Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?

Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 2. 6. 2016

Otázka: Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?

Dobrý deň. V deň pojednávania som utrpel úraz a o 8.13 poslal súdu emailom ospravedlnenie neúčasti. Zároveň som žiadal o odročenie pojednávania, aby sa konalo v mojej prítomnosti. Taktiež som zaslal potvrdenie ošetrujúceho lekára, že sa bez závažného zhoršenia zdravotného stavu nemôžem zúčastniť. Pojednávanie o 9.00 hod prebehlo. Bolo to prvé pojednávanie v konaní o rozvod. Po nazretí do súdneho spisu viem, že moje ospravedlnenie bolo sudcovi doručené z podateľne až po pojednávaní o 11.00 hod. Možno takýto postup súdu považovať za odňatie možnosti konať pred súdom z dôvodu faktickej nečinnosti súdu? Alebo sú nejaké časové lehoty, do kedy musím poslať ospravedlnenie do pojednávania, respektíve kedy ho má pracovníčka podateľne doručiť sudcovi? Môže odvolanie z tohto dôvodu byť úspešné? Ďakujem

Odpoveď: Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?

Dobrý deň, odňatie možnosti konať pred súdom ako odvolací dôvod podľa § 205 ods. 1 pís. a) v spojení s § 221 ods. 1 pís. f) Občianskeho súdneho poriadku (OSP), znamená taký postup súdu, ktorým účastníkovi konania znemožnil realizáciu procesných práv podľa OSP. V praktickom zmysle je takou vadou postupu súdu prejednanie veci v neprítomnosti účastníka konania, hoci preto neboli splnené podmienky, napr. ak súd konal, aj keď sa účastník konania včas ospravedlnil a súčasne požiadal o odročenie pojednávania na základe lekársky uznanej práceneschopnosti, ktorú aj preukázal. Vy ste splnili všetky podmienky na to, aby Vás súd ospravedlnil a aby pojednávanie odročil. Otázne však je, čí sudca mohol mať vedomosť o tejto skutočnosti, ak ste žiadosť zaslali elektronicky na adresu podateľne súdu necelú hodinu pred začatím pojednávania. Dôležitou skutočnosťou však je aj posúdenie Vášho stanoviska k rozvodu manželstva, teda či Vaša prítomnosť a výpoveď pred súdom mohla mať vplyv na rozhodnutie vo veci.  

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Možnosť anulácie manželstva
Možnosť osvojenia netere tetou
Možnosť výpovede v mieste bydliska
Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu
Možnosť zvýšenia výživného na dieťa
Moznost odstupenia od rezervacnej zmluvy
Platobný rozkaz vydaný súdom - možnosť splátok
Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok
Diskriminácia otcov na krajskom súde v Bratislave a možnosť obrany
Rozhodnutie odvolacieho súdu

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
Odblokovanie účtu v exekučnom konaní
Mám nárok na vrátenie trov konania?
Nedostavenie sa na súd
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?
Striedavá osobná starostlivosť
Čo ak neprevezmem doporučený list?
Možno zrušiť vzdanie sa odvolania proti rozsudku?
Počítanie 3-dňovej lehoty na podanie odvolania
Záložné právo na nehnuteľnosť
Námietka zaujatosti a žiadanie finančného zadosťučinenia za nesprávnu rozhodovaciu činnosť
Námietky proti exekúcii
Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?
Musí má sudca ospravedlniť a odročiť pojednávanie?
Nesvojprávnosť proti svojej vôli
Kto môže byť zástupca žalobcu?
Ktorý súd je príslušný na rozhodovanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia?
Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou
Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde
Ako napraviť chybu v rozsudku v časti poučenia o opravnom prostriedku?
Povinnosť fyzickej osoby poskytnúť súčinnosť súdnemu exekútorovi
Mám nárok na náhradu trov konania
Miestna príslušnosť súdu rozhodujúceho o odvolaní pri zmene trvalého pobytu
Ospravedlnenia na pojednávaní z dôvodu PN
Právoplatnosť rozhodnutia
Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok
Doručenie písomného rozhodnutia a právoplatnosť
Výzva súdu vo veci nedostatku vecnej legitimácie žalovaného
Má sestra povinnosť hradiť súdne trovy?
1 2 3 4 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):