Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok

Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislava
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 20. 11. 2016

Otázka: Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok

Prosím Vás, chcem sa opýtať, že ak sme manželia v bezpod. vlastníctve a sme predvolaný na vypočutie ohľadom súdneho sporu my dvaja proti niekomu, či môže odmietnuť manželka ísť vypovedať, ak som dlhodobo PN a nechceme, aby išla sama na súd. Chceme dať vypočúvanie odročiť.

Odpoveď: Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok

Dobrý deň, od 01.07.2016 platia nové procesné pravidlá (Civilný sporový poriadok), ktoré upravujú odročovanie pojednávaní prísnejšie než doterajšia právna úprava. V súčasnosti sa má za to, že zo zdravotných dôvodov nie je možné opakovane odročiť pojednávanie, nakoľko je možné od Vás spravodlivo požadovať, aby ste sa dali zastúpiť. Ak už zastúpený ste (napr. advokátom), súd bude pojednávať vo Vašej neprítomnosti. Čo sa týka práva svedka odmietnuť vypovedať z dôvodu Vašej neprítomnosti, všeobecne platí, že svedok má byť vypočutý za prítomnosti oboch účastníkov konania, aby bola zachovaná tzv. rovnosť zbraní v súdnom konaní. Súd môžete z vyššie uvedených dôvodov požiadať o odročenie pojednávania, avšak je len na sudcovi, či Váš dôvod žiadosti posúdi ako odôvodnený a pojednávanie odročí. Vzhľadom na to, že ide o dlhodobú PN a nie o náhlu chorobu alebo hospitalizáciu, odporúčam Vám radšej si nájsť vopred advokáta, ak by súd nevyhovel Vašej žiadosti o odročenie pojednávania.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Možnosť anulácie manželstva
Možnosť osvojenia netere tetou
Moznost odstupenia od rezervacnej zmluvy
Možnosť zvýšenia výživného na dieťa
Možnosť výpovede v mieste bydliska
Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu
Dieťa ako svedok na krste dieťaťa
Platobný rozkaz vydaný súdom - možnosť splátok
Dostal som predvolanie na políciu ako svedok!
Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
Som povinná účasti a výpovede ako svedok?
Musí žalovaný dodržať neodkladné opatrenie?
Odblokovanie účtu v exekučnom konaní
Mám nárok na vrátenie trov konania?
Nedostavenie sa na súd
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?
Striedavá osobná starostlivosť
Čo ak neprevezmem doporučený list?
Možno zrušiť vzdanie sa odvolania proti rozsudku?
Počítanie 3-dňovej lehoty na podanie odvolania
Záložné právo na nehnuteľnosť
Námietka zaujatosti a žiadanie finančného zadosťučinenia za nesprávnu rozhodovaciu činnosť
Námietky proti exekúcii
Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?
Musí má sudca ospravedlniť a odročiť pojednávanie?
Nesvojprávnosť proti svojej vôli
Kto môže byť zástupca žalobcu?
Ktorý súd je príslušný na rozhodovanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia?
Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou
Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde
Ako napraviť chybu v rozsudku v časti poučenia o opravnom prostriedku?
Povinnosť fyzickej osoby poskytnúť súčinnosť súdnemu exekútorovi
Mám nárok na náhradu trov konania
Miestna príslušnosť súdu rozhodujúceho o odvolaní pri zmene trvalého pobytu
Ospravedlnenia na pojednávaní z dôvodu PN
Právoplatnosť rozhodnutia
Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok
Doručenie písomného rozhodnutia a právoplatnosť
1 2 3 4 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):