Možnosť výpovede v mieste bydliska

Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilina
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 12. 8. 2015

Otázka: Možnosť výpovede v mieste bydliska

Dobrý deň, som v súdnom spore s bratislavskou internetovou sprostredkovateľskou spoločnosťou o čiastku 200,-€. Po zaslaní platobného príkazu, podala táto spoločnosť odpor. Na to súd v Bratislave vytýčil pojednávanie, na ktoré som predvolaný vypovedať. Pre mňa je to značná finančná čiastka prísť na toto pojednávanie do Bratislavy. Je nejaká možnosť aby ma vypočul okresný súd v Liptovskom Mikuláši, kde mám trvalé bydlisko? Ďakujem 

Odpoveď: Možnosť výpovede v mieste bydliska

Dobrý deň, Občiansko súdny poriadok upravuje inštitút tzv. dožiadania (§ 39 OSP). Dožiadaním je možné urobiť úkony súdu, ktoré by súd mohol urobiť len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými trovami alebo ktoré nemožno vykonať v jeho obvode, iným súdom (dožiadaným súdom). Môžete okresnému súdu v BA podaním navrhnúť, aby ste boli vypočutý Okresným súdom Liptovský Mikuláš vzhľadom na hospodárnosť konania a na vysoké cestovné náklady (aj v súvislosti s tým, že žalovaná pohľadávka je 200,- €, pričom uveďte koľko by Vás stála cesta do BA a späť). Zároveň vzhľadom na hospodárnosť konania musíte ospravedlniť svoju neúčasť na pojednávaní a dať súdu súhlas na rozhodnutie vo Vašej neprítomnosti.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Zmena výpovede
Zákaz výpovede v prípade tehotenstva a hrubého porušenia disciplíny
Možnosť anulácie manželstva
Zmena výpovede poškodeného
Možnosť osvojenia netere tetou
Rozvod a rozličné bydliská
Doručenie výpovede a neprevzatie
Medzinárodná zmena trvalého bydliska
Doručenie výpovede nájomnej zmluvy
Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
Odblokovanie účtu v exekučnom konaní
Mám nárok na vrátenie trov konania?
Nedostavenie sa na súd
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Ako sa vyjadriť k žalobe o zaplatenie peňažnej sumy?
Striedavá osobná starostlivosť
Čo ak neprevezmem doporučený list?
Možno zrušiť vzdanie sa odvolania proti rozsudku?
Počítanie 3-dňovej lehoty na podanie odvolania
Záložné právo na nehnuteľnosť
Námietka zaujatosti a žiadanie finančného zadosťučinenia za nesprávnu rozhodovaciu činnosť
Námietky proti exekúcii
Ako podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?
Musí má sudca ospravedlniť a odročiť pojednávanie?
Nesvojprávnosť proti svojej vôli
Kto môže byť zástupca žalobcu?
Ktorý súd je príslušný na rozhodovanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia?
Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou
Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde
Ako napraviť chybu v rozsudku v časti poučenia o opravnom prostriedku?
Povinnosť fyzickej osoby poskytnúť súčinnosť súdnemu exekútorovi
Mám nárok na náhradu trov konania
Miestna príslušnosť súdu rozhodujúceho o odvolaní pri zmene trvalého pobytu
Ospravedlnenia na pojednávaní z dôvodu PN
Právoplatnosť rozhodnutia
Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok
Doručenie písomného rozhodnutia a právoplatnosť
Výzva súdu vo veci nedostatku vecnej legitimácie žalovaného
Má sestra povinnosť hradiť súdne trovy?
1 2 3 4 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):