Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: spolupracujúci advokát, Zvolen, JUDr. Straňáková
Odpovedané dňa: 29. 5. 2015

Otázka: Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu

Chcem sa ešte opýtať či sa nejako dá zrušiť alebo napadnúť rozhodnutie na odvolanie krajského súdu? ďakujem

Odpoveď: Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu

Dobrý deň

 

odvolanie je riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa, pokiaľ  ho zákon výslovne nevylučuje. V občianskom procese možno podať aj mimoriadne opravné prostriedky, ktoré sa vždy podávajú proti právoplatnému rozhodnutiu súdu. Právoplatnosť znamená nezmeniteľnosť a záväznosť vydaného súdneho rozhodnutia. Mimoriadne oprávné prostriedky (MOP) možno využiť len za týchto podmienok: 1) oprávnenie podať MOP je upravená výslovne a môže byť podmienená povinným právnym zastúpením 2) zákon ustanovuje dôvody prípustnosti podania MOP 3) okruh rozhodnutí, ktoré možno napadnúť MOP je užší, než pri odvolaní 4) podanie je časovo obmedzené. Medzi MOP zaraďujeme obnovu konania, dovolanie a mimoriadne dovolanie. 


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):