vecné bremeno, ktoré by neprechádzalo aj na ďalších vlastníkov nehnuteľnosti, ktorým by prípadne darované nehnuteľnosti previedli Vaše vnúčatá.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Zdedí moja budúca manželka byt?
Problémy pri kúpe nehnuteľnosti
Môže byť nehnuteľnosť písaná len na mňa?
Je možné vrátiť nehnuteľnosť?
Reklamácia nehnuteľnosti
Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu
Obnovenie nájmu nehnuteľnosti
Nájom spoločnej nehnuteľnosti
Darovanie nehnuteľnosti manželovi
Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
< 1 15 29 32 33 34 35 36 37 38 42 56 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):